16.5.2022 úplněk (5:16)

16.05.2022

"Hledáte štěstí? Nachází se všude kolem Vás. Stačí opravdu málo - všimnout si jej."


Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom  

toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...  


Luna 25° Štír 18' ( nálady, závislosti, dojmy, návyky - hluboká citovost, zranitelnost, emocionalita, pohrdavost, vášnivost, bezcitnost, strach z opuštění ):

RENTGENOVÝ SNÍMEK

Schopnost osvojit si znalost strukturálních faktorů ve vší existenci.

Skutečný filosof je schopen vystihnout a smysluplně zhodnotit to, co spočívá pod všemi projevy života. Pohledem své mysli proniká povrchnostmi existencí a vnímá nosnou soustavu, která dává všem organizovaným systémům přinejmenším relativně stálou "formu". Tudíž, je-li struktura slabá, deformovaná trvalým přetížením nebo nevyvážená, je možno odhalit základní příčiny vnějších poruch a pocitů nevyrovnaných chorob.

Symbol dává svědomí jedinci, který odmítne podřídit se společnosti, protože hluboce chápe, co je špatného na situaci, které čelí. Přesáhne-li silné citové kvality "vrcholného prožitku" může smysl pochopit velké Principy, které se prožitkem projevily. To je STRUKTURÁLNÍ POZNÁNÍ, v kontrastu k poznání existenciálnímu.

Slunce 25° Býk 18' ( uvědomování si - konzervativní přístup, stabilita, materiální zázemí, smyslovost, praktičnost, lpění na minulosti, tělesnost, potřeba zajištění ):

VELKÝ VEŘEJNÝ PARK

Kultivace přírodních energií pro kolektivní užití a vzpruhu.

Na tomto posledním bodu pětice symbolů, pojednávajících o emocionálně-kulturních hodnotách, jsme svědky pozitivních výsledků kolektivního úsilí člověka žít v míru a těšit se z chvil odpočinku. Veřejný park je vysazen a udržován pro potěšení všech obyvatel města.

Symbol KOLEKTIVNÍHO POTĚŠENÍ. Jedinec nachází v produktech své kultury emocionální zhodnocení, zrozené z pocitu "sounáležitosti" s velkým, organizovaným, mírumilovným celkem.


Venuše 15° Beran 31' (sebevymezení, sebehodnota, vášnivost, impulzivnost, otevřenost, vynalézavost, pudovost - libido):

VE SVĚTLE ZÁPADU SLUNCE JE VIDĚT DUCHY PŘÍRODY A JEJICH PŮSOBENÍ

Sladění a vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Ve světle osobního naplnění (symbol západu slunce a moudrosti) může být člověk schopen navázat životodárný kontakt s přírodními silami. Tyto síly působí v každém okamžiku růstových procesů, avšak individualizovaná mysl člověka bývá příliš zaujata prací na vědomě stanovených cílech, než aby byla schopna zaznamenat konkrétní přítomnost neviditelných (či "okultních") sil v činnosti. Tyto síly tvoří svébytnou říši života každé planety, jsou přímo v planetárních "biosférách". Jsou to neindividualizované, vázané energie, tvořící substrát životních procesů - tudíž také procesu integrace na úrovni planety. Jako-celku, tj. planety jako organismu s jeho automatickými systémy růstu, udržování a organického rozmnožování. Zmíněné přírodní síly působí v planetárním organismu jako a vyvažující harmonizační faktory, trochu jako endokrinní systém v lidském těle; a v pozadí tohoto systému je skrytější síť čakrálních energií vztažených k práně - energii sluneční. A právě když je tato energie méně dominantní - tedy symbolicky při západu slunce - nebo když je energie těla oslabena nemocí, půstem či smyslovou deprivací , lze snáze tyto "duchy přírody"

vnímat a dávat jim formu, která symbolizuje jejich působení. Tyto formy jsou v závislosti na kulturně-obrazném výrazivu každé lidské společnosti odlišné, udržují si však určité základní podobné charakteristiky.

Pokud tento sabyánský symbol vstoupí do vědomí člověka, pídícího se po významu, měl by být chápán jako výzva k otevření se možnosti přistupovat k životu holistickým a neracionálním, intuitivním způsobem.

Volání po ZNOVUNABYTÍ POTENCIALIT. Také to znamená proces, kdy se jakoby "stáváme malým dítětem".