Vstup Saturna do Vodnáře, věk Vodnáře ano nebo ne?

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Pokud nemáme zpracované a přijaté naše vnitřní hodnoty, Saturn je svojí symbolikou prostředníkem k tomu, abychom se zastavili, přijali se a zrealizovali je v našem každodenním životě.

Nepotřebujeme novou formu (Saturn), ale nový obsah, nové - životaschopné hodnoty (Venuše - vládne v Býku a ve Vahách) ... 

Žádný koberec ručně neupleteme bez trpělivosti, použití vrozené zručnosti a znalostí lidí, kteří s výrobou koberců mají dlouholeté zkušenosti ... 

VĚK VODNÁŘE ANO NEBO NE:

Věk Vodnáře skončil před 4276 lety - další nastane 21308

O přechodu z věku Berana do věku Býka na přelomu druhého a třetího tisíciletí věděl už před 440 lety Nostradamus - viz jeho čtyřverší X/72.                             

VYVRÁCENÍ EZOTERICKÝCH BLUDŮ TÝKAJÍCÍCH SE POMYSLNÉHO VSTUPU DO VĚKU VODNÁŘE:

 • Mnoho lidí tvrdí a další věří, že jarní bod vstoupil do znamení Vodnáře směrem ke znamení Berana ... Jarní bod se vůbec nikam nepohybuje, natož aby se pohyboval "směrem k Beranu"! Jarní bod se prostě nemůže "pohybovat směrem k Beranu", protože sám je počátečním (nultým) bodem Berana! A z úplně stejného důvodu také tento nultý bod Berana se nemůže nacházet v žádném jiném znamení než zase jenom v Beranu! 
 • Tvrzení (bohužel velmi rozšířené), že jarní bod se posouvá znamením Ryb směrem ke znamení Vodnáře, je naprostým nesmyslem, a je velmi smutné, že si takto triviální věc snad 90% astrologů nedokáže vůbec uvědomit. 
 • Jarní bod se (zdánlivě!) posouvá na pozadí souhvězdí, v určité perspektivě tedy postupuje souhvězdím Ryb směrem k souhvězdí Vodnáře - jenomže souhvězdí nejsou znamení! 
 • Co se v důsledku precese pohybuje, to jsou právě ona souhvězdí - hvězdy prostě obíhají pevným tropickým zvěrokruhem ve stejném smyslu jako Slunce a Měsíc (a také planety, pokud zrovna nejsou retrográdní), pouze velmi pomalu (1 stupeň za cca 71,5 roku).
 • Dalším nesmyslem je tvrzení, že věk (jakýkoli věk) začíná vstupem jarního bodu do nějakého (jakéhokoliv) znamení. Opět: jak může nultý bod znamení Berana vstoupit třeba do znamení Vodnáře?
 • Jarní bod nemůže být ve znamení Ryb, nachází se v souhvězdí Ryb, jenomže souhvězdí se na žádné stupně prostě nedělí! Z toho důvodu je také naprostým nesmyslem tvrzení, že "za 300 let vstoupí do prvního stupně Vodnáře". Opět: do znamení Vodnáře vstoupit nemůže, a souhvězdí Vodnáře žádný první stupeň nemá! 
 • Křesťané a symbol ryby:  znamení Ryb je nejduchovnějším, nejmystičtějším znamením zvěrokruhu,  symbolizuje oběť a transformaci. Je závěrečnou fází jednoho cyklu. Právě z tohoto důvodu byla symbolem prvních křesťanů ryba, a ne proto, že začínal "věk Ryb". Ten Kristovým příchodem a jeho obětí totiž skončil, ne začal!
 • Astrologie postavena na tropickém zodiaku (ekliptika) a nikoliv na souhvězdích! to, že v posledních staletích před Kristem se souhvězdí i znamení zhruba překrývala je sice fakt, ale to ještě neznamená, že v astrologii hrály ony náhodné shluky hvězd nějakou roli! Střídání astrologických věků je faktem, který skutečně vychází z precesního pohybu zemské osy, ukazatelem střídání těchto věků však není (a nemůže být, jak jsem se Vám pokusil vysvětlit) jarní bod! Ten je neměnnou, pevnou nulou celého systému, a ukazatelem 

 • Druhý omyl spočívá v naprostém nepochopení symbolického smyslu tropického zodiaku/ekliptiky (tedy základního astrologického "jeviště"). Ten totiž není ničím jiným než obrazem universálního vývojového cyklu od zrození (Beran) přes dospívání, zralost, vrchol života (Kozoroh) až k oběti a transformaci, přerodu v nový počátek (Ryby). Tímto vývojem prochází naprosto všechno, co se ve vesmíru vyskytuje, tedy nejen člověk, ale třeba i hvězdy nebo galaxie, a je naprosto absurdní představovat si, že vývoj čehokoliv může postupovat obráceně, tedy ve směru Býk - Beran - Ryby - Vodnář - 

Kozoroh atd. Tvrdit něco podobného je asi stejný nesmysl jako tvrdit, že po březnu přijde únor, po únoru leden a po lednu prosinec!  (chronokratorem) může být pouze bod, který postupuje tropickým zvěrokruhem ve stejném smyslu jako Slunce a Měsíc, tedy ve směru Beran - Býk - Blíženci atd. RNDr. Milan Špůrek tento bod (po mnohaletých výzkumech!) odvodil od polohy hvězdy Regulus, od kterého odečetl délku 120 stupňů (tedy astrologicky trigon nebo trinus), a pomocí takto získaného bodu Alfa určil (a opět velmi pečlivě ověřil) jednotlivé historické epochy (věky).

 • Právě podle takto pojaté astrochronologie začal věk Vodnáře v roce - 4420 (před Kristem), a skončil v roce - 2276. Po věku Vodnáře zcela logicky následoval věk Ryb (- 2276 až - 132), potom věk Berana (- 132 až 2012), a v roce 2012 začne věk Býka. 
 • To všechno jsou věci, které se dají velmi dobře historicky doložit - ne podle toho, že někde uctívali býka a jinde třeba ibise, ale podle skutečného charakteru té které epochy. 
 • Je třeba si uvědomit například, že období mezi lety - 4420 až - 2276 bylo dobou objevu písma a zemědělství (Sumer), stavbou velkých pyramid (Egypt) atd., což jsou věci typické pro charakter znamení Vodnáře (nové objevy a technologie, snaha předat dalším generacím znalosti a dovednosti - a co jiného jsou pyramidy?) 
 • Věk Ryb (- 2276 až - 132) byl zase nejduchovnějším obdobím dosavadních lidských dějin - uvědomte si, že právě z této doby pocházejí všechna dodnes platná duchovní hnutí - hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství (Ježíš byl Žid), a konec konců i samotná esoterika (Hermes Trismegistos). Ježíš svou obětí toto období završil, uzavřel (přesně v duchu Ryb), a zahájil tak nový vývojový cyklus (nový věk Berana). A období, které před námi leží, je svým charakterem naprosto typické pro Býka - před lidstvem stojí především problém vyčerpání všech zdrojů (surovinových, potravinových, energetických), na kterých celá naše civilizace stojí. A vyřešení tohoto problému, který je otázkou přežití člověka jako druhu (zabezpečení materiálních podmínek existence), je typické pro Býka, a nikoliv pro Vodnáře!
 • Celý tento blud (stále bohužel velmi rozšířený) o blížícím se "věku Vodnáře" spočívá na dvou kardinálních omylech. Zaprvé se neustále svévolně zaměňují pojmy souhvězdí a znamení, pojmy, které (kromě shodných jmen) spolu nemají vůbec nic společného. A také bohužel všichni astrologové, kteří o "věku Vodnáře" fantazírují, naprosto neopodstatněně přesouvají astrologické charakteristiky znamení (bezpečně ověřené tisíce let trvající astrologickou praxí) na stejnojmenná souhvězdí. Ta jsou dnes ovšem zhruba o 25 stupňů posunuta jinam, to jednak, a zadruhé ve středomořské astrologii nikdy nehrála žádnou. Jiří Trnka/astrology pacifik.

Co nám přináší věk  Býka, text z roku 2012:

.. Věk Berana (mužský a ohnivý), který právě skončil (2012), nesl v sobě i křesťanskou symboliku Beránka božího. Byl však pod patronací astrologického vládce znamení Berana - Marsu, akční planety vůle a boje. Křesťanská či spíše katolická Evropa objevila a dobyla řadu kontinentů a zemí. Byl to věk lidského sebeobětování ale také nespočetných válek a drancování přírody. Člověk pronikl do všech končin země ale cesta, po které se vydal, jej dovedla téměř ke sebezničení.

Nastávající věk Býka 2012 bude astrologicky věkem ženským, pevným, zemským a poživačným. Z hlediska makrocyklu vstupujeme teprve do druhé poloviny novověku, který má povahu inflexně divergentní. To znamená protichůdné postoje a trendy. Nůžky se stále více rozevírají. Zrození ekologie a feminismu bude nejprve poznamenáno fanatismem (ekoterorismus, militantní feminismus, boj proti "bílému muži" - pozn. autora) jako dozvuk vlády Marsu v Beranu. Poroste smyslnost, poživačnost a spotřeba, zároveň se shora sílící tendencí ke globalizaci s nebezpečím zneužití. Proti tomu se bude zdola objevovat touha návratu k matce Zemi. 

Z hlediska mezoměřítka žijeme v období konvergence. Skončilo 180leté období Ryb, začalo palcové období Berana (2012 až 2191). Od r. 1967 žijeme v mezosekvenci, kde precesní zodiakální křivky mají průběh inflexně konvergentní až do r. 2057. Je charakteristická velkými etnickými pohyby (migrace lidí). Na pozadí makroměřítka věku Býka s výraznou divergencí  

společnosti bude ve střednědobém období a na lokální úrovni probíhat konvergence - sjednocování a sbližování (zde lze zařadit snahy o posilování vlastenectví, národů i rodiny - pozn. autora). Na jedné straně zde budou působit vymoženosti otevřeného světa, globalismu, megaměst, internetu a dalších technologií. Na druhé straně porostou tendence návratu k tradicím, folklóru, přírodě a komunikaci jen mezi bližními. Obě tyto tendence budou vzájemně konvergovat a lidský svět se dále propojovat. Je zde zejména nebezpečí oslabování států (jejich hranic a bezpečnosti) a zničující migrace lidí. V mikroměřítku žijeme právě v 15letém mikrocyklu Berana, v jeho konvexní amplitudě. Posiluje to konvergenci a synkretismus na nejnižších úrovních ... Autor: Milan Špůrek, Tajemné rytmy dějin.


17.12.2020 (1:22) vstup Saturna do znamení Vodnáře

Saturn ve Vodnáři:

Řeší téma týkající se našeho strachu a vnitřního zákazu nebo odporu ke svobodě, extravagancím, individualitě, pokroku, utopii.

Významově nás spojí se strachem z osamění, opuštěnosti z toho, že podlehneme a že se rozvíjením svých osobních zvláštností vyloučíme z okruhu ostatních, "privilegovaných" skupin, takže nebudeme patřit nikam.

Budeme puzeni vnitřně zpracovávat naši chorobnou sebestřednost a neustálé malicherné lpění na svých libůstkách a zvláštnostech na úkor srdečné radosti a spokojených mezilidských vztahů.

Na tom základě chtě nechtě začneme více nahlížet do hloubi našich strachů a zjišťovat, jaké jsme schopni provádět šílenosti vůči světu, 

Zemi, našemu tělu a naší mysli, jenom, abychom se odlišili. Zjistíme, do jaké míry jsme posedlí různými reformními myšlenkami, i když nám ve skutečnosti velmi škodí..  

Osvobozením vlastní mysli/ducha, přijetím životních zkušeností z toho, co nám na základě obrovského množství informací vnější svět diktoval a my ho poslouchali, aniž bychom vědomě chtěli, začneme pociťovat pravou tvář skutečné nezávislosti a osobitosti. 

Tranzit Saturna znamením Vodnáře nás naučí střízlivému postoji vůči všem experimentům a novotám. Zkouškou časem projdou pouze ty novinky, vynálezy a vývojové postupy, které budou skutečně použitelné v zájmu zdravého života lidské společnosti. 


Venuše 17.12.2020 1° Střelec 41'

ZPĚNĚNÉ, BÍLÉ VRCHOLY VLN UKAZUJÍ, ŽE VÍTR MOŘE OVLÁDÁ.

Mobilizace energií nevědomí, vyvolaná tlakem nadosobních motivů.

Vítr a moře - to je nepřetržitá souhra, a její výsledky jsou inspirující a krásné. V symbolismu je vítr (v rané řečtině pneuma znamená "duch") spojen se spirituálním dynamismem; a hnutí hlubokých energií jim vyvolaných je poslušno kosmických či nadosobních rytmů, jejichž síle nelze vzdorovat.

Vidíme zde kontrast prudkých a přesto krásných přírodních bouří s krvavými a hysterickými krizemi civilizace, která postupuje vpřed prostřednictvím válek. Obraz tohoto symbolu hovoří o ZJEMŇOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM RYTMICKÉ INTENZITY.