předtexty

ASC Střelec: Mobilizace energií nevědomí, vyvolaná tlakem nadosobních motivů.

Jupiter: Duchovně naplněné vědomí Duše je požehnáním pro všechny osobní snahy. Je požehnáno separativní vědomí ega.

Separace: rozdělování či oddělování dvou různých látek od sebe navzájem za účelem získání čistých složek.

Saturn: inspirace, kterou můžeme čerpat ze vzezření exemplářů představující archetypy nové kultury - mentální archetypy. Voskové figuríny: neosobní formy. Šaty figurín: statická presentace ideálních vzorů, Preformace toho, co bude prožíváno v kultuře, která se právě rodí. V jistém smyslu je tu obsažena minulost a budoucnost člověka jako druhu. Ohlašuje nové kolektivní pochody.

Preformace: Zárodek má všechny orgány a struktury jako dospělec a dochází pouze k zvětšování těchto struktur.

WIKIPEDIE: PREFOMACE: Když byly koncem 17. století objeveny spermie, dostaly název homunculus, neboť teorie preformace soudila, že obsahují miniaturního, ale již hotového člověka, který se po ejakulaci v ženském těle vyvine v hotové miminko. Teprve ve 40. letech 19. století vědci pochopili, jak spermie proniká do vajíčka a že se embryo začíná vyvíjet teprve po oplození.

Jiná užití[editovat | editovat zdroj]

Pojem homunculus se užíval také ve filosofii, kde měl vysvětlovat, jak člověk vnímá: tak si lze představit, že obraz na sítnici vnímá jakýsi vnitřní človíček čili homunculus. Tato naivní představa byla brzy opuštěna, protože nic nevysvětluje: kdybychom měli vysvětlit vnímání homuncula, museli bychom předpokládat, že i on má v sobě dalšího a tak dále.

Přesto se slovo homunculus někdy užívá jako pomocná představa v myšlenkových experimentech, ale také v neuroanatomii, kde označuje soubory mozkových funkcí, které se týkají určitých orgánů a podobně. Homunculus se často vyskytuje také ve fantastické literatuře, v počítačových hrách a podobně.

Merkur trigon Luna v konjunkci se Sev.Lun. uzlem.

Luna: Vášnivá reakce na nový hluboký zážitek. To, co bylo objeveno musí být nejen prověřováno intelektuálním porovnáváním, které umožňuje formulaci objevu. musí to být i exteriorizováno (vnějškově ztvárněno, projeveno), což zahrnuje i práci s těmi, kdo si zatím ničeho nového nejsou vědomi, Veřejnost musí být přesvědčena, protože je důležité, musí být prolomena její netečná odolnost vůči změně. Což obvykle vyžaduje naléhavá témata emocionálně zdramatizovat. Máme zde znovu v symbolu ženu (1°Beran), tedy osobu schopnou svým citovým zaujetím a plamenným výrazivem vnímavou veřejnou trhlinu strhnout.

Proselytizující mysl: Proselytismus je cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou společnost změnou jejich původního náboženského přesvědčení, je často chápán negativně, jako druh nátlaku. V historii se také často o skutečný nátlak jednalo.

Černá Luna: žít a nechat žít.

Uran: nová kvalit bytí.

Venuše: konstruktivní užití nelehkých zážitků z minula jako příkladů pro ty, kdo stále ještě bojují se svými vášněmi.

Mars: agresivita lidských instinktů v boji za své pozemské pole působnosti - násilí za účelem přežití.

Luna: V hlubinách země se formují nové prvky. Alchymický oheň, který čistí i transformuje samu substanci vnitřního života člověka. Nový stupeň uvědomování a reakcí na život. Vnitřní změny, nošení psychického plodu.

Uran: žena ze Samaří a Ježíš.

Chiron: Čtverec, jehož jedna strana je jasně osvětlena. Emocionální touha existovat jako osoba, konkrétně a pevně. Touha po individualizaci v první fázi prosazení. Jednostranné tíhnutí k vnitřní stabilitě.

Mars: muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři. Odvaha nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi. Charakter prokazovaný i za nepříznivých podmínek. 

Jupiter: Člověk ve chvíli ztišení nabývá nové inspirace, která mu možná změní celý život. Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení. Svou tvůrčí sílu máme uvnitř, aktivní sílu, z níž můžeme čerpat, nebo lépe dovolit ji pronikat do mozku-vědomí, nebo do rukou, které píší nebo dávají hmotě originální formy. Přesah vnitřní, transcendentní síly přes individuální vědomí.

ASC: veverka schovávající se před lovci. Potřeba jedince zajistit si budoucí živobytí a chránit se přitom před prvky agresivity ve společnosti. Nebezpečenství života ve společnosti v době rozjitřeného individualismu, kdy násilí je možností, s níž je třeba vždy počítat. Sebeochrana a ostražitost jsou stále nutné.


Venuše ve Vodnáři: 1.2.2021 (15:00)

Venuše konjunkce Saturn: 6.2.2021 (8:04) 5° Vodnář 55'

Retr. Merkur konj. Slunce: 8.2.2021 (20:01)

NOV: 11.2.2021 (20:07)

Venuše ve Vodnáři vytváří člověka, který je v záležitostech lásky netečný, chladný a lhostejný. Nezáleží mu na tom, co si ostatní myslí o jeho osobních vztazích, ať se jedná o rodinu, přátele nebo širší společnost. Jeho postoj vůči morálce je neobvyklý a vymyká se obvyklým normám. Je to typ, který si na morálku vytváří svá vlastní měřítka a pravidla. Jeho osobnost má jiskru, která mu zaručuje velké množství přátel, pokud dá této stránce své povahy volný průchod. Bude lidem sympatický a bude všude oblíbený. Přestože se chová přátelsky, nestaví své city často na odiv. Právě naopak se často stává, že si sám neuvědomuje svoji oblíbenost. Dokonce dokáže klidně přehlédnout, že se do něj někdo z jeho blízkého okolí zamiloval. Jednoduše ho to vůbec nenapadne. Není to romantik, spíše je ve svém postoji k ostatním neosobní, neúčastný nebo blazeovaný. Může se mu snadno stát, že se v důvěrných romantických chvílích jeho mysl toulá někde úplně jinde. Jestliže se zamiluje, často je to nějakým způsobem neobvyklé nebo velmi nenadálé. Takové vztahy mohou také právě tak rychle skončit, jak rychle začaly. Pro pevnější vztah vyžaduje, aby jeho partner byl především přítelem a teprve potom milencem. Toto je jedinec, který si zakládá na své svobodě do takové míry, že nejmenší vyhlídka zavazujícího vztahu jej obvykle okamžitě odpudí. Tato vyhýbavost má pro většinu jedinců narozených s Venuší ve Vodnáři ten následek, že u nich dochází ke sňatku poněkud později než je obvyklé. Jakýkoli vlastnický přístup ze strany partnera je pro tuto povahu nepřijatelný; bude vždy trvat na absolutní svobodě. Záleží mu na osobní volnosti do takové míry, že nedovolí svému partnerovi, aby mu kázal, co má dělat nebo jak má žít. Na oplátku je ale sám ochoten respektovat nezávislost a ideály partnera. Je to tedy člověk, kterému se nejlépe daří v otevřených vztazích, které jsou založeny ve vzájemné dohodě a porozumění. 


Vodnář: patřící k živlu vzduchu a Lev k živlu ohně tvoří polaritu fixní modality a leží na ose kreativity a lidskosti. Obě znamení zastávají zásadu "Žít a nechat žít" i když ji každý rozumí po svém.

Lev: srdce na dlani, živost, láska, vůle, osobní tvořivost, sebevědomí, chci, sexualita, potomstvo.

======================================================

Úplněk 28.1.2021: Jupiter konjunkce Slunce - já jsem bůh, jsem kál, kterému je vše dovoleno, touha po spravedlnosti.V. dům dětí a kreativity.

Slunce konj. Saturn - sebekázeň. hledání zlaté střední cesty.

Sl UR.elektrizuje, vnuknutí - vytržení (okultismus)

Jupiter Uran - rozvod

Jupiter - býk: zajišťuje jistoty, co bude? když bude bída.

Jupiter Luna: uvědomit si, co potřebujeme ke štěstí.

SA LU:duše uvádí city v realitu.

Kde je Venuše, máme být aktivní, iniciativní.

Luna kvadratura Mars, jakou agresi prožívá.

Slunce - Luna: nevede k duchovním zájmům.

======================================================

Vodnář: utopie, ideály týkající se štěstí a budoucnosti lidstva - revoluce, terorismus, ozbrojené konflikty, energetická krize, všeobecná bída. Věda, moudrost, objevy, vynálezy. Svoboda, rovnost, bratrství. Ovládnutí přírody a přeměna lidstva v civilizovanou společnost. Nejvznešenější ideje humanismu.

Čelní náraz na realitu lidské přirozenosti, která se ideály nedá ani vysvětlit, ani usměrňovat. Bez ideálů by neexistoval žádný pokrok, ale k jejich zakotvení je nutná trpělivost, přizpůsobivost a vnímavost - vlastnosti, které nejsou Vodnářovou nejsilnější stránkou. Většinou je velmi netrpělivý a chtěl by vidět všechny své ideály okamžitě realizovány v hmotném světě. Miluje pravdu, ale je špatně přizpůsobivý a často mu chybí porozumění a trpělivost vůči temnějším stránkám lidské přirozenosti. Přináší lidem vodu, ale nechce si namočit ruce.

Sociální práce, lidská práva, výchova apolitika - chce dát svět do pořádku.

Svoboda, demokracie, rovnoprávnost.

Láska, starost o prospěch společenství, intelektuální bigotnost. Zasazuje se o zájmy méně privilegovaných, nehlásí se k žádné straně.

Z odvážné věrnosti ideálům se může stát strnulý fanatismus, posedlý vědec bez srdce,  zlepšovatelé světa, věřící v nový utopický stát, v němž bude bohatství spravedlivě rozděleno. Ignoruje, že lidé jsou různorodí a nedokáží se takovýmto podmínkám přizpůsobit.

Miluje lidstvo, ale nezajímají ho jednotlivé lidi. Emoce ho uvádějí do rozpaků, jejich vlastní city a city druhých se mu zdají trapné. Oddanost, loajalita - špatně se přizpůsobuje jemnostem a proměnám partnerských vztahů. (neslušnost, vulgarity, války). Logika, racionalita, brilantnost, analytičnost - na vše má odpověď. Dokáže odhalovat motivy, vysvětlit, proč někdo řekl to či ono a kde je řešení problému - není zde žádné místo pro 

city. Konvenční, respektující zákon a pořádek. Miluje zásady a svůj život podřizuje přísnému morálnímu kodexu - úcta k tradici, dějinám a jasným pravidlům.

Vynálezce, kouzelník, osvoboditel. Silná touha po svobodě, po odhalení závoje tajemství a zničení starých, přežitých struktur. Obrazoborec. Jeho vynálezy dávají lidem do rukou moc, se kterou neumějí zacházet. Dává naději - věří, že jednotlivec bude schopen se rozhodnout a mít na zřeteli blaho spoluobčanů jako největší cíl. Vždy nám zůstává naděje.

Chlad, rozum, kolegialita, věcnost, "božská" inteligence, vědomí transcendentálnosti, vím, "bezpohlavnost", plody ducha.

Pohyb, komunikace, spojení, intelekt, rozptýlenost, uvolněný a extravertní člověk, uchovat, vlastnit, trvání, pevnost, pomalost, volnost, originalita, svéráznost, intuice, nápad, objevení, vynález, individualita, reforma, změna, vzbouření, revoluce, excentricita, vzrušení, neosobní vztah, stát stranou, být sám, odpovědnost, jistota, vážnost, strach, omezení, strnutí, realita, střízlivost, odloučení, konzervatismus, myšlení, vynalézání, plánování, systematičnost, organizační talent, duchovní aktivita, předvídání, intuice, realita, prozřetelnost, smysl pro humor, samotář, pozorovací schopnost, lidskost, "střelenost", potřeba volnosti, kamarádský, ale bez chuti se vázat, přílišná věcnost až bezcitnost, nevypočitatelnost, kverulant, někdy konzervativní člověk, oportunista, chladný "hlava místo citů".

=======================================================

Venuše ve Vodnáři, Kamarádská láska: 

Nekonvenční láska. Volná, originální, nezávislá láska. Dobrovolně dokáže být věrná, nedá si však nic vnucovat. Potřebuje svobodu, mít pocit, že může kdykoli odejít, a pak zůstane. Klade velký důraz na férovost a rovnoprávnost ve vztahu.

Vášnivá láska. Rychle a často se měnící, povrchní vztahy. Lhostejná a citově chudá. Excentrická a naprosto nespolehlivá.

Kamarádka. Interesantní, nekonvenční, nezávislá žena. "Správnému" partnerovi dokáže být dobrovolně velice věrná. Spíš dobrá přítelkyně, družka, kamarádka než milenka. Stín: Citový chlad.

Erotika: chladná, slabé vyzařování, ale ráda experimentuje.

Umělecký styl: konstruktivismus a veškeré moderní, abstraktní umění.


Vodnář: chlad, rozum, kolegialita, věcnost, božská inteligence, vědomí transpersonálnosti, vím, bezpohlavnost, plody ducha.

=======================================================

Venuše - Pluto: za tranzitující konjunkce či kvadratury je partner tím, kdo končí a odchází -  Jste nesmírně věrní těm, které milujete, a pečujete o ně bez protivné sentimentality. Vaše hodnoty a myšlenky se soustředí na lásku, která se může snadno stát středem vašeho života. Zpočátku jste možná ve vztazích žárliví a majetničtí, ale časem a s přibývajícími zkušenostmi se toto může proměnit ve vyšší, zralejší formu vztahu. Jste ochotni dát svým milovaným vše, co máte, ale totéž vyžadujete i od nich. Ze všeho nejvíc toužíte po všestravující lásce, která by vám přinesla uspokojení na všech úrovních: citové, tělesné i duševní.

Má-li při plutonském aspektu vyrůst nová láska, něco je třeba obětovat: starý vztah, vaše vnitřní představy o lásce, nebo třeba svobodnou vůli - to když se zapletete s negativní, manipulativní a kontrolující silou Pluta. Někdy musí doslova zemřít vaše sebehodnota jako oběť vztahu samotnému. V krajních případech může spojení Venuše s Plutem vést ke vztahovým závislostem, sexuálnímu napadení i zneužívání.
Jako při všech tranzitech Pluta přes osobní planety je důležité dát si pozor, abyste k sobě nepřitahovali temnou stránku Pluta. Každá planeta i znamení má svá pozitiva i negativa, ale vy, nikoliv planety, rozhodujete o tom, s kým si něco začnete. Vždycky máte možnost volby, a proto se vyhněte negativní plutonské energii hned na začátku. Lidé se prozradí a odkopou sami, jen musíte dávat pozor a poslouchat, co vám říkají. Není výjimkou, že člověk, který se k vám prostě nehodí, přijde a rovnou vám to oznámí. Třeba slovy: "Já si tě ani nezasloužím!" nebo "Proč bys TY měla chtít být s chlapem, jako jsem já?" Anebo rovnou prohlásí "Jsem pěknej parchant." Věnujte tomu pozornost! Samozřejmě, ne vždy se k vám informace dostane takhle na rovinu. Ale naslouchejte. Co když vytrvale pomlouvá svou bývalou partnerku/partnera? A proč o něm vlastně vůbec mluví, když je teď s vámi? Takový člověk se zříká jakékoliv zodpovědnosti za rozpad svého předchozího vztahu. A tak si uvědomte, že jakmile vášeň vyšumí, bude přesně takhle mluvit o vás! A protože necítí žádnou vinu za to, co se stalo, nemá ani důvod měnit svůj přístup - takže se zase bude chovat stejně a sjede si to celé znovu. Na tyhle typy pozor!
Jistě, většina rozchodů bolí, vyčerpá nás a zdrtí. Vzájemně si provedeme spoustu svinstva. Ale pokud někdo ještě po letech na svého bývalého nasazuje, zlost a hořkost z něj odkapává, nemá naprosto žádný náhled na to, co se stalo, je to znakem emoční nezralosti, i toho, že tento člověk není připraven na nový vztah. Takže stručně: dejte tam zpátečku!
Plutonský tranzit k Venuši může také znamenat, že vy sami budete zapleteni do bolestného a drastického rozchodu. Můžete se stát obětí stalkingu anebo sami pronásledovat svou vyhlídnutou: pamatujte, i chorobná posedlost patří Plutu. Když už k tomu dojde, snažte se z toho vyklouznout. Žádná logická argumentace. Jen minimalizujte iracionální chování svého "ctitele". Někdy se vyplatí hrát mrtvého brouka, nechat ho na oko vyhrát, a prostě zmizet.Býk: 

Hromadění a zachování sil. Po počátečním staru se příroda ve svém kvetoucím úboru pozastaví, aby se mohla sama sobě obdivovat. Požívání, smyslnost a radost z "hmatatelných" a smyslových věcí, to je májové téma. Vše kvete, voní, barvy jsou nádherné, májové noci stále delší a teplejší, je lásky čas.

Setrvávající, pevná, konzervativní, spolehlivá, pomalá, melancholická, zůstat stát, trvání, vlastnit, pevnost, pomalost, smyslnost, schopnost přijímat lásku, umění milovat, požitek, trvání, krása, umění, pocit vlastní hodnoty, luxus, materialismus, stagnace, realita, drží se konkrétních věcí a dobrého jídla, vytrvalý, stálý, trpělivý, smysl pro formu, umění a sexualitu, smysl pro trvání věcí a situací, odolný, smyslný, poživačný, tvrdohlavý, strnulý, setrvávající v hněvu, konzervativní, jankovitý, přivlastňující, materialistický, pohodlný, závistivý.

Hmota, tělo, rozum, objektivní myšlení, vlastním, vybudování, světlo, otevřenost, začátek života, klid, smyslnost, povrch, vychutnání, mám, 

=======================================================

Venuše Uran: genialita v umění, moderním umění, zjemnění v lásce. Homosexualita, lesbická, perverzní láska, volná láska.

Veselá, originální povaha, umělecké a intelektuální sklony, láska k modernímu umění, originální hledání krásy. Sklony k rytmu, hudbě, básnictví,  osobní přitažlivost a oblíbenost, okultismus, magnetismus.

Svévolnost v lásce, odpuzující sklony, nerozumná jednání, žárlivost, snadné vzrušení se, nestálost, přelétavost v lásce, sexuální dobrodružnost, smyslnost. Nebere v úvahu mínění jiných.

Elektronická umění, pracovníci rozhlasu a televize, originální umělci, hudebníci, především moderní. Lidé výstřední.

Láska na první pohled. Oblíbenost a užitek z toho plynoucí, mnoho přátel, společenská popularita, užitečné změny v životě, náhlý zisk různými vynálezy, zlepšení něčeho neobvyklým způsobem. U žen překotný porod.

Konflikty, starosti způsobené především druhým pohlavím, skandály, zklamání, krize v lásce a manželství, ve spojeních. Rozvod, úmrtí milé osoby, finanční ztráty mnohdy lehkomyslností. Krotické pro matku.

Astrologický text:

Venuše konjunkce Saturn: morálka, ostýchavost, věrnost v lásce nebo rozchod v lásce. Klid, vytrvalost, svědomitost, šetrnost, vážná snaha, stálost, cudnost, věrnost, sebeovládání, vědomí povinnosti.

Venuše sice mírní špatné aspekty, ale přece jen je možno usuzovat na nespokojenost, chlad srdce, lakotu, překážky v lásce, žárlivost, mučí sebe sama, sobectví, sklon ke lžím, těžkomyslnost.

Nadaní umělci, vědomí povinnosti.

Obtížné navazování kontaktů společenských, přátelských, "erotika povinnosti", neuspokojená sexualita, deprese, neoblíbenost.

Všichni lidé, kteří dovedou dát morální podporu jiným, především slabým, opuštěným. Osoby osamělé, věrné. Při špatném ozáření - osoby nešťastné, nemocné ženy, vězni, náboženští fanatikové.

úspěch následkem šetření, dobrého úložní kapitálu, pomocí družstev, obchod, bank, podpory starších osob, ve vlasti, ve stáří. Zajištěné finanční prameny, trvalé užitečné přátelství, manželství snad s věkovým rozdílem, ale s finančním přínosem.

Potíže v lásce, odklad manželství, společenství, ochlazení sympatií, rozchod, možnost časného úmrtí matky, a to vesměs velmocí. Ztráty špatnými obchody, nerozumné finanční transakce, existenční boj, hmotná nouze, málo peněz, krásy a dobra i lásky v životě. Nemanželské dítě.

=======================================================

Luna Venuše:Venuše konjunkce Saturn: 6.2.2021 (8:04) 5° Vodnář 55'

MASKOVANÁ POSTAVA PŘEDVÁDÍ RITUÁLNÍ AKTY V PŘEDSTAVENÍ MYSTERIA.

Jedinec jako aktivní součást v pevně ustanovených modelech aktivity, jejichž cílem je mobilizace a uvolnění kolektivní síly.

Velká Mysteria minulosti byla vytvořena inspirovanými Zřeci a Adepty za účelem předvedení toho, co v nižších královstvích života nazýváme instinkty, na mentálně vědomou a lidsky významnou úroveň skupinového působení. Užitím biologických a kosmických energií je tedy možno zajistit, aby společenské procesy neztratily kontakt s hlubšími realitami planetárního a kosmického života. Rituály jsou svazující, a ti kdo je provádějí, často užívají masek, neboť nejednají jako lidské bytosti, ale jako středobody uvolnění transpersonálních sil.

Tento symbol nám představuje společenské procesy v jejich nejhlubším okultním aspektu. Vidíme jedince, který přijal TRANSPERSONÁLNÍ ODPOVĚDNOST.

Mars 11.2.2021: 

ŽENA VYKLEPÁVÁ Z OKNA SVÉHO POKOJE STAROU TAŠKU

Pročišťování ego-vědomí.

Na tomto stupni musíme vzít v úvahu i oba stupně předešlé. Tradiční účetní, beroucí v potaz lidskou povahu, jsou svým způsobem jaksi smířena s mladistvým entuziasmem, jenž vidí v  každém problému růstu střet mezi "dobrem" a "zlem". Tento symbol nám ukazuje, že pravý nepřítel je skryt v mysli; je to ego a jeho vazba na vlastnictví. Mysl je zobrazena jako taška, vyprázdněná, kterou je třeba vyvětrat na slunci. Napřed se však musí otevřít okno, a taška vyprázdnit.

Známe dobře frázi "vyčistit brány vnímání". Co však potřebujeme vyčistit především, je nádoba na představy, vyvolané vnímáním - tj. ego-mysl. Klíčovým slovem je PURIFIKACE.