Proč astrologie?

Konzultace k horoskopu, výklad karet anebo automatickou kresbu realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo přes SKYPE

PROČ ASTROLOGIE?

"Moderní astrologie se stále víc a víc blíží psychologii a klepe už slyšitelně na dveře universit" C.G.Jung

Je prostě omylem myslet si, že síly, jež hvězdy a planety v okamžiku našeho zrození vyzařují, mohou nějakým způsobem ovlivnit naši budoucnost"...Domníváme se, že je nejvyšší čas, abychom odhalili a odmítli arogantní nároky astrologických šarlatánů.

Tyto věty pocházejí z prohlášení, které podepsalo téměř 200 nositelů Nobelovy ceny a řada dalších předních evropských vědců:

Profesor Bart Bok, fysik na Cornellské univerzitě, si v článku, který vyšel v časopise The Humanits, bere na mušku zejména kosmologické základy astrologie. Všechny planety a hvězdy, které údajně ovlivňují chrakter a budoucnost člověka při jeho narození, jsou natolik vzdálené, že vzhledem ke své velikosti mohou mít jen nepatrný vliv. "Gravitační síly", jimiž na novorozence působí lékaří, zdravotní sestry při porodu, jsou mnohem významnějsí než vlivy nebeských těles.

Jsou astrologové, kteří věří, že hvězdy a planety vyzařují zvláštní, dosud neobjevené paprsky nebo vibrace. Bart bok poukazuje na to, že všechna tato nebeská tělesa mají tutéž strukturu a platí pro ně tytéž fyzikální zákony. Proto je naprostým omylem, jestliže se někdo domnívá, že tato tělesa mohou nějakým odlišným způsobem ovlivňovat život člověka. stejně tak je nepochopitelné, proč hvězdy působí právě v okamžiku narození člověka. (potud zpráva o astrologii v časopise Psychologie Heute, 3/1976).

Tito vědci mají podle mého názoru pravdu, jestliže vyjadřují nesouhlas s názorem, že paprsky planet mohou nějakým způsobem ovlivnit psychickou konstituci a chování člověka.

To totiž astrologové ani nikdy netvrdili. Psychlogická astrologie si nemyslí, že paprsky nebeských těles mohou nějak ovlivňovat člověka v okamžiku jeho narození. Psychologická astrologie vychází z názoru, že postavení planet odráží strukturu silového pole na zemi (z hlediska pozorovatele).

Každá planeta, díky několikatisícileté zkušenosti spojené s reálným životem na Zemi, symbolizuje jeden ze základních životních principů, projevujících se zcela odlišným způsobem u člověka, zvířete, rostliny a minerálů.

Postavení planet na nebi není tedy příčinou toho, že daný člověk má ty či ony vlastnosti a zájmy a že se chová určitým způsobem, ani není příčinou určitých událostí, nýbrž má symbolický charakterLidská mysl vnímá a chápe svět kolem sebe prostřednictvím symbolů...

Planeta symbolizuje určitou sílu, ale tato síla nemá svůj zdroj v tomto symbolu.

Každý člověk se pohybuje v adekvátním silovém poli. Toto silové pole se symbolicky odráží v postavení planet na obloze. Grafickým znázorněním postavení planet je horoskop.

Pomocí horoskopu je tady astrologie s to zachytit určitou konstelaci energetického pole. Je podobenstvím niterné duševní konstelace, tedy psychické struktury člověka, k níž se váže určitý osud, nebo jinak řečeno, která přitahuje nebo vyvolává určitý osud.

Tato struktura není statická, nýbrž se neustále rozvíjí.

Specifické postavení planet v okamžiku narození člověka signalizují určité vlohy, směřující k realizaci, protože každá psychická dispozice má tendenci probudit se k životu.

Těmi, kdo tomuto probuzení napomáhají, jsou rodiče, vychovatelé, okolní svět, společnost a tendence doby.

Kde však tyto dispozice vznikají?

Chceme-li odpovědět na tuto otázku, musíme se vrátit zpět do doby před narozením a všimnout si faktorů, které působily v době těhotenství a které spoluurčovaly tzv. prenatální psychické dispozice (a které tady nelze považovat za jediné faktory podmiňující osud člověka). Je zřejmé, že pocity, afekty, nálady a stanoviska rodičů se přenášejí na budoucí dítě. Každý zážitek matky - radost, zlost nebo bolest - se vtiskuje do duše dítěte.
Jestliže například matka byla nucena během těhotenství vyřizovat dědické spory, zanechalo to jistě své stopy na psychice dítěte.

Ovlivnilo to životní faktor, který můžeme označit jako "právo a veřejnost": tento faktor má pro budoucí život dítěte velký význam a lze jej rozpoznat i na konstelacích jeho horoskopu.

I když se matka snaží být během těhotenství veselá a šťastná, a to i v situaci, kdy je nucena čelit různým nepříjemnostem, není to nic platné, protože nevědomí matky, a tím i embryo, jež má úzký vztah k nevědomí, nelze oklamat.

Tak se již běhjem těhotenství u dítěte utvářejí nejrůznější psychické dispozice, které pak po narození nabývají dále na intenzitě.

Dítě přichází na svět v okamžiku, kdy tyto prenatální psychické dispozice jsou v jádru hotové a kdy vnitřní konstelace se ocitá v souladu s vnějším postavením planet, resp. s vnější konstelací kosmické energie. I v případech, kdy porod dítěte je uměle urychlen, napomáhají lékaři jen realizaci uvedeného souladu.

Vše, co dítě prožilo nejprve en miniature, prožívá pak ve velkém, přičemž toto "velké" je jen opakováním "malého" na nové symbolické rovině. Tak obsahuje každá rodina en miniature všechny tradice, normy, hierarchické struktury atd., které se vyvinuly ve společnosti, kde se vyskytují ve "velkém". Dokonce i zdánlivě triviální zkušenosti a zážitky, jako nálada při jídle, obřadnosti při usínání a při vykonávání osobní hygieny, způsob, jakým se rodiče chovají při návštěvách, to vše preformuje psychiku dítěte a projeví se později na jiných symbolických rovinách.

Tak jsou zdánlivé nové zážitky ve skutečnosti jen zrcadlením minulosti. Život je uvědomováním prapůvodních zážitků: ve stále nových symbolických variantách se setkáváme sami se sebou.

Naše nevědomí volí situace a osoby, které jsou zvláště vhodné k tomu, aby probudili k životu zasuté části naší vlastní osobnosti, nebo k tomu, abychom si uvědomili, co jsme v minulosti vytěsnili. Naše nezvládnutá minulost nás vždy dožene. Autoritativní otec se znovu objeví v našem životě například jako manžel, ctižádostivý bratr jako kolega z práce, dobrotivá teta jako přítelkyně apod.

V astrologii se každý životní princip, odpovídající příslušnému znamení a planetě, vyjadřuje pomocí množství symbolů, představujících variace základního vzoru. Obrazně by bylo možné říci, že každý ze dvanácti základních principů, s nimž astrologie pracuje, obléká stále nová roucha a nasazuje si stále nové masky. Jsou to však jen další facety jednoho a téhož principu. Každá událost se tak jeví vždy nově, protože se odehrává na jiné rovině a s jinými symbolickými variantami. Tak se například princip, označovaný v astrologii jako Neptun, projevuje v podobě zdání, lži, snu, cigaretového kouře, vlhkosti, mlhy, hmyzu, býlí atd.

Různé vlohy (planety) se z pasivních mění v aktivní (například když ten , kdo je manipulován, manipuluje pak druhé), obracejí se proti vlastní osobě (například jako nemoc), jsou vytěsňovány, sublimují nebo se přenášejí (projektují) na druhé.

Tak se stává, že nejsme sto vědomě rozpoznat své prapůvodní zážitky v tom, co v přítomné chvíli prožíváme.

Takové nutkání k opakování stejných situací můžeme pozorovat i v případech, kdy partnerské vztahy některých lidí končí vždy stejným způsobem, nebo kdy ten, kdo chce být "dobrodincem", sklidí vždy znovu nevděk, nebo kdy se někdo vždy znovu stává obětí intrik.

Tyto situace se osudově opakují tak dlouho, dokud nedokážeme rozpoznat problematiku, která se za nimi skrývá, a dokud se s ní nevyrovnáme...(Hermann Mayer)

Ceník a čím vám může astrologie posloužit ZDE 

Pokud máte zájem o KRANIO SAKRÁLNÍ TERAPII A REIKI - klikněte ZDE