Jupiter konjunkce Pluto 2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Pravda je konečná a absolutní veličina, vůbec se neřídí tím, jaký na ní máte názor ... 

Výsledky Amerických voleb 7.11.2020: 21° Kozoroh 58'

GENERÁL S NOBLESOU PŘIJAL PORÁŽKU, ČÍMŽ PROJEVIL VZNEŠENOST CHARAKTERU.

Uvědomit si, že je možné růst prostřednictvím porážky, a to stejně dobře, ne-li lépe, než skrze úspěch.

Zatímco předchozí symbol vypovídal o spění k úspěchu v kulturně organizovaném kolektivu podniku, tento nám předkládá možnost obratu zjevného vnějšího neúspěchu ve vnitřní duchovní bohacení.

Nedávno jsme byli svědky toho, jak se totálně přemožené národy (Německo a Japonsko) vzchopili a dosáhly velkého ekonomického úspěchu. Hodně záleží na kvalitě vůle a vnitřní integritě člověka.

Nalézáme zde zdánlivý paradox, ale duchovní život je vždy paradoxní. Velký hříšník se může stát nejuznávanějším svatým, a středověký papež zločincem. Na čem nejvíce záleží je VNITŘNÍ SÍLA.


Konjunkce Jupitera a Pluta v Kozorohu:

Dva světy, svět víry ve smysl života a svět podvědomých nutkání se zde spojují a díky sextilu se Sluncem tranzitujícím znamení Štíra, vnášejí do našeho vědomí proces individuace založené na prvotním nastavení naší psychiky, kde se setkává dobro se zlem a svádí mezi sebou bitvu o to, kdo zvítězí, jakou víru si hluboko uvnitř naší psychiky zvolíme. Sextil je aspekt, jehož prostřednictvím jsme překvapováni kvalitou událostí a informací, které k nám zvnějšku přichází (jedná se o společenskou - Jupiter a transpersonální - Pluto, planetu). 

Na společenské úrovni jsme se jako lidstvo dostali do krize, ve které je načase zasadit se za dobrou věc, která může sloužit společnosti. Nezapoměňme, že se zde setkávají Hádés (Pluto) s Diem (Jupiter), vládci dvou světů, světa živých a světa zemřelých. Tato situace je vyhraněná. Mocenskými silami je nám předkládán boj dobra se zlem. Dobro, díky němuž lze použít všech prostředků a zlo, které také neváhá použít všech prostředků. Nezapomeňme na "plutonsky" skryté motivace. Jedná se o konjunkci na jedné straně silně manipulativní a na druhé nám ukazující, že i my se můžeme domáhat práva na spokojený život a měli bychom to udělat se stejnou razancí, jako to dělá druhá strana, která toto právo překroutila k obrazu svému a nakládá s našimi životy "inkvizičním způsobem". Nesmíme však zapomínat na to, že jako jedinci zde můžeme být jako pinpongový míček odpinkáváni jednou mocenskou hrou ke druhé, sem a tam.

Pluto v Kozorohu požaduje náš přímý vstup do procesu života nejen na úrovni lidstvem budovaného společenského systému, nýbrž i na kosmické úrovni, úrovni přírodních zákonů, kterým jsme povinni a budeme donuceni dát prostor. Celý systémový boj, kterého jsme nyní součástí, je situací vedoucí nás k tomu, abychom se v našich nitrech konečně zbavili závislostí například na tom, že někdo jiný za nás bude řešit zodpovědnost ohledně kvality našeho života. 

Planeta Jupiter svojí symbolikou v naší psychice rezonuje se smyslem, vírou, dobrou organizací a novými vizemi. Jak vypadají naše potřeby na úrovni sociálních, individuálních a emočních potřeb nám napoví planety Venuše a Mars.

Venuše ve společenských Vahách vysílá signál potřeby harmonického života na kulturně individuální úrovni, sociálního života. Pocitově jsme znechuceni nevyváženým fungováním společnosti a nelíbí se nám faktor striktního třídního dělení. Tyto pocity jsou velice pozitivním faktorem provokujícím princip pořádku, a to proto, že v nás odhaluje dynamiku a vůli k přeměně. Na základě znechucení začínáme nacházet nový význam slov hodnota, sebehodnota, hmota, majetek versus láska, spokojenost, harmonie a vztahy. Venuše se nachází v   

Konjunkci s Lunou a v kvadratuře na Jupitera, Pluta a Saturna v Kozorohu. Luna tento aspekt zabarvuje instinktivními  reakcemi. Nachází se v doběžné fázi ke Slunci. Sklízíme, co jsme na naší pocitové a sebeurčující úrovni zaseli a nechceme si nechat líbit svírající vliv vyhraněných struktur na náš spokojený život. Nacházíme a zjišťujeme, že nejsme sami jediní, kteří mají stejný náhled na společenské dění, potřebujeme se propojovat a vznášet skupinové protesty. Nejedná se však o politické protesty, k těm naši pozornost odvádí mainstream a jeho nohsledi proto, aby nás mohli dále manipulovat a vyčerpávat. Jedná se o návrat ke "zdravému", lépe řečeno přirozenému,  životnímu stylu, o zakládání  nových lidských společenství a jejich demonstraci v zájmu spokojeného života v propojení s kosmickými cykly, nás všech. Mimo systém.

Planeta Saturn ve znamení Kozoroha vládne a dává formu ideím a myšlenkám. Formuje vše tak, aby se dělo v souladu s přírodními rytmy, nikoli intelektuálně - systémovými. Je důležité čistit vlastní motivace a tím vytvářet novou pozitivní životní, energetickou stopu v prostředí, ve kterém se momentálně nacházíme.

V opozici na Venuši a v kvadrátu na planety v Kozorohu prodlévá dneska ještě retrográdně putující planeta aktivity, sebeléčebných procesů, agresivity a našich spontánních emočních reakcí, Mars. Na svoji přímou pouť zodiakem se vydá záhy po vyvrcholení konjunkce Jupitera s Plutem, tj. 13.11.2020.

Tranzituje znamením Berana, kde vládne. V průběhu jeho retrogradity jsme nashromáždili i přes cílené vnější uměle vytvářené hmotné i psychické překážky, dostatek sil k seberegeneraci na úrovni osobní i společenské. Inspirován a směrován potřebami Venuše se Mars symbolicky prostřednictvím naší psyché zaslouží o konkrétní pohyb v celém kosmu, bez ohledu na motivace jednotlivců. Buďme sami sebou, stůjme za svými potřebami, které nejsou nasměrovány ke zneužívání a vyčerpávání lidských a přírodních zdrojů. Nyní máme možnost a právo na to, požadovat a začít realizovat nový životní styl a společenské uspořádání. Obrovské vesmírné soukolí se vydává do rychlejšího pohybu, nadcházející měsíc prosinec a začátek roku 2021 nám odhalí další pravdu. Ale to zase příště. Přeji vám hodně radostných zážitků a odvahu být sami sebou.

Význam nadcházejícího úplňku zveřejním v novém článku.


12.11.2020 (17:44) Pluto konjunkce Jupiter 22° Kozoroh 51' 

VOJÁK DOSTÁVÁ DVĚ VYZNAMENÁNÍ ZA STATEČNOST V BOJI.

Společnost odměňuje dodržení individuální odpovědnosti.

Jde o "dvě" vyznamenání, je to zdůrazněno; jedná se zřejmě o společenské uznání toho, že jedinec, ať už byl úspěšný nebo ne, čestně dostál své povinnosti za neobvyklých okolností, a je l

tudíž hoden úcty a ocenění od společnosti, jíž tak dobře posloužil. Vnitřním obsahem symbolu je ustavičné "dej-ber" mez jedincem a společností. Měli by si navzájem důvěřovat.

Tento symbol extrahuje společný prvek z předešlého symbolu. Zde je klíčovým slovem VYROVNÁNÍ, tj. kompenzace za dobře vykonaný čin - vyrovnání účtu.

13.11.2020 15°Beran 14' začátek přímého pohybu Marta (naše emoce, sebeléčení - seberegenerace, sebeprosazení, aktivita - agresivita)

INDIÁN TKÁ OBŘADNÍ POKRÝVKU.

Promítnout do každodenního života vědomí celistvosti a naplnění.

Křesťanská tradice hovoří o Ježíšově "bezešvém oděvu". V Asii mluví o "duchovním oděvu" Dokonalých. Člověk, který dosáhl duchovního stavu. Je, obrazně řečeno, oděn Vesmírem - přesněji Mléčnou dráhou. Velkým Bílým Šatem, utkaným z hvězd. Také Penelope tkala a párala při čekání na návrat svého polaritního protějšku. V mysli americké ženy nalezly tyto symboly konkrétní formu v osobě "indiánského tkalce". Bělocov, jenž dychtí po symbolech života v dokonalé harmonii s vesmírem , je tradiční obraz Indiána útěchou v jeho vnitřní prázdnotě obyvatele města, přesyceného umělými hodnotami.

v každém případě zde lze předjímat budoucí stav naplnění, vědomé harmonie a nezištné lásky.

Vstoupí-li tento symbol, vědomě nebo prostřednictvím náhodného zjevujícího aktu (jako například hozením tyčinek při dotaz I Ťing) do vědomí člověku, který pátrá po významu, implikuje to hlubokou skutečnost, že konečným úkolem vědomí každého jedince je, se utkat si své vlastní "nesmrtelné tělo", své Gnostické Roucho Slávy. Zní to možná velmi mysticky a jaksi "nadpozemsky", ale v každém cyklu - na kterémkoli stupni - nastane chvíle, kdy je jedinec postaven tváří v tvář potenciálně naplňujícího aktu seberealizace, a kdy může, byť seberelativněji, spatřit na okamžik sám sebe "oděného světlem".

Symbol nám říká, že NAPLNĚNÍ TOUHY je nyní možné; a to na jakékoli úrovni, a způsobem třeba i neúplně prožitým.