Luna v horoskopu ČR

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Lunární fáze 292°07'

Sabyánský symbol:

GENERÁL S NOBLESOU PŘIJAL PORÁŽKU, ČÍMŽ PROJEVIL VZNEŠENOST CHARAKTERU.

Uvědomit si, že je možné růst prostřednictvím porážky, a to stejně dobře, ne-li lépe, než skrze úspěch. 

Zatímco předchozí symbol vypovídal o spění k úspěchu v kulturně organizovaném kolektivním podniku, tento nám předkládá možnost obratu zjevného vnějšího neúspěchu ve vnitřní duchovní obohacení. Nedávno jsme byli svědky toho, jak se totálně přemožené národy (Německo a Japonsko) vzchopily a dosáhli velkého ekonomického úspěchu. Hodně záleží na kvalitě vůle a vnitřní integritě člověka.

Velký hříšník se může stát nejuznávanějším svatým, a středověký papež zločincem. Na čem nejvíce záleží, je VNITŘNÍ SÍLA.

Luna v horoskopu národa:

Žijeme v určitém vibračním poli, které je zabarvené kolektivním nevědomím naší české společnosti. Dá se to nazvat vlastnostmi národa. Můžeme se na to dívat jako na jednoho člověka, kterému analyzujeme horoskop.

Lid, ženy, veřejnost, komunální věci, nízko stojící lidé, nové volby, nové zákony, pozemní a vodní stavby, rozmach rukodělných prací, státní rada, parlament, řemesla, mořeplavba, vodní toky, změna, deprese. 

270°- 315° Tato fáze Luny znamená obstát v krizi.

Seznamujeme se zde s rozporem vůle a citu.: dovídáme se, že to, co chceme a můžeme , není totéž.

Motto: Život není to, co chci, ale to, co mám.

Podvědomý svět instinktů a vědomé JÁ chtějí vykonávat současně něco zcela rozdílného. Tento stav může vést k náladovosti a k nejistotě, a to především tehdy, bude-li chtít člověk své problémy přenést na osobu, či osoby druhého pohlaví. Úkolem tohoto člověka by mohlo být učit se hledat vyváženou cestu mez instinktivní touhu po jistotě a vlastním prosazením. Jedná se o první krok k individualizaci.

292° 07'n: Můžeme zde svobodně jednat a přizpůsobovat se každé situaci, podporováni sympatiemi, které budíme v ostatních.


Luna konjunkce Saturn 27° Lev 04'

ZÁBLESK SVÍTÁNÍ NA VÝCHODNÍ OBLOZE

Vzrušující nové možnosti na prahu nového cyklu.

Duha naznačuje konec krize, zatímco první záblesk svítání opravdový začátek nového období aktivity. V biblickém symbolismu Noc sází "vinici" - začíná učit "tajnou doktrínu", kterou zdědil po těch Bnej Elohim (Synech Božích), jež nebyli staženi do víru života ve hmotě. Po "vrcholném prožitku", v 

němž se dotkneme svých "božských" potencialit, nastává zápas s každodenními problémy. Stav hluboké vnitřní jásavé radosti si však už neseme v sobě. Planeme tímto příslibem.

Krize - a požehnání , která přinesla - jsou relativně neobvyklými událostmi: každý den má svůj úsvit, a my jej můžeme prožít s ryzím srdcem a čistou myslí. Alfa (svítání) a Omega (závěrečný vrcholný prožitek) jsou protikladné, ale zároveň stejné. Klíčovým slovem je OSVÍCENÍ.


Slunce (konjunkce Merkur) 2° Štír 27'

KŘEHKÁ LAHVIČKA PARFÉMU LEŽÍ ROZBITÁ A ŠÍŘÍ JEMNOU VŮNI.

Nahodilost příležitostí, které člověka příměji odtrhnout se od minulosti, stále tak palčivě ve vzpomínkách uchovávané.

Nové a hlubší uvědomování so obvykle žádá oběť, oběť něčeho, co obšťastňovalo něhou a vůní méně významnou formu života a citu Stále se naléhavě hlásí staré pocity, a to dokonce i tehdy, když se začíná žít nově a šířeji. Dávné vztahy jsme odložili, ale vzpomínka na jejich klíčové chvíle trvá, silná a nostalgická.

ASC 3°Blíženci 51':

CESMÍNA A JMELÍ OŽIVUJÍ STARÉ VZPOMÍNKY NA VÁNOCE.

Touha po pre-intelektuálním stavu vědomí.

Intelekt ovládaný egem se zmocnil všeho, co bylo spatřeno průhlednou myslí a dal tomu logickou, racionální formu (člun se skleněným dnem) a dal tomu logickou, racionální formu. Přesto si do vědomí občas nalézají cestu staré vzpomínky. z dětství a tehdejší naivní víra. Bývají vyvolávány tím, co zůstalo z prastarých představ, které kdysi měly velkou životaschopnost a moc (jmelí považovali druidové za posvátné). Cesmína svým jiskřivým kontrastem červené a zelené připomíná ještě primitivnější a magičtější barevné cítění, jež nacházíme například v umění tibetském. Stesk po přirozenějších citovějších hodnotách má tendenci vést k protestům - tedy ke zintenzivnění emocí jedince, neb ke hnutí romantismu v postklacisistní a postracionalistické evropské době. 

Symbol zvěstuje obrodu hlubších hodnot a aspiraci, které byly zatlačeny do kolektivního nevědomí. Je zde zdůrazněna hodnota, kterou mají archetypy založené na tradici během procesu "objevování", hodnota NÁVRATU KE ZDROJI. Kontakt s archetypy však může vést k explozivním reakcím.


Luna ve Lvu:

Plemenný samec. Jako sluníčko zářící, šťastné dítě, plné radosti ze života, bezstarostné a přirozené. City vyjadřuje přímo a jednoznačně. Potřebuje hodně pozornosti a obdivu, protože chce být vždy první a jen těžko snáší porážky. Snadno se urazí, když není "ten největší". Rodičovský dům opouští bez problémů.

Hrdý, náročný, vášnivý, dychtivý života. Stojí samozřejmě ve středu. Šíří hřejivou atmosféru, optimismus, radost ze života a dodává všednímu dni vzlet. Rád se nechává hýčkat. dovede dramaticky vstupovat na scénu. Milující nádhera.

Radost ze života, Nakažlivý životní optimismus a přístup k životu. Slunečná povaha. Rád se cítí jako něco zvláštního. Značné úsilí o sebevyjádření s vysokou potřebou uznání. Miluje přepych, zábavu a velká gesty. Velmi hrdý. 

Žárlivý, nesnáší kritiku, samolibý, vypěstovaný cit vlastní hodnoty. Vždy se třese, aby v životě něco nepropásl. Má sklon k podrážděným, impulsivním, přehnaným reakcím a k sebepřeceňování. Dokonce i vlastní slabiny se mu zdají být hodny obdivu.

Saturn ve Lvu:

Zákaz nebo odpor k přepychu, sebeprezentaci, velkoleposti.

Prahové působení: Strach, že není vážen, obdivován a milován. Strach, že je bezvýznamný. Ale i strach, že se bude muset postavit do středu. Strach z autorit.

Puzení: Velkorysost, velkolepost za každou cenu. Těžká povinnost muset shledávat den za dnem zajímavým a krásným.

Vysvobození mu přináší: důstojná skromnost, pokorná suverenita, vyzrálé sebevědomí, zodpovědnost a zdravá sebekritika. Svobodné vyjádření vlastní jedinečnosti.


Luna konjunkce Saturn ve IV. domě:

Stagnace, inflace, nepříznivé změny, smrt ve vodě, krize v parlamentu, změna měny, úpadek řemesel, tvrdá opatření proti lidu, zpoždění, překážky.

Královna, která nic nepředstírá a rada starších. Zahořklost a její protihráč.

Stálé, ovládané a nebo vážné city, Důslednost, kázeň a střízlivost v každodenním životě, pocity viny, pocity povinnosti, vážná žena.

+ Svědomitost, závazné, stálé city, velká výdrž, rozvážnost, věrnost a plnění povinností i za těžkých podmínek. Připraven a schopen snést i tvrdost, strádání a v nezbytné míře se něčeho vzdát. Kontroluje se i v situacích plných vášní, Když to je třeba, je vnitřně ochoten a schopen utáhnout si opasek, uskromnit se, rozloučit se a oprostit se. Jasný cit pro to, co je realizovatelné, radost z dosaženého. Ochota nést odpovědnost. Vážný a spolehlivý.

- tvrdé srdce, bez milosti k sobě i jiným. Se zábranami, duševně uzavřený, osamělý nebo také zahořklý. Potlačuje vlastní city a přání, přání ostatních nedbá nebo je pohrdavě odbývá. Zčásti absurdní závist vůči ostatním. Nedokáže se emocionálně vyjádřit, necítí se v bezpečí, má se za neoblíbeného a často bezcenného. Neumí se uvolnit, a zůstává proto zajatcem nesnesitelným, bezvýchodným a sebedestruktivních situací. Extrémní, neutišitelná potřeba jistoty. Citová okoralost.

Luna ve IV. domě: Stará moudrá žena (např. Božena Němcová, Babička), tradice, konzervatismus, pýcha. 

+ dobrá úroda, zlepšení životní podmínky lidových vrstev, úspěchy liberálů, příznivé pro lodní dopravu.

- protilidové zákony, deprese, zřícení budov, neúroda, důlní neštěstí, nespokojenost lidu, mokré žně.

Z hloubi duše puzení k cestám. Instinktivně touží po duševním bezpečí a důvěrnosti. Potřebuje jasný pocit sounáležitosti, skutečné útočiště, přestože je velice pohyblivý a rád je jako tažný pták stále na cestách. Překvapivě snadno se však dokáže přizpůsobit i cizímu okolí. Silná vazba k nevědomí, k minulosti a k původu. Dar jemného vcítění do potřeb a emocí jiných lidí. Je nadán bohatou fantazií, tvořivostí a mívá umělecké vlohy. 

Otec: chápavý ochránce, otec v mateřské roli nebo nestálý, náladový a nespolehlivý.

Saturn ve IV. domě: 

+ kariéra, zdržuje a brzdí, lid se cítí silným, úspěch, ale až po velké námaze.

- neštěstí, starosti, bída, hlad, nemoci, zemědělci, židé, nádeníci, hrobníci, horníci, kameníci, reakční kruhy, ekonomika, nedostatek práce,  úmrtí, živelné pohromy, neštěstí v dolech, špatné žně, počasí studené, nevlídné.

Strohý neb chladný příbytek, vývoj k vnitřní stabilitě a nezávislosti.

Cíl: vývoj k vnitřní stabilitě a nezávislosti.

Zábrany: nežádoucí, těžké dětství, bolestné prožívání nedostatku bezpečí, ran na duši, odmítání, útlaku, neoblíbenosti, frustrací a emocionální nejistoty. Hluboce ohnut životem. Raději by se nebyl nikdy narodil. Strach z intimity a blízkosti. Obtížně si připouští a vyjadřuje city, sám sebe bere velice vážně, přesvědčen o vlastním významu.

Puzení: Citový exhibicionismus. Násilím se nutí vyjadřovat city a navazovat blízké vztahy. Skupinové zkušenosti a jiná "cvičiště" jsou pro něj povinným programem.

Řešení: Skutečný pocit vnitřního bezpečí. Když se zbaví vnitřních zábran, když zanikne nedůvěra vůči intimitě a blízkosti, bude nalézat stále větší důvěru v bezpečí vládního nitra. Hluboké pochopení skutečnosti, že všemi opuštěn je pouze ten, kdo opustí sám sebe: výsledkem bude pocit hluboké vděčnosti za nabytou vnitřní jistotu i vnější oporu.

Slunce v VI. domě: životní síla, vitalita

existence, jsoucno, bytí, životní síla, vůle k životu, tvořivost, život ve vlastním tempu, zdravá živost, vědomí existence, vědomí vlastního já, osobnost, vyzařování osobnosti, autorita, pýcha, plýtvání, přehánění, egoismus.

Muž, otec, vládce, král, patriarchát.


Lev ve IV. domě:

Vliv Lva ve čtvrtém domu znamená velký důraz, kladený na domov. Člověk bude na svoji rodinu hrdý. V některých případech ji bude milovat samolibou a domýšlivou láskou. Jeho domov je jeho hrad, ve kterém ze všeho nejraději pořádá okázalé zábavy. Zakládá si na svém domově, potřebuje jej vystavovat na odiv. Pozemkový majetek mu dodává pocit vlastní důležitosti. Místo, ve kterém žije, bývá obvykle zrcadlem jeho osobnosti. Pokud tomu tak není, znamená to, že z nějakého důvodu ztratil své typické sebevědomí Lva. Jedinec, který má Lva na hrotu čtvrtého domu, má sklon být vládcem svého domácího prostředí. Bez ohledu na to, zda je to muž nebo žena, bude rozhodovat o záležitostech rodiny a bude doma panovat. 

IV. dům:

schopnost vnímat vlastní přirozenost, vlastní přirozenost, lidská přirozenost, příroda, původní bytí, duševní láska, bezpečí.

Zábrany: nedostatek pocitu bezpečí, dětská role v dospělém věku, nedostatek něžnosti.

Kompensace: opičí matka, přehnaná něžnost.

Vývojový proces: Proces nalezení vlastní identity a duševního svérázu.

IC ve Lvu:


Lunární uzly:

Jižní uzel v Blížencích, I. dům/severní uzel ve Střelci, VII. dům:

  • myšlenka/ideál
  • komunikace/cesta do dálky
  • intelekt/duch
  • chytrý/moudrý
  • věda/filosofie
  • učitel/guru
  • informace/víra
  • sděluje/káže, poučuje
  • zvědavý/plný naděje
  • praktický/sentimentální

Luna sextil Venuše: instinkty se spojují s touhou po harmonii a lásce, "aktivní pasivita" nebo-li zaujetí vyčkávacího postoje. Luna = citová reakce Venuše = smyslové vnímání.

Slunce konjunkce Merkur: konzervativní, logický, analytický a účelový až vypočítavý. Přemýšlení před skutečností. Klid, tradice, důstojnost. Přizpůsobivost a při své šikovnosti neváhá okrást i Bohy (ASC Blíženci).

Slunce konjunkce Venuše: hodnotí z hlediska estetiky a platí u ní: nejdřív vnímat, pak teprve se vázat a oddávat požitkům. Staví na vyzkušeném a váže se na základě ideje, tradice či filosofie.

Slunce kvadratura Neptun: realita stojí proti pomíjivosti, nedůvěra ke světu, který klame; pochybnosti, strachy, těžké zdravotní stavy způsobené psychosomatikou,