28.10.2023 úplněk na ose Býk - Štír (22:24)

28.10.2023

"Člověk nemůže ostatním "nic dát", pokud si neuvědomí, kým a čím je uvnitř, jaký je jeho potenciál a dokud se nerozhodne jej realizovat." Elman Bacher

Osa Býk - Štír symbolizuje cestu od hmoty k odhmotnění, od těla k duši. To, že vodnímu znamení Štíra a zemskému znamení Býka je společná pudovost a to, že se oba brání vzdát se předmětu svého zájmu, je spojuje v jednotu. Osa energie a rozhodnutí o bytí nebo nebytí.

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se v duchu daného tématu tzv. vědomě dál ...     

Luna 5° Býk 09' - nálady, pocity, zvyky a návyky, potřeba emocionálního bezpečí, instinkt jsou zaměřené na potřeby, jako jsou sebevymezení, sebehodnota a sebepřijetí.

VDOVA U OTEVŘENÉHO HROBU

Dočasnost všech hmotných a společenských pout.

"Všechny přírodní složky se rozkládají", řekl Buddha. I ta nejkrásnější a největší potěšení skýtající substance ztrácí během nepřetržité aktualizace svou potenciální energii, a princip integrace a formy zaniká, zanechávaje Prázdnotu - "otevřený hrob", který ukončuje všechny vazby. Prázdnota je velkou výzvou: Co dál? Je třeba začít znovu, pokud možno na vyšší, tj. obsažnější a univerzálnější, méně egocentrické úrovni

Tento symbol, zabývající se základními prvky, procesem akcí a reakcí, nám může připadat negativní, přesto však otevírá cestu k sebeobnově. Překonáme-li osobní vazby, vyroste před námi možnost účastnit se širší stěny existence. Tato možnost se však naskýtá vzácně, a jen tomu, kdo je připraven ODVRHNOUT MINULOST.

Slunce 5° Štír 09' - vědomí, uvědomování se skrze odkrývání hlubokých pohnutek. V konjunkci s Merkurem a Marsem silné emoční, psychické impulsy a touhy.

MOHUTNÝ SKALNATÝ POBŘEŽNÍ ÚTES VZDORUJE VLNÁM, KTERÉ SE O NĚJ TŘÍŠTÍ

Netečnost všech institucionalizovaných procedur.

Pomalu vystupuje země z širého oceánu, ale jakmile je jednou zformována, nabude impozantní odolnosti vůči změně, navzdory bouřím. Podobně je tomu s kulturou; jakmile vyjádří své základní symboly, a svůj výlučný způsob myšlení, cítění a jednání projeví v konkrétních institucích, podléhá to vše změně jen poznenáhlu. Jedinec, který přijde do velkého města, brzy zjistí, že se jeho život naladí na městské rytmy, které překrývají širší životní procesy a pohyb vln evoluce.

V symbolu vidíme, jak pevným a odolným se může stát pospolitý způsob života. Je v něm síla a stabilita, a to jsou mohutné faktory pro společenský život člověka - do té doby, než se otevřou nové obzory. Klíčovým slovem je STABILITA.


Venuše 18° Panna 49': nacházení, třídění a praktické uvádění do osobního života na úrovni těla a mysli citové potřeby prostřednictvím termínů, jako jsou sebehodnota, sebepřijetí, sebevymezení, hojnost, inspirace, vlastní cítění - symetrie, harmonie, krása a láska.

PLAVECKÝ ZÁVOD

Stimulace, která vzchází ze skupinového úsilí o dosažení duchovního cíle.

Když se člověk naučí dobře plavat, symbolicky řečeno, to znamená, že se naučil, jak působit v novém živlu. Tento živel, voda, představuje věčně proudící tok psychické energie, a, alespoň v jistém smyslu, "astrální" svět. V ještě hlubším smyslu je člověk nyní schopen, mysticky řečeno, překonat řeku a dosáhnout "druhého břehu" - anebo plavat proti proudu zpět k prameni. Je otázkou, zda symbol má či nemá vyjadřovat ducha soutěživosti. Na biologické úrovni plave armáda spermií směrem k vajíčku, a každá se dere k cíli, k aktu oplodnění. Ten, kdo se snaží duchovně se obrodit, v tom obvykle není sám. Je to Člověk, kdo prostřednictvím jednotlivců, kteří jsou v čele závodu, činí krok směrem ke "znovuzrození" nebo k nové mutaci. 


Osobní, egocentrická ambice uspět a "být první" je ovšem znamením toho, že lze očekávat duchovní pád.

Stupeň nás staví před interpretační problém. Není ambice pouhou jemnou formou úchylky pod tlakem dávné karmy, a vzájemné předhánění, tak ceněné naší civilizací, jen znamením nepochopení hlubší reality existence? Potřebujeme USILOVNOST, ne závodění.