27.11.2023 úplněk na ose Blíženci - Střelec (10:19)

27.11.2023

"Člověk nemůže ostatním "nic dát", pokud si neuvědomí, kým a čím je uvnitř, jaký je jeho potenciál a dokud se nerozhodne jej realizovat." Elman Bacher

Osa Střelec - Blíženci symbolizuje téma učení, vědění a touhy po pohybu a svobodě. Blíženci  jsou myšlení praktického, faktického - šíří informace. Střelec hledá v informacích a v poznání vyšší smysl života.

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se v duchu daného tématu tzv. vědomě dál ...     

Luna 4° Blíženci 52' - nálady, pocity, zvyky a návyky, potřeba emocionálního bezpečí, instinkt jsou zaměřené na pohyb a komunikaci, výměna zkušeností, získávání a předávání informací, faktů o všech úrovních života, setkávání se.

REVOLUČNÍ ČASOPIS VOLÁ PO AKCI

Explozivní tendence potlačených citů a prazákladních emocí.

Každé hnutí, přespříliš zdůrazňující jeden směr, vyvolá časem stejně extrémní hnutí protisměrné. Obzvlášť to platí na úrovni dualistické mysli, symbolizované v zodiaku znamením Blíženců. Co je pevně spoutáno formou a konvencí, má tendenci explodovat do beztvarosti. Může k tomu dojít násilím - revolucí - existuje-li společenský útlak, nebo na psychické úrovni vyústěním v psychózu; nebo nastává vnitřní stažení se do mystického stavu, v němž je možno se identifikovat s neformulovatelnou Realitou.

To, čímž proces začíná, je prožitek světa, který jsme dosud nevnímali každodenním vědomím. V tomtéž smyslu může psychedelický zážitek způsobit, že se mysl na okamžik zprůhlední vůči ne-ego-strukturované říši vědomí, a tím vést k trvalému úsilí o pochopení toho, co bylo zjeveno z transcendentní Reality. Ať už je revoluční akce násilná nebo mírná, hořce mstivá nebo láskyplná, jejím jediným smyslem a směřováním je DOSTAT SE MIMO USTÁLENÉ FORMY.

Slunce 4° Střelec 51' - vědomí, uvědomování se skrze hledání a objevování smysluplnosti života a dějů uvnitř i okolo nás.

STARÁ SOVĚ SEDÍ SAMA NA VĚTVI VELKÉHO STROMU

Vyvážený a moudrý postoj k existenci, založený na jasném vnímání nevědomých faktorů a jejich působení.

Sova je odjakživa symbolem moudrosti, a její houkání nám připomíná, že součástí života jsou i tajemné a skryté prvky. Sova je v nočním aspektu existence bdělá a bystrá. Svýma očima vidí to, co člověk normálně nevnímá. Představuje vědomí. které je aktivní tam, kde životní procesy obvykle pozornosti osobního ega a jeho intelektu unikají.

Symbol ukazuje možnost dobrat se moudrosti přesahující tragédii, dosáhnout míru a rovnováhy navzdory konfliktu. Lze zde mluvit o PROSVÍCENÍ.


Venuše 21° Váhy 23': 

PLÁŽ PLNÁ SPOKOJENÝCH MEDĚLNÍCH VÝLETNÍKŮ

Oživující kontakt s mateřskou silou přírody a společenské pospolitosti.

Moře se širou kolébkou, z níž se na počátku vynořily živé organismy. Symbolizuje rovněž kolektivní Nevědomí, "matrici" biosféry, v níž vědomí nabývá individualizovaných forem. Vědomí lidských bytostí je dána specifická forma kulturou, v níž žijí, a různými věcmi, jimiž se každodenně při práci zabývají. Jejich mysl se však může dobře a zdravě regenerovat kolektivním zážitkem a hlubokým pocitem nediferencované sounáležitosti, když se společně noří do osvěžující planetární "Matky", tam, kde je nejdynamičtější, neomezená a nespoutaná.


V symbolu je vidět základ, z nějž se budou odvíjet budoucí vývojové prvky. V jistém smyslu jde o základ biodynamický, sahá však až za samu biosféru, k tomu, co je ve všech kosmických typech organizace nazýváno Mateřským principem - například galaktický Vesmír. Můžeme zde mluvit o OCEÁNICKÉM POCITU, zrozeném ze sladění s nejzákladnějšími rytmy existence, ať už na jakékoli úrovni.