25.3.2024 úplněk na ose Váhy - Beran (8:03)

25.01.2024

"Co milujete, roste." (Ann Albers)

Osa Váhy - Beran:

Váhy, jako představitelé vzdušného živlu, leží ve zvěrokruhu naproti Beranu, představiteli ohnivého živlu, obě znamení jsou kardinální kvality. Přestože jejich vlastnosti jsou protikladné, mají obě znamení jedno společné; aktivně působí na okolní svět. Mezi Vahami a Beranem je vztah jako mezi oduševnělou moudrostí rozhodným činem .

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se v duchu daného tématu tzv. vědomě dál ...     

Luna 5° Váhy 08' 

MUŽ ZJEVUJE SVÝM ŽÁKŮM ZÁKLAD VNITŘNÍHO VĚDĚNÍ, NA NĚMŽ BY MOHL BÝT VYBUDOVÁN "NOVÝ SVĚT"

Je nutno, aby se mladé duše učily, a to od takového Učitele, který se díky své dlouhotrvající zkušenosti dobral pevných a zářivých pravd, čili "idejí semen".

Staré přísloví, platné dnes jako dříve: "Je-li žák připraven, objeví se Mistr, ale Mistrovství, které "od-halí", je ukryto v jeho osobě. A ono mistrovství je třeba hledat skrze jeho osobu, nikoli v něm. Oddanost guruovi ano, ale dříve nebo později budiž proměněno ve vzájemnou úctu: pravda v žákovi, s pokorou zdravící pravdu v Učiteli.

Symbol evokuje zásadní, byť poněkud mysteriózní proces TRANSMISE. To, co je vysíláno (předáváno), je-li situace skutečně příhodná a správně pochopená všemi účastníky, není pouze vědění. Je to "jsoucnost" ("being-ness).

Slunce 5° Beran 08' 

OKŘÍDLENÝ TROJÚHELNÍK

Schopnost sebetransformace (sebepřesažení).

Toto je symbol touhy po dosažení vyššího stupně existence, ryzí aspirace či oddanosti, symbol bhakti. To, co se vynořilo v první fázi procesu diferenciace, si začíná uvědomovat možnost dosáhnout ještě výše. Princip levitace můžeme chápat jako jeden ze dvou základních faktorů evoluce. Vynořující se bytost ji glorifikuje a zbožšťuje, je to však zatím pouhý ideál; na tomto stupni však celá bytost pociťuje dětskou touhu po jeho možném uskutečnění.

Zde přichází vize NOVÉ DIMENZE bytí, která vyvolává tvůrčí úsilí.


Venuše 16° Ryby 34': 

VELIKONOČNÍ PROCESÍ

Všechny velké společensko-kulturní Obrazy mají schopnost spojovat jednotlivé členy společenství svou nádherou a okázalostí.

de vidíme, v kontrastu, sjednocující sílu velkých mýtů a symbolů vskutku organické a sebezvěčňující kultury. Obraz Vzkříšení pobízí všechno křesťanstvo, aby se projevilo ve své nejlepší podobě, a v reakci na Kristův mythus a na jarní volání přírody se dynamizovalo prostřednictvím určité sebeobnovy. Kdekoli se tento symbol objeví, znamená to, že je třeba se zaměřit spíše na sladění životních aktivit a nálad s ritualistickými modely společnosti nebo pozemské přírody, a ne jednat zcela nezávisle na skupině.

Na tomto stupni dominuje Kolektiv nad Jedincem, Jing nad Jangem. Je čas přizpůsobit se tomu, co utváří nejvyšší ideály vlastní kultury, a ÚČASTNIT SE KOLEKTIVNÍCH VRCHOLNÝCH PROŽITKŮ.