17.2.2021 Saturn kvadratura Uran (16:19)

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Tvořivá budoucnost začíná tam, kde nastal chaos. Starý řád se nikdy neotevírá novému Zjevení, dokud neakceptuje chaos ve jménu té Moci, která zahrnuje všechny formy řádu - Lásky. 


V kvadratuře se zrcadlí rozpor mezi touhou po nezávislosti a strachem odpoutat se od toho, co je známé. Kvadratura je Martovský aspekt, jehož prostřednictvím se konfrontujeme s vlastní emotivností, agresivitou, jejich kultivací a se zaměřením sebeprosazení v zájmu vymezení se vůči vnějším destruktivním vlivům ohrožujícím zdravý život na Zemi (osa Býk - Štír). 


Saturn: 17 Vodnář 13'

Sabyánské symboly

JE VIDĚT DÍTĚ RODÍCÍ SE Z VEJCE

Vynořují se nové mutace, v souladu s velkými rytmy kosmu.

Pradávný symbolismus kosmického vejce (v sanskrtu Hiranjagarbha), z nějž se rodí nový vesmír, lze interpretovat na několika úrovních. Zde se objevuje nový tip lidské bytosti, která se nezrodila z předků, a která tudíž není svázána netečnou strnulostí minulosti lidstva. Je novým produktem evoluce, mutantem. Je čerstvou projekcí tvůrčího Ducha, emanujícího z kosmického nebo planetárního Celku, a ne z nějaké místní kultury a národní tradice.

Symbol ohlašuje ZROZENÍ GLOBÁLNÍHO ČLOVĚKA pro Nový Věk. Soustřeďuje se do něj síla celku spolu s naprostým osvobozením od dávných hodnotových standardů vycházejících z místních podmínek.

Uran konjunkce Luna: 17° Býk 13'

ŽENA ZE SAMAŘÍ U STARÉ STUDNY

Setkávání tradiční minulosti s tvůrčím duchovnem.

Symbol se vztahuje k nejdůležitější, obvykle úzce nebo mylně interpretované epizodě Kristova mythu. Nedlouho poté, co začal naplňovat svou službu, potkává Ježíš u staré studny Samaritánku. Žena je příslušnicí kmene, kterým Židé pohrdají, navíc není provdaná, a tudíž žije na okraji i ve své vlastní komunitě. A právě této ženě zjevuje Ježíš, že je Mesiáš: "Já jsem On", tedy zjevení, které neposkytl dokonce ani svým žákům, alespoň ne slovy (slova jsou v okultismu nástrojem stvoření). Co to znamená? Ježíš, jakožto Avatár ztělesňující Impuls Krista, přichází nahradit starý kmenový řád novým, založeným na universální Lásce. Nemůže však zvěstovat reprezentantům starého řádu, a už vůbec ne těm, kdo na něm doposud lpějí, svůj duchovní, evoluční a společnost transformující status, oni sami musejí napřed dosáhnout bodu, z něhož by mohli sami objevit jeho avatárství - tak jako Petr před aktem Proměny. Ale ženě ze Samaří - která už ve své otevřenosti vůči výzvám lásky odvrhla veškerou podřízenost starému řádu - Ježíš svůj úkol zvěstovat může. Nejvyšší se setkává s nejnižším tehdy, když je tento nejnižší osvobozen od pout tradice a otevřen lásce. Tvořivá budoucnost začíná tam, kde nastal chaos. Starý řád se nikdy neotevírá novému Zjevení, dokud neakceptuje chaos ve jménu té Moci, která zahrnuje všechny formy řádu - Lásky.

Na scénu zde vstupuje kontrastní prvek. Už ne kolektivně-kulturní úsilí, založené na znalostech z minulosti - jako v předchozím symbolu - ale "setkání", které uvádí do kolektivní situace úplně nový faktor, jenž ji přesahuje. Je zjevena NOVÁ KVALITA BYTÍ, a činí stará schémata zbytečnými.


Saturn ve Vodnáři kvadratura Uran v Býku v konjunkci s Lunou:

Luna konjunkce Uran v Býku:

Měníme naše hodnoty na základě nevypočitatelnosti událostí, kterým čelíme. Touha po svobodě a nezávislosti je v tento moment velmi silná. Nic neleží na svém místě. Atmosféra našich nálad a pocitů se dá přirovnat k ohňostroji. Informace a situace kolem nás jsou překvapující, kolísavé a šílené, nedá se o nic opřít. Ve znamení Býka potřebujeme vybudovat takové zázemí, ze kterého budeme moci do budoucna čerpat každý z nás, sám za sebe. Pud sebezáchovy v nás a celkově ve společnosti uvolňuje náhlé projevy neuvědomělých sil. Cesta vede pouze tudy, kde jsme schopni zvnitřnět a přestat dávat pozornost vnějšímu světu. Skutečný klid a pravda se nacházejí uvnitř nás ... dnešní aspekty jsou symbolem a příležitostí k osvobození naší mysli a zdravého vymezení se šílenostem vnějšího světa ... děje se to na společenské úrovni. Nedá se k tomu připsat nic jiného, než: "Tvořivá budoucnost začíná tam, kde nastal chaos." Více vám napoví sabyánský symbol vypsaný výše. 

Saturn kvadratura Uran:

S negativním vlivem kvadratury jsme o to intenzivněji konfrontováni, o co více přehlížíme naše podvědomé tendence. Prostřednictvím kvadratury čelíme nekompromisnímu zrcadlení všech témat, kterým se v našem životě podvědomě vyhýbáme. Jsme nuceni je přijmout, teprve tehdy se pnutí uvolní. Kdo na sobě již delší dobu pracuje a nevyhýbá se sebereflexi, může působení tohoto aspektu použít ke zdravému sebeprosazení a životnímu rozvoji. 

Saturn byl v mytologii synem Úrana. Saturnovým zločinem přišel Úranos o svou tělesnost a tím se uvolnil jeho duch. Saturn se připoutal k zemi a tím k hmotě, je tedy strážcem tradice a minulosti. Úranos dosáhl duchovnosti. Ačkoli jsou tyto síly velmi protikladné, mají něco společného: schopnost v celistvosti zavést systém.

Pokud je vše v harmonii, pomáhá tato konstelace podporovat vývoj.

Pokud však žijeme tuto vazbu disharmonicky, může trvat neustálý boj mezi starým a novým světem. V horoskopu České republiky se dlouhodobě nachází tranzitující Pluto v kvadratuře na Venuši. Náš sociální život čelí velkému tlaku, ztrátě hodnot a podvodné manipulaci. Tato kvadratura nás bude do 17.8.2021 nutit zvnitřnět a prostřednictvím devátého domu začít věřit novým hodnotám a nekompromisně hájit naše základní životní práva.

Saturn v kvadratuře na Urana řeší téma týkající se našeho strachu a vnitřního zákazu nebo odporu ke svobodě, extravagancím, individualitě, pokroku, utopii. konfrontaci různými reformními myšlenkami, i když nám ve skutečnosti velmi škodí.

Významově nás spojuje se strachem z osamění, opuštěnosti z toho, že podlehneme a že se rozvíjením svých osobních zvláštností vyloučíme z okruhu ostatních, "privilegovaných" skupin, takže nebudeme patřit nikam.

Jsme puzeni vnitřně zpracovávat naši chorobnou sebestřednost a neustálé malicherné lpění na libůstkách a zvláštnostech na úkor srdečné radosti a spokojených mezilidských vztahů.

Na tomto základě jsme chtě nechtě nuceni začít více nahlížet do hloubi našich strachů a zjišťovat, jaké jsme schopni provádět šílenosti vůči světu, Zemi, našemu tělu a naší mysli, jenom, abychom se odlišili.

Zjišťujeme, do jaké míry jsme posedlí různými reformními myšlenkami, i když nám ve skutečnosti velmi škodí.

Osvobozením vlastní mysli/ducha, přijetím životních zkušeností z toho, co nám na základě obrovského množství informací vnější svět - společnost diktovali a my ho poslouchali, aniž bychom vědomě chtěli, začneme pociťovat pravou tvář skutečné nezávislosti a osobitosti.

Pod silným tlakem se učíme střízlivému postoji vůči všem experimentům a novotám. 

Zkouškou časem projdou pouze ty novinky, vynálezy a vývojové postupy, které budou skutečně použitelné v zájmu přirozeného proudění životní energie a zdravého života lidské společnosti. 

Osa Býk - Štír nás vede k tomu, abychom zrekapitulovali náš hodnotový systém a znovu ho vybudovali. Čelíme nejistotě na úrovni toho, co jsme doposud získali, čelíme zatajování informací o skutečném životě a našich schopnostech, procházíme rozkladem na společenské i osobní úrovni proto, abychom zvnitřněli a začali se aktivně vymezovat, abychom přijali sami sebe, naši lidskost a začali se vzájemně na tomto základě propojovat. 

Jedině touto cestou proudí životní energie. Přeji vám hodně odvahy, štěstí na vaší životní cestě a krásný den, Zdeňka Svobodová