6.4.2023 úplněk na ose Váhy - Beran (5:37)

06.04.2023

"Mé západní vzdělání mi vštípilo lásku k teorii a mé indické školení mě naučilo ochotně obětovat teoretické pochopení za zkušenost a logiku za existenci." (John Mumford - Velká kniha o čakrách a kundalini)

Osa Váhy - Beran: 

Váhy, jako představitelé vzdušného živlu, leží ve zvěrokruhu naproti Beranu, představiteli ohnivého živlu, obě znamení jsou kardinální kvality. Přestože jejich vlastnosti jsou protikladné, mají obě znamení jedno společné; aktivně působí na okolní svět. Mezi Beranem a Vahami je vztah jako mezi rozhodným činem a oduševnělou moudrostí.

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se tzv. vědomě dál ...     

Luna 16° Váhy 07' (pocity, nálady, návyky, domněnky, myšlení, potřeba propojení s ostatními v zájmu potřeby navracet rovnováhu tam, kde byla narušenadoba vhodná pro napravování konfliktů a spolupráce s druhými. Příznivé období pro tvoření nových vztahů (přátelských i obchodních):

MOLO, KTERÉ PO BOUŘI POTŘEBUJE OPRAVU

Potřeba udržovat v činnosti pevná spojení mezi širým Nevědomím a vědomím ega..

Konfrontace s rozsáhlými problémy vztahů a s proudy energií rozpoutaných kontaktem člověka s archetypálně - duchovními skutečnostmi mívají za následek dočasnou destrukci. "Lodě" obvykle spojují vzdálené oblasti, anebo s jejich pomocí lidé dobývají z moře potravu (tj. nové představy, které dosud existovaly v nevědomé říši planetární Mysli). Někdy se jezdí lodí i na výlety, užít si vody a vln. Každá kulturní společnost by však měla hlídat nebezpečí, které tkví v přílišném vzdalování se od vědomě definovaných a společensky strukturovaných způsobů života. Taková dobrodružství nemusejí dobře dopadnout; styčné body mezi širým Nevědomím a ego-vědomím, formované kulturní rituály, mohou být zničeny psychotickou bouří. Přistávací mola pro lodi je nutno pozvolna rekonstruovat.

Živě si uvědomíme, že cokoli lidé vybudují, aby unikli důkladně individualizované a vědomé operační základně, bude pravděpodobně poškozeno dosud neochočenými kosmickými silami. Křehké spojení mezi oběma světy potřebuje neustálou ÚDRŽBU.

Slunce 16° Beran 07' (vědomí - uvědomění se, rozhodnost, sebeprosazení vlastní kreativity, cílevědomost, přímost, ráznost nebo tendence k frustracím z nemožnosti prosadit své cíle):

VE SVĚTLE ZÁPADU SLUNCE JE VIDĚT DUCHY PŘÍRODY A JEJICH PŮSOBENÍ

Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Ve světle osobního naplnění (symbol západu slunce a moudrosti) může být člověk schopen navázat životodárný kontakt s přírodními silami. Tyto síly působí v každém okamžiku růstových procesů, avšak individualizovaná mysl člověka bývá příliš zaujata prací na vědomě stanovených cílech, než aby byla schopna zaznamenat konkrétní přítomnost neviditelných (či "okultních") sil v činnosti. Tyto síly tvoří svébytnou říši života každé planety, jsou přítomny v planetárních "biosférách". Jsou to neindividualizované, vázané energie, tvořící substrát všech životních procesů - tudíž také procesu integrace na úrovni planety-jako celku, tj. planety jako organismu s jeho automatickými systémy růstu, udržování a organického rozmnožování. Zmíněné přírodní síly působí v planetárním organismu jako řídící a vyvažující - harmonizační faktory; trochu jako endokrinní systém v lidském těle; a v pozadí tohoto systému je skrytější síť čakrálních energií, vztažených k práně - energii sluneční. A právě, když je tato energie méně dominantní - tedy symbolicky při západu slunce - nebo když je energie těla oslabena nemocí, půstem či smyslovou deprivací, lze snáze tyto "duchy přírody" vnímat a dávat jim formu, která symbolizuje povahu jejich působení. Tyto formy jsou v závislosti na kulturně - obrazném výrazivu každé společnosti odlišné, udržující si však určité základní podobné charakteristiky.

Pokud tento sabyánský symbol vstoupí do vědomí člověka, pídícího se po významu, měl by být chápán jako výzva k otevření se možnosti přistupovat k životu holistickým a neracionálním, intuitivním způsobem

Symbol procesu, kdy se jakoby "stáváme malým dítětem". ZNOVUNABYTÍ POTENCIALIT


Venuše 24° Býk 08' (sebehodnota, sebepřijetí, sebevymezení, hojnost, inspirace, cítění, životní energie, smyslnost, která se stává zdrojem vnitřních rozporů, vlastnění, zadržování, libost versus nelibost)

INDIÁNSKÝ VÁLEČNÍK DIVOCE UHÁNÍ NA KONI; Z OPASKU MU VISÍ SKALPY

Agresivita lidských instinktů v boji za své pozemské pole působnosti.

V mytologii rané Ameriky Indián představuje "divocha" úzce spjatého s přírodou a vedeného primárními instinkty. Naše století bohužel ukázalo, že takzvaný civilizovaný člověk je za mnohem méně drsných životních podmínek schopen daleko krutějšího mučení a zabíjení. Tento symbol napovídá, že násilí a agresivita jsou základními složkami lidské povahy na úrovni emocí a na úrovni hluboce zakořeněné identifikace s určitou kulturou, která považuje lidi z jiné kultury za potenciální nepřátele.

Zde se potvrzuje hodnota odlišnosti, vymezující jednu skupinu lidí vůči druhé. Na emocionální úrovni člověk pořád ještě musí věřit v NÁSILÍ ZA ÚČELEM PŘEŽITÍ.