POHÁRY

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

ESO POHÁRŮ - jedná se o jednu z nejvýznamnějších šťastných karet Tarotu. Naznačuje, stejně jako ostatní esa, velkou příležitost, která se ve vás skrývá a v tomto případě vás může dovést k nejhlubšímu naplnění. Co to konkrétně znamená pro jednotlivce, závisí na osobním životním postoji. Škála významů této karty začíná radostí, vděčností a spokojeností, dále pak zahrnuje konkrétní úspěchy a vrcholí nejhlubším štěstím z jednoty. V popředí stojí bezpochyby mysterium lásky ve všech výrazových formách: láska k bližnímu, k rodičům, smyslná erotická láska, láska k sobě samému a láska k Bohu. Ale samozřejmě může naznačit i jinou, všednější podobu štěstí, přičemž hmotná stránka tohoto pojmu je vyjádřena spíš mincovým esem. V každém případě nesmíte zapomenout, že se jedná o velkou příležitost skrytou ve vás samých nebo ve vašich plánech. Nevnucuje se vám, ale musíte ji napřed objevit a pak využít.


DVOJKA POHÁRŮ - karta je výrazem láskyplného setkání. Může tedy být buď předzvěstí nové, sympatické známosti, nebo také usmíření či láskyplného zacházení v současném vztahu. Její hlavní důraz tkví bezpochyby v osobních kontaktech, kde znamená flirt, zamilovanost, šťastné láskyplné shledání nebo začátek lásky či přátelství. Vedle toho se může jednat o srdečné uvítání na cestách při obchodním podnikání nebo uskutečňování jiných plánů, jakož i o spontánní projevy laskavosti. Na úrovni vědomí ukazuje, že se zabýváte myšlenkami o lásce a harmonii a přistupujete otevřeně ke svým bližním. Často vyjadřuje i veselý a hluboce přitakávající pohled na svět, který je výsledkem setkání, jež vás vnitřně poznamenalo a změnilo. Vzdáleněji může také svědčit o pochopení hlubokého smyslu lásky k bližnímu proudícímu vaším vědomím.

DOPORUČENÍ: přistupujte ke svým bližním otevřeně a láskyplně. dočkáte se radostného setkání - podle vašeho osobního tématu se může jednat o usmíření, zamilování, flirt, sympatickou společnost nebo vaše spolupracovníky. Darujte lásku, důvěru a porozumění, určitě toho nebudete litovat. Vycházejte s toho, že narazíte na toho nebo na ty, kteří hrají ve vašich plánech důležitou roli. Můžete se spolehnout na to, že budete dobře uvítáni a dostane se vám opravdivého porozumění. Na celou záležitost se dívejte s optimismem a důvěrou, nebudete zklamáni.


TROJKA POHÁRŮ - karta je výrazem radosti, bezstarostnosti a vděčnosti, projevující se nejvýznamněji v děkovné slavnosti za úrodu. Ukazuje, že jste dosáhli něčeho cenného a krásného nebo dostali něco darem, a proto pociťujete štěstí, spokojenost a vděk. Na nehmotné úrovni znamená radost ze života a naplnění, na hmotné úrovni pak radostnou oslavu. Karta vyjadřuje, že vděčně a blaženě prožíváte konec nějaké důležité životní fáze nebo se těšíte z nějakého příjemného poznatku. Také může věstit období radosti, ve kterém s klidem a spokojeností poznáváte, že pominula krize vyžadující sice tvrdě vaši účast, ale znamenající v určitém ohledu i pokrok ve vašem osobním rozvoji. Přirozeně může zcela jednoduše symbolizovat vaši vděčnost za zdravý a šťastný život.

DOPORUČENÍ: naplňte své srdce radostí ze života a s pocitem veselí, radosti a vděčnosti se připravte na realizaci svých plánů. Prožijete šťastné období, které byste si měli správně užít a vychutnat. Na celou záležitost se dívejte s veselou myslí, bez obav přistupujte k uskutečňování svých plánů. Určitě nebudete zklamáni. Máte před sebou nějakou zkušenost, jež vás naplní štěstím a již si s vděčností užijete.


ČTYŘKA POHÁRŮ - nálada této karty je nejlépe vystižena obrazem přesycení, pocitu plnosti. Takto symbolizuje nestálost citů, například touhy, která se v okamžiku naplnění změní v pravý opak, v odmítnutí, znechucení a nevrlost. Tato rozmrzelost pak má celou škálu výrazů, od malicherného vytýkání, přes otupělost až k přehnané hašteřivosti, umíněnosti a zatrpklosti. Ve všech těchto případech je třeba chápat tuto kartu jako varování, abyste z pouhé rozmrzelosti neupadli do apatie a nepřehlédli přitom lehce dosažitelné šance a gesta usmíření. Na úrovni vědomí je výrazem širokého spektra vztahů - od duševní prázdnoty, přes apatickou setrvačnost, až ke krizi nenaplněného života. Tam , kde se jedná pouze o přechodný vztah lenosti a nedostatku zájmu, může brzy vnést čerstvý vítr nový pohyb. Jedná-li se však o znechucení životem, pak je tato karta důraznou výzvou, abyste rozeznali a využili příležitosti vrátit se z ústraní vpřed zpět do středu dění. Například to může být nějaká sportovní činnost, při níž se zbavíte vnitřního napětí a mrzutosti a vylepšíte si tělesnou kondici natolik, abyste se s novou energií vrhli na překonávání problémů, které ochromují vaši vitalitu. 

DOPORUČENÍ: dostáváte se do situace, v níž se budete cítit nenaplnění a jakoby bez zájmu nebo do hloubi duše rozladěni a mrzutí. Uvědomte si, že dané záměry jsou spojeny s nepříjemnostmi a zklamáním. Ptejte se sami sebe, do jaké míry jste ochotni snášet tu tuto zátěž. Zatněte zuby a otevřete oči, abyste nepřehlédli přátelskou pomoc či dobrou příležitost. Jinak raději od těchto plánů upusťte. Jste-li pevně rozhodnuti pokračovat, musíte dbát na to, abyste nepropadli lenosti či apatii, protože jinak nebudete schopni využít těch nejlepších šancí, jež se vám naskytnou. 


PĚTKA POHÁRŮ - karta zármutku, bolesti, smutku a melancholie. Svědčí o tom, že bylo zničeno něco, na čem vám zatím velmi záleželo. Také říká, že se svou bolestí nejste ponecháni sami sobě a smíte počítat s podporou přátel, plnou pochopení a soucitu. Tuto útěchu však nesmíte chápat jako upozornění na to, že snad příčiny vaší bolesti jsou jen zdánlivé a brzy se vrátí pocity veselí. Nezřídka tato karta upozorňuje na vaši vlastní lehkovážnost, kvůli které jste něco hodnotného nedocenili a zničili. V každém případě dává naději na nalezení východiska. Vyzývá vás k tomu, abyste na tomto pochmurném místě neprodlévali déle, než je třeba. Na úrovni vědomí karta svědčí o prožití zklamání a žalu, s jejichž následky se nyní potýkáte. Přitom se vám naskýtá příležitost dospět ke zralejšímu, pragmatičtějšímu životnímu postoji a zbavit se i některých příliš naivních a idealistických nadějí. Zvlášť hluboký smysl má vlastní nedbalost, nevšímavost a rozmrzelost nebo kde vás tento bolestný zážitek přinutí zpochybnit váš dosavadní způsob chování a dospět k novému chápání a pojetí života.

DOPORUČENÍ: otevřeně projevte svůj žal, utrpení a bolest. Nepokoušejte se zakrývat své pravé city - ani se zaťatými zuby, ani s náhlým úsměvem na tváři. Dejte volný průchod svému dotčení. Nepokoušejte se tomuto zážitku vyhnout, prožijte ho s jasným vědomím. Přijměte útěchu a pomoc od přátel. Mějte důvěru v pochopení a podporu svých blízkých. Nakonec opustíte tento bludný kruh bolesti a vydáte se k neznámému, novému horizontu. Zamyslete se, čí přání a představu o životě žijete, svoji nebo někoho jiného?


ŠESTKA POHÁRŮ - karta zavádí do minulosti. Ukazuje, že se ve vás probouzejí vzpomínky, k nimž se vracíte buď s romantickou zasněností, nebo s toužebnou nostalgií. Tento bolestný, sentimentální pohled na věc může pozitivně zjemnit vaše vnímání skutečnosti, ale i zkreslit a zkalit. Protože tato karta často odkazuje na minulost, může (podle téma kladené otázky) upozorňovat na vaše dětství a vlivy z raných dětských let. Karta prozrazuje, že se díváte zpět (hlavně na dětství) nebo že se nemůžete oprostit od snivých, snad i bolestných myšlenek. Síla těchto obrazů může inspirovat k vyjádření vašich pocitů verši, malbou nebo jinou uměleckou formou. Ale stejně tak může vést i k úniku před světem nebo k dětské pošetilosti. Philipp Metman k tomu říká: "Ten. kdo chce šťastné dětské snění přenést do dospělosti, nebude nikdy zralým člověkem. Ale ten, kdo je potlačí dřív, než se samo dětství rozplyne v běhu života a zmizí, se stane starcem".

DOPORUČENÍ: obraťte se ke svým snům a nevybouřeným fantaziím. Kochejte se těmito obrazy. Běžte na výstavu, podívejte se na nějaký starý film, přečtěte si napínavou knížku. Vaše duše teď žije z obrazů. Živte ji touto potravou, dokud se jí nenasytí. Brzy v sobě pocítíte novou, osvěžující sílu. Vraťte se ve svých vzpomínkách zpět a hledejte obrazy vyjadřující vaši současnou situaci - mohou vám pomoci dostat se kupředu. Možná poznáte, že dávno minulé zážitky z raného dětství jsou důležité pro vaše dnešní záměry nebo mají příčinný význam.


SEDMIČKA POHÁRŮ - karta klamu a iluzí, faty morgany a nejasností. Naznačuje, že si děláte falešné iluze, klamete sami sebe a podléháte i klamu zvenčí. Zpravidla je předzvěstí nějakého zklamání a je třeba ji chápat jako naléhavé varování před přízraky. Tato karta má však i jednu potěšitelnou stránku: slibuje totiž neočekávanou pomoc, jste-li ochotni se vzdát zbytečných nadějí a přání a koncentrovat se pouze na jediný, zato však realistický cíl. Na úrovni vědomí tato karta upozorňuje na dobu snění a vidění světa přes růžové brýle. Pokud jste si tohoto klamného zdání vědomi, prožijete dobu opojných zážitků, které se však obejdou bez zlých následků. Necháte-li se ale zaslepit tímto mámením, jež mylně považujete za skutečnost, nevyhnete se nepříjemnému vystřízlivění. Nejsoudnějším projevem kalichové sedmičky je únik ze skutečnosti, kolísavý krok do iracionality, rozpad důvěrně známých hodnot, následkem čehož se svět změní v pošetilé snové obrazy, jež později zmizí jako mýdlové bubliny.

DOPORUČENÍ: Po nějakou dobu smíte tonout v těch okouzlujících obrazech svých snů a plout na obláčku. Oddejte se touhám, putujte ve své fantazii k ostrovu blažených. Čerpejte z těchto obrazů sílu. Dostanete nápad, který byste měli uskutečnit. ale koncentrujte se opravdu jen na tento jediný cíl. Setkáte se s dobrým ohlasem. Odvažte se smělé vize. Nechte se inspirovat obrazy vlastní fantazie a snů, aniž byste se přitom stali obětí svého umění kouzlit. Rozhodněte se jen pro jeden z těchto obrazů a snažte se ho s veškerou houževnatostí změnit ve skutečnost. Přitom můžete počítat se spontánní pomocí ostatních.


OSMIČKA POHÁRŮ - jedná se o jednu ze tří karet Tarotu znamenající odchod, v tomto případě loučení s těžkým srdcem. Naznačuje, že se vyprošťujete z obvyklého prostředí, odlučujete se od lidí i od věcí, na nichž vám záleželo a vydáváte se na cestu za nejistou budoucností. V každém případě se jedná o dobrovolný odchod, a ačkoli jste nebyli přímo vyhnáni, je dost dobře možné, že jste neměli jinou volbu. Tato karta je složitá ze dvou důvodů: musíte se totiž vzdát toho, na čem vám záleželo, a přitom ani nevíte, kam vaše cesta vede. Na úrovni vědomí vystihuje období hlubokého poznání, že se musíte vzdát svých dosavadních zálib, postojů nebo některých mínění. Také je výrazem stárnutí a nutnosti oproštění se - tak, jak to učí filozofie zenu. Právě tato těžká zkouška nelpění míří přímo na věcech a postoji, které pro vás mnoho znamenají a jejichž ztráta je často spojená s pocity bezvýchodnosti a strachu. To jsou ty nejtěžší kroky na cestě k nové svobodě.

DOPORUČENÍ: připravte se vnitřně na rozloučení a opuštění toho, co pro vás bylo důležité. Naučte se být samostatnými, postavte se na vlastní nohy a nelpěte na ničem, protože jen tak lze dosáhnout opravdové svobody. Uvědomte si, že musíte jít vlastní cestou, i když pro vás tolik znamenalo to, co za sebou zanecháte. Opusťte své dosavadní stanovisko, aniž byste ho bezprostředně nahradili novým. Ještě musíte snášet určitou nejistotu, než vás váš vnitřní hlas povede k novým obzorům.


DEVÍTKA POHÁRŮ - karta znamená dobu, v níž dokážete do hloubky vychutnávat a z celého srdce si užívat. Někdy může sice tato životní radost příležitostně přerůst až v přehnanou smyslnost a chtíč, v podstatě se však ukazuje tato karta ze své příjemně bezstarostné stránky: jako radost ze života, lehká mysl, družnost a "radost z radosti". Na úrovni vědomí je kalichová devítka předzvěstí životního postoje koncentrovaného hlavně na požitky. Hedonista, jehož základním principem je co největší rozkoš nebo epikurejec, člověk oddaný smyslovým požitkům, to jsou dva extrémy tohoto obrazu. V umírněné formě tato karta ukazuje humor a období nezatížené radosti ze života, ve kterém dokážete vnímat krásy světa, těšit se ze života a den prožívat bezstarostně.

DOPORUČENÍ: máte před sebou šťastné období, na něž se z celého srdce můžete těšit. Dobým začátkem této fáze by bylo něco, co si už dlouho přejete, ale dosud jste nemohli uskutečnit. Uvolněte se a plnými doušky si dopřávejte štěstí. Uvědomte si, co vás na celé věci tak vzrušuje, a berte je víc s humorem. Připravte se na období veselého a lehkovážného užívání, jež vám udělá dobře a pomůže vám.


DESÍTKA POHÁRŮ - Karta je dokonalým výrazem harmonického souladu a hlubší oblažující lásky. Ukazuje, že máme pocit jistoty a bezpečí (tyto pocity jsou pravé) a že nepodléháme žádnému klamu a iluzi. Naznačuje přátelskou atmosféru, dobré sousedské vztahy, lásku a přátelství ve vztazích k našim nejbližším, jakož i hluboké štěstí a vděčnost vůči partnerovi nebo rodině. Karta znamená, že se vám dostane blahodárného podnětu v přátelské, štěstím prosycené atmosféře: jež rozptyluje skličující, destruktivní nebo mučivé myšlenky. Namísto nich se dostaví vnitřní klid a bezstarostnost. Na hlubší úrovni může být výrazem všeobjímající lásky k lidem.

DOPORUČENÍ:  buďte otevřeni svým bližním, přátelům a životním partnerům. vychutnávejte bez starostí tento šťastný pocit jednoty a bezpečí. Rozvíjejte dál ty srdečné pocity sympatie a sounáležitosti. Překonejte vnitřní ostych a zábrany, nehrozí vám totiž žádné nebezpečí. Snažte se získat víc důvěry ve své bližní. Situace v níž se nacházíte, není nebezpečná. Soustřeďte své vědomí na radostný zážitek přátelství. Ti, kteří hrají v této souvislosti důležitou roli, vám budou sympatičtí a budou se k vám stavět přátelsky. Najdete vztahy, které potřebujete a dostane se vám při tom příjemného uvítání.


Princezna pohárů - znamená nějaký impulz, příležitost, šanci. V tomto případě se jedná buď o pozvání k nějakému zábavnému podniku, nebo o gesto lásky či usmíření. Na každý pád jde o podnět zvenčí, je zaměřen na vaše pocity a vy ho přijměte s vděkem a spokojeností. Tato karta naznačuje nabídku míru po období hádek a nesvornosti, soucit, kterým jste obdařeni v době krize a také láskyplný dotek, dobu zamilování se. Tento podnět bývá zpravidla dobrý a upřímný. Na úrovni vědomí je předzvěstí dobře míněných, přátelských podnětů, jež vás ve vaší situaci blahodárně podpoří. Může se přitom jednat o útěchu a přímluvu ve špatných časech, o porozumění pro vaše starosti a tíseň nebo o spontánní gesto, které vámi vnitřně pohne a uvolní ve vás nějaký důležitý proces. Ve smyslu vodního elementu symbolizovaného kalichem může jít také o moudrou radu, v některých případech o mediální poselství.

DOPORUČENÍ: Přistupujte ke svým záměrům s radostnou odvahou; budete totiž přátelsky uvítáni a ostatní se k vám budou chovat s porozuměním a laskavostí. v případě hádek a mrzutostí dojde přece jen k usmíření a odpuštění. Připravte se na dobře míněné přátelské gesto. Klidně buďte důvěřiví. Vítejte podněty ostatních, jejich dobře míněné rady nebo smířlivá gesta. Najdete v nich klíč k vašemu dalšímu postupu. I když se vám možná zdá určitý projev poněkud neobratný nebo sentimentální, neměli byste ho zesměšňovat.


Rytíř pohárů - představuje láskyplnou, pokojnou atmosféru, dobrou náladu a moudrost úsměvu. Naznačuje hodiny rozjímání, harmonický souzvuk, romantické snění a náladu, vhodnou k zamilování. Kde dřív vládla nesvornost a konflikty, svědčí tato karta o smíření. Mimo jiné symbolizuje vaše volné chvíle, dobu, v níž se oddáváte fantaziím nebo se těšíte z krás života a hlavně hudby. Na úrovni vědomí naznačuje, že sledujete vlastní pocity a na svět se díváte zasněným způsobem. V důsledku příznivých zážitků máte sklon ke spíše nadměrným postojům a pohledu na svět skrze růžové brýle. Může také znamenat, že své vědomí otevíráte světu obrazů, zabýváte se pohádkami, mýty a sny. V každém případě zůstane při milé hříčce, udržující se na povrchu.

DOPORUČENÍ: buďte mírní a pokojní, otevřete své srdce radosti a lásce. Pokud vám to vaše situace dovoluje, věnujte se starému japonskému umění žít ("Bušido"), životní zkušenosti, jež vás nabádá k neustálému úsměvu a k přesvědčení, že existuje jen štěstí a veškeré neštěstí spočívá na omylu a neporozumění. Berte celou záležitost s klidem a láskyplně hýčkejte své plány. Zkuste nechat tentokrát stranou kritický rozum a začněte se dívat věci z jejich veselé, snivé stránky. Buďte bez obav, neboť se nevydáváte v nebezpečí.


Královna pohárů: ztělesňuje ženský aspekt vodního elementu a symbolizuje citlivost, schopnost vcítit se do ostatních, medialitu a obětavost. Je výrazem pomocných léčivých sil a také vnitřního nazírání. Jako taková vládne nad vašimi nevědomými duševními silami, dobrá víla a moudrá kouzelnice ve vás, jasnovidná vykladačka snů a věštkyně, jejíž pohled proniká mlhou. Je charakterizována jako temná a záhadná, neboť prameny jejím moudrosti zůstávají skryté a vymykají se vědeckému chápání. Na úrovni vědomí ukazuje, že začínáte vnímat obrazy nevědomí a že se intenzivně zabýváte svými touhami a předtuchami, ale i zlými sny a obavami. Může být pramenem trvalé inspirace, tedy požehnáním vaší umělecké tvorby. Na hlubší úrovni upozorňuje tato karta na to, že se na cestě k dokonalosti přibližujete temným stránkám vlastní bytosti, jak je popsal C. G. Jung ve své knize "Symboly snů v individuálním procesu".

DOPORUČENÍ: rozvíjejte vlastní senzitivitu a jemnocit. Naslouchejte vnitřnímu jasnovidnému hlasu a všímejte si i poselství svých snů. I když je vám ještě leccos záhadou, v hloubi duše už víte, co vědět potřebujete. Obklopte se hudbou, neboť ta vám pomůže toto tajemství odhalit. Na celou záležitost se dívejte se shovívavostí a pochopením. V hloubi duše víte přesně, co musíte dělat a co se na vás chystá. Nechte se tedy zmást.


KRÁL POHÁRŮ - karta ztělesňuje mužské vlastnosti vodního elementu, hledání transcendentálních zkušeností, vykoupení a mystické splynutí s prazákladem, s Bohem či jak se pokoušíte slovy vystihnout nepojmenovatelné. Symbolizuje vědění, které není přístupné intelektu, ale které může získat ten, kdo je schopen intuitivního nazírání a hlubokých citů. Proto vystihuje tato karta vůli poskytnout prostor mediálním schopnostem a pocitům, jakož i možnost proměňovat přijímané vibrace a hudbu, poezii nebo jiné formy umění, v neposlední řadě i umění léčit. Ale tam, kde se s těmi energiemi zachází neodborně nebo prostě nerozvážně, nabydou zkreslené podoby - směšného břídila, nepraktického blázna a značně nespolehlivého, někdy také neupřímného člověka. Takový jedinec není schopen ohraničit vlastní bytost od vlivů zvenčí, stává se někdy hříčkou vnějších okolností a nechává se vtáhnout do nepříjemných zápletek a intrik. Na úrovni vědomí znamená karta cílevědomý duševní život, využití nevědomých sil a jejich rozvoj. Zároveň naznačuje i to, že si tyto mediální vlohy plně uvědomujete, snažíte se je tříbit a intenzivně se zabýváte duchovními či okultními sférami. Také říká: věnujete-li se vlastním snům nebo mýtům, těmto snovým obrazům kolektivního nevědomí, otevře se vám celý svět symbolů ducha.

DOPORUČENÍ: následujte hlasu vlastního srdce. Ukažte, co se děje ve vašem nitru, ať se jedná o pocity bolesti nebo radosti. Máte spolehlivý cit a v této věci i dobrý instinkt. Nechte se jím vést. V dané věci musíte naprosto důvěřovat svým citům, šestému smyslu a nesmíte se nechat zmást ani vlastními pochybnostmi, ani námitkami ostatních.