MEČE

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další

ESO MEČŮ - každé eso symbolizuje skryté možnosti ve vás. Karta odpovídá principu hlubšího porozumění, které zde jako síla poznání vede ke srozumitelnosti, jednoznačnosti a rozhodnosti. Na rozdíl od následující karty (mečové dvojky) vyjadřující rozkladnou sílu pochybností, se v tomto případě jedná o působení rozumu, jež osvěcuje, vyjasňuje a osvobozuje. Jde o to s veškerým ostrovtipem proniknout a  analyzovat nějaký problém a neztratit přitom ze zřetele celek, nezaplést se do prázdné polemiky ani nepodcenit jeho význam. Na úrovni vědomí poukazuje toto eso na možnost rozložit daný problém (jevící se dosud jako nepřekonatelná překážka) na dílčí části, které kvůli své přehlednosti umožňují lepší zkoumání. Po jeho ukončení pak lze vše opět spojit v jednoznačný celek. Tato síla analýzy a syntézy vám dovoluje osvobodit se za závislostí a zápletek a jít cílevědomě novými cestami.

DOPORUČENÍ: v této záležitosti se snažte být chladní a střízliví, možná i ochotní nevyhýbat se konfliktům a zachovejte se zdravou dávku skepse. Buďte bdělí a udržujte vnitřně dostatečný odstup. To vám umožní udělat si snadněji upřímný úsudek a chytře se rozhodnout. Snažte se nejprve dívat na celou věc abstraktně a rozpoznat v pozadí skrytou myšlenku nebo formuli. Postupujte logicky až do podrobností a buďte s veškerou přísností důslední. Přitom objevíte podstatnou okolnost, kterou jste až dosud přehlíželi a dospějte k jasnému, jednoznačnému hledisku.  

DVOJKA MEČŮ - upozorňuje na situace poznamenané urputnými, trýznivými pochybnostmi. Někdy svědčí i o zoufalém pokusu dobrat se pomocí intelektu k jednoznačnému závěru a postoji.  Ale k pravému přesvědčení lze dojít jen tehdy, jsou-li do procesu zapojené i city. Tato oblast nevědomí zobrazená na kartě mořem a Měsícem, je však nepřístupná. Zkřížené meče (závory intelektu) znemožňují přístup. Takto symbolizuje nepříjemnosti, do nichž jste se dostali ve tvrdém boji o poznání, aniž jste při tom dali na svůj vnitřní hlas. Dvojka mečová je protipól Velekněžky, která sedí ve stejné pozici. Modré tóny charakterizující intuitivní síly Velekněžky, jsou zde zatlačeny do pozadí. Samotná osoba sedí v šedi vyjadřující možná vybledlé myšlenky, něco mlhavého, "šedou teorii". V pohádkách představuje často vlk sílu pochybností, "hryzající" důvěru. Karta zároveň vystihuje dobré analytické schopnosti. Silou intelektu je možné rozdělit i značně složitý problém na přehlednější dílčí části. Nebezpečí naznačené Mečovou dvojkou spočívá v tom, že nakonec stojíte před nepřehlednou změtí jednotlivých částí  a nejste schopni z nich opět vytvořit nový celek. Bez přístupu k moři (tedy k jednotě) můžete sice dospět  ke stále inteligentnějším, a někdy i opravdu vynikajícím závěrům, ale nedosáhnete přitom vnitřního klidu. Známý výrok Descarta vyjadřuje přísnost tohoto postoje: "Vše, co se pravdě jen podobná, je pravděpodobně mylné". Ostatní karty ukáží, o jaké téma se jedná.

DOPORUČENÍ: zkoumejte do hloubky vlastní city. Zaujímejte nanejvýš kritický postoj, abyste nahlédli svoji případnou lehkověrnost. I když vás možná tyto pochybnosti zraňují, postavte se tentokrát vší silou na odpor - nedůvěřujte svým instinktům (instinkty nejsou intuice) a nedejte na svá přání a touhy. Trápí-li vás strach, použijte veškerou sílu rozumu, abyste si zjednali jistotu a zbavili se zmatků a zlých snů. Na dnešní případné události se dívejte skepticky. Přeneste se přes své city a vezměte si pod lupu svá přání a obavy. Nejdříve neuškodí trochu pochyb a pak musíte bojovat o jasné poznání, jinak riskujete zklamání.

TROJKA MEČŮ - karta vysvětluje na základě daného zobrazení příliš jednostranně a ukvapeně jako bolestná zkušenost, hlavně pak v lásce. Je to sice jedna z jejích důležitých stránek, ale není třeba, aby překrývala její hlavní smysl. Význam mečové trojky je totiž především rozhodnutí učiněné v rozporu s city. Tam, kde tyranie rozumu ničí citový život, je tato karta určitě na pováženou. Ale v případech, kdy se silou rozumu osvobodíte od závislostí a pochybných zvyklostí, symbolizuje sice bolestný, avšak přesto nutný krok. Na úrovni vědomí svědčí mečová trojka o tom, že proděláváte vývojový proces plný deziluzí a bolestného poznání. Přitom si můžete uvědomovat, že se vymaňujete z dosud důvěrně známých zvyků a způsobů vidění, překonáváte vnitřní setrvačnost nebo že se probojováváte k rozhodnutí, jež vám nahání strach nebo je v rozporu s vaší bytostí. Tam, kde plané intelektualizování zmrazuje hodnotné city, je třeba chápat tuto kartu jako varování. Ale tam, kde se pomocí rozumu zbavíte spleti nemocných citů, je tento bolestivý zákrok důležitý jako operace, která zachrání život.

DOPORUČENÍ: jste v situaci nemocného, jehož lze zachránit jen operací. Dodejte si odvahy a jděte statečně touto cestou bolestného poznání. Zbavte se závislostí a osvoboďte se veškerou silou od nezdravých citů. Až se vaše rány zcelí, budete se cítit uzdraveni a značně se vám uleví. Nesnažte se uchránit od nepříjemných poznatků. Spolehněte se plně na jasné vnuknutí svého rozumu, který vám pomůže osvobodit se z této situace. Přeneste se tentokrát přes vlastní city a udělejte definitivní konec se starými zvyky.

ČTYŘKA MEČŮ - jedná se o kartu ochromení, znemožněné aktivity a vynuceného klidu. v tomto smyslu se velmi podobá kartě Viselec (XII), od níž se liší tím, že je víc zaměřená na energii: překážky a nesnáze charakterizované touto kartou jsou hmatatelnější a snadněji pochopitelné a mohou opět zmizet, aniž by ve vašem životě způsobily nějakou podstatnější změnu. Zvláště zřetelný je význam této karty na příkladu nemoci, na níž někdy přímo upozorňuje. Tehdy musíte přerušit veškerou aktivitu a přinutit se ke klidu. Pak je na vás, zda se tím budete trápit nebo tento klid přivítáte a využijete ho k přemýšlení o sobě. Z toho je také zřejmé, že můžete toto období klidu využít k meditaci, ale asi těžko po něm budete přímo toužit. Na úrovni vědomí naznačuje pravděpodobně tato karta duševní přepracování a neschopnost jasně myslet. Ztroskotáváte na překážkách, které jindy zdoláváte s lehkostí a nevidíte z této situace východiska. Nedbáte-li na varování této karty a chcete-li se za každou cenu dostat vpřed, může to vést až k hlubokému zoufalství. Místo toho byste si měli dopřát této dávno nutné přestávky a věnovat hravějším radostem a zapomenout tak na problémy. Vaše pochybnosti, zda takto neplýtváte časem, jsou absurdní: nutíte-li se v tomto stavu pokračovat dál, vlečete se jen s námahou cestou, kterou byste s novými silami zvládli hravě, s radostí a v nejkratší době.

DOPORUČENÍ: dejte své city k ledu. v této záležitosti není v nejbližší době žádný pokrok nebo přinejmenším určité zlepšení v dohledu. Nemá to smysl přes to dál pokračovat, bylo by to jen plýtvání energií. Udělejte si přestávku, v níž budete láskyplně pečovat sami o sebe. dopřejte vlastní duši mnoho dobrého, malujte, věnujte se hudbě, meditujte, ale bez ctižádosti a bez askeze Pořádně se vyvětrejte, jeďte na víkend do hor, k moři, do přírody nebo jděte na ryby. Jistě brzy načerpáte novou rovnováhu. Musíte si uvědomit, že se váš záměr blíží k mrtvému bodu, a proto se ještě víc oddálí. Budete-li přesto pokračovat, vyčerpáte jen další síly, a nakonec to budete přece jen muset vzdát. Smiřte se s tím, že teď není doba vhodná k realizaci vašich plánů. Nechte věci po nějakou dobu v klidu a zaměřte své zájmy do jiných oblastí.

PĚTKA MEČŮ - Pět mečů je zřejmě ta nejpodlejší karta Malé Arkány v Tarotu. Je výrazem vyhroceného konfliktu, nepříjemné názorové výměny a potupy. Přitom zůstává otázkou, zda tato zlá nevraživost vychází z vás nebo zda jste byli vtaženi do nějaké nebezpečné situace či léčky, a stali se sami její obětí. V každém případě symbolizuje tato karta Pyrrhovo vítězství, z něhož se ani vítěz nebude dlouho těšit. Karta upozorňuje na období plné agresivity a destruktivního způsobu myšlení, projevujícího se prchlivostí a touhy ničit až po nenávist k lidem a oslavu násilí, který se může obrátit i proti vám - jako fyzické zneužívání vlastního těla nebo sklon k sebevraždě. Nejpovážlivějším projevem této karty je mentalita křižáků, která vydává pokrytecky své vraždění za ctnost nebo je obhajuje jako službu vyšší věci. Na cestě k vyššímu poznání někdy prozrazuje nemilosrdné zhroucení starého obrazu světa a s tím spojené hluboké pokoření, které je však nezbytným předpokladem pro dosažení vyšší pravdy.

DOPORUČENÍ: vytáhněte do bitvy a ukažte, že zvládnete i ty nejhorší lstivé útoky, a ještě se přitom dokážete držet zpříma. Dejte však najevo přesvědčení, že nesmyslná snaha vydržet až do hořkého konce vede jen k trvalé zatvrzelosti a že jste proto ochotni kdykoli předat tuto záležitost buď třetí neutrální osobě nebo fenomenálnímu světu (vesmíru, přírodním zákonům, vyšším bytostem světla a lásky). Především si musíte ujasnit, že se dostáváte do nanejvýš podezřelé situace, která může vést k bezcitné bitvě a hořké porážce na úrovni zdivočelého intelektu zcela odtrženého od řeči srdce, a to morální porážce, již utrpí domnělý vítěz. Nemáte-li opravdu jinou možnost a nechcete-li se vzdát svých plánů, snažte se aspoň udělat vše pro to, abyste se nenechali strhnout vírem podlosti. Nezapomeňte na to, že by na vás někdo mohl nastražit past.

ŠESTKA MEČŮ - znamená změnu, která nastává po dosažení nového břehu. Jako karta odchodu stojí mezi radostným odchodem hrdiny, zobrazeným kartou VŮZ (VII) a odchodem s těžkým srdcem, symbo-lizovaným kartou osm kalichů. U mečové šestky záleží jen na vás, zda jste nadcházející změnou vzrušeni a zvědaví na ni nebo zda jste plni strachu. v každém případě jde o doražení na nový břeh, kterému však předcházelo opuštění staré pevniny, a především nejistota, co na vás čeká na druhé straně. Takže naznačuje bolestný rozchod, nejistotu, strach a obavy, ale i určitou zvědavost a napětí, co přijde. Je důležité vědět, že Nová země, k níž směřujete, nemusí znamenat bezpodmínečné opuštění dosavadních poměrů, nýbrž se může jednat o vnitřní postoj - vkročení do nových oblastí, zvládnutí neznámých pravidel hry, poznání nezvyklých životních projevů nebo setkání s jinou kulturou a náboženstvím. V I Ging a v mýtech představuje přechod přes vodu vždy krok od mnohostrannosti k vyšší jednotě. Na úrovni vědomí signalizuje, že se pomalu a opatrně, částečně i pod rozumným vedením přibližujete novým, zatím vzdáleným myšlenkám a názorům. Zde poukazuje tato karta hlavně na opuštění starých stanovisek a období nejistoty, než se seznámíte s novými idejemi.

DOPORUČENÍ: musíte se zbavit svých dosavadních pocitů. Záleželo-li vám hodně na tématu dané otázky, měli byste se snažit získat poněkud odstup. Jestliže jste však byli chladní, rezervovaní a odmítaví, je na čase nechat roztát ledy, vzdát se výhrad a jít otevřeně na věc. Máte jedinečnou příležitost dospět přes rozčilující mnohotvárnost k božsky klidné jednotě. Tak je to míněno v I Ging: "Prospěšné přejít velkou vodu". Musíte se nově orientovat, i když je vám to zatěžko. Změňte dosavadní způsob myšlení a uvědomte si, že se musíte vydat na cestu. Z nové perspektivy protějšího břehu uvidíte jasněji i to, co vám zatím zůstává skryté a nepochopitelné. Začněte hravě s otázkou: "Co by bylo, kdyby...?". Zpozorujete-li, že vás náhle zaujala nějaká myšlenka, heslovitě si ji poznamenejte. A stejně tak i ty následující. Denně si tyto poznámky projděte. Jedna z vašich myšlenek vás zavede ke druhému břehu

SEDMIČKA MEČŮ - je stínem kouzelníka (I), s nímž má společné zlaté pozadí - ve Waiteově Tarotu). Síla poznání, jasně uvažující, bystrý rozum je zde zobrazen ze své negativní stránky jako lest, zákeřnost, sprostota a klam. Ve své neurčité distancovanosti, kdy se snažíte nebrat na vědomí a jednoduše přehlížet věci, kterým se chcete vyhnout. Přitom všem není vždy zcela jednoznačné, kdo vlastně koho podvádí, zda hrajete roli darebáka nebo oběti. Zpravidla však býváte vy tím pachatelem. Na úrovni vědomí vibruje s vaší tendencí vydávat se v nebezpečí klamu a podvodu nebo s tím, že se vy sami snažíte podlým způsobem uskutečňovat obchody a získávat výhody. Důležitými prostředky jsou přitom pochybné umění lichocení, zchytralosti, mazanosti a nejrůznější nepoctivé triky. Karta upozorňuje na to, že nechcete brát v úvahu určité poznatky nebo že se bojíte střetu názorů. Zde se jedná především o obelháváni sebe sama, znemožňující hlubší poznání a které se v extrémním případě mění v životní lež. Proto je třeba chápat tuto kartu na úrovni vědomí jako varování a výzvu ke kritickému a upřímnému přezkoumání vaší morálky a současných postojů. Na druhých vidíte pouze a jenom to, co znáte sami u sebe.

DOPORUČENÍ: dejte si pozor na to, abyste se vy sami nenechali vtáhnout do nějakých machinací. Společnost (media, internet ...) vibruje v těchto vibracích, které vás mají tendenci odvádět od vašeho životního plánu. Jen vlastní bdělostí se můžete ubránit klamu a mámení. Přesto všechno byste neměli sahat k pochybným prostředkům, ale s pomocí malého podvodu se jistě dostanete dál anebo se rychle a obratně z této aféry vyvlékněte. Měli byste dneska použít veškerou vrozenou prozíravost a chytrost k realizaci svého plánu. Ve společnosti se zviditelňuje, kdo je darebák a zloděj. Pokud se dostanete do této situace, budete nuceni použít svoji rafinovanost, drzost nebo bezohlednost, abyste se dostali dál. Pokud si však nechcete "špinit ruce", prostě se vzdejte svých dnešních plánů v této podobě, vezměte co nejrychleji do zaječích, začněte meditovat, kontemplovat anebo jeďte raději na výlet do přírody.

OSMIČKA MEČŮ - ukazuje, že v sobě umrtvujete důležitou část své bytosti. Takto se často stává výrazem překážek nebo zákazů, které sice vždy mají původ ve vás samých, ale které rádi promítáte na své okolí. Pak se projevuje typickým způsobem: "Já bych rád, ale... " tak, jak to popsal v jedné své proslulé řeči reverend Ike" Rád bych dělal to, či ono, ale..., "Rád bych se stal tím, či oním, ale...", "Rád bych měl to či ono, ale..." A přitom mezi vámi a všemi těmito pěknými věcmi, jež byste tak rádi dělali, stali se jimi nebo měli, stojí jen to naše ALE. Tato karta vás vyzývá k poznání, že veškerá omezení, těžkosti a zákazy nepocházejí z okolního světa, nýbrž jen zrcadlí vaše vlastní obavy a zábrany. V každém případě znamená mečová osmička, že sami v sobě potlačujete něco cenného. Někdy může jít taky o to, že považujete za lepší se na přechodnou dobu něčeho vzdát nebo se dobrovolně omezit. Na úrovni vědomí má tato karta dva významy. Na jedné straně se může jednat o ledově chladnou tyranii rozumu umlčujícího důležité charakterové rysy, impulsy a pocity (přičemž se bláhově domníváte, že správně držíte na uzdě svá přání, touhy a sny). Na druhé straně pak stojí uvědomění si této skutečnosti a učinění prvního kroku k osvobození a spasení vašeho vnitřního vězně.

DOPORUČENÍ: chcete-li se v celé záležitosti pohnout kupředu, půjde to jen za tu cenu, že se poněkud omezíte, potlačíte aspoň pár svých dojmů a "špatnou náladu". Vaše záměry si vyžadují určité ústupky a omezení. Zkoumejte, zda jste k tomu ochotni a zda se jedná jen o časově omezený úsek. Ve všech ostatních případech tyto úmysly raději zavrhněte nebo se snažte bez odkladu změnit svou situaci. Jinak byste potlačovali nějaký důležitý rys své osobnosti.

DEVÍTKA MEČŮ - karta bezesných nocí prozrazuje stav velkých starostí a sklíčenosti. Může tím být míněno špatné svědomí, co vám nedá spát nebo zážitek přímého ohrožení existence jako nemoc či bolestná ztráta. Je výrazem hrůzy dlouhých nocí, ve kterých bdíte mučeni starostmi a toužebně očekáváte úsvit. Přitom však není zcela jasné, zda se jedná o pocit studu a viny, jež vám kradou spánek nebo vaše obavy z těžkého úkolu, kvůli němuž klesáte na mysli nebo zda jde o skutečné ohrožení vaší životní základny. Ukazuje jen vaši skleslost, velké starosti, hrůzu při náhlém probuzení, bezesnou noc. Na úrovni vědomí je karta předzvěstí temných mračen, která vám zakrývají výhled. do vašeho vědomí se vkrádají obavy, starosti a pocity viny (nezávisle na tom, zda jsou opodstatněné či ne), rozčilují vás a zbavují odvahy. Někdy jsou to také obavy z následků nějakého poznání, které jste učinili, ale nechcete je brát na zřetel.

DOPORUČENÍ: na této cestě se dostanete nejprve do období stísněnosti nebo vás bude trápit špatné svědomí. Nepokoušejte se potlačovat tyto pocity, neboť se k vám potom vrátí v podobě zlých snů, aby vám takto naháněly hrůzu. Snažte se být proto otevření, zabývejte se svými starostmi i obavami a nebojte se o nich mluvit. Pak uvidíte, jak se těchto obav zbavíte, uvolníte se a klidně a zhluboka se nadechnete. Nebojte se poznání, že nejspolehlivější ukazatel vnitřního růstu směřuje vždy tam, kde se skrývají vaše obavy. Překročení prahu (za kterým jste ukryli strach) vás činí silnějšími a naopak zbabělé couvání má za následek ještě větší obavy a slabost. S tímto vědomím se vydejte na cestu do noci. Důvěra v to, že jdete po správné cestě, znásobí vaše síly a dá vám jistotu, že ji projdete s úspěchem a se vzpřímenou hlavou.

DESÍTKA MEČŮ - Desítka mečů představuje podobně jako SMRT (XIII) konec, rozloučení a uvolnění. Na rozdíl od Smrti, symbolizující přirozený konec, jedná se zde o zlovolný, případně násilný, a tím pádem i předčasný konec. Ačkoli s takovým koncem často souvisí velmi těžké životní zkušenosti, nemusí to být nevyhnutelné: to množství mečů svědčí o koncentrované síle rozumu, schopné učinit rozhodný závěr. Takto mohou být ukončeny životně důležité zkušenosti, které nás obohatily, ale i nepříjemné situace, špatné zvyky a tísnivá, útrpná období. V každém případě se jedná o nějaké bolestné rozloučení. Používáme-li přitom pocity tíhy nebo ulehčení (jako při nutném operativním zákroku), to vyplyne ze souvislosti. A zda se jedná o nutný konec nebo snad i chybný, absurdní a předčasný.

Karta znamená, že s nasazením veškeré síly rozumu dospějete k nějakému závěrečnému stanovisku. Buď zavrhnete jen nějaké dílčí myšlenky a přesvědčení, nebo i celkový životní postoj. Násilnost této karty má vždy určitou kritickou, povážlivou stránku: může být i varováním před předčasným zničením něčeho opravdu cenného nebo před intenzivním potlačováním důležitého poznatku jen proto, že si ho nechcete přiznat.

DOPORUČENÍ: pokud jste se ocitli v zajetí nějakých pocitů, z nichž se musíme rychle a všemi prostředky vymanit. Použijte síly svého rozumu a rozezněte jím gordický uzel pocitů, do kterých jste se zapletli. To vyžaduje vnitřní neotřesitelnost a je-li to nutné i ledový klid. V žádném případě neustupujte. S patřičnou rozhodností udělejte konec, použijte veškerý svůj rozum, a osvoboďte se z dané situace. Uvědomte si, že stojíte před novým začátkem, který může nastoupit pouze ve chvíli, kdy budete schopni opustit nebo lépe řečeno změnit staré plány. Díky jejich zřeknutím se získáte svobodu, která vám otevře cestu k novému začátku.

PRINCEZNA MEČŮ - naznačuje (stejně jako i ostatní kluci) nějakou příležitost nebo zkušenost, jenž se vám nabízí, nějaký podnět, který na vás působí zvenčí. V případě této princezny (kluka) se může jednat o impuls k vyjasnění, čerstvý vítr, jež vám pomůže ujasnit si pojmy a rozebrat a pochopit i složité souvislosti. Zpravidla však jde o konflikt, rozpor nebo střet názorů, končící rozchodem. Proto musíte chápat tuto kartu jako varování: je třeba včas rozeznat blížící se krupobití nebo tento neodvratný konflikt podřídit kontrole a využít ho k objasnění názorů. Na úrovni vědomí tato karta prozrazuje, že vás někdo napadne v diskuzích a hádkách, a vy se dostanete do potíží (kvůli svému dosavadnímu způsobu myšlení a vnímání) a musíte se podrobit i značně drsné kritice. Jak dalece to povede ke zdrcující porážce nebo zda bude výsledkem bolestné, ale obohacující poznání, je otázkou vaší ochoty učit se a změnit názor. To nelze z této karty vyčíst.

DOPORUČENÍ: snažte se být poněkud přístupnější kritice. Musíte se připravit na to, že asi budete vystavení útokům. Zda se jedná o nespravedlivé výčitky nebo je v nich i něco k zamyšlením, se dozvíte jen tehdy, budete-li ochotní se tomuto střetu postavit a naslouchat ostatním. Připravte se na nějaký názorový střet i  na případnou tvrdou kritiku. Promyslete si dobře a včas své argumenty, abyste nebyli zaskočeni. soustředíte-li veškerou pozornost na to, co vám vytýká váš protivník, podaří se vám zachovat si v tomto boji rozvahu. Pak můžete tyto výčitky v klidu ohodnotit jako  "správné či chybné", zaujmout věcné stanovisko, a získat tak z tohoto konfliktu co největší přínos. Nemá smysl poddávat se bázlivému pocitu ochromení.

RYTÍŘ MEČŮ - karta symbolizuje chlad, nepřátelství, záludnosti, rozpory a hádky, které znepříjemní i ty oblasti života, jež byly dosud považovány za příjemné. Někdy sice přináší toto ochlazení naznačené touto kartou, i vyjasnění a střízlivé poznání, ale zpravidla pocítíte negativní stránku vzdušného elementu, jež mečový rytíř zastupuje. To tedy znamená chladné udržování si odstupu, ostré spory, prohnanost, jízlivý posměch a trpkou ironii. Proto je tato karta často předzvěstí rozchodu, nesvornosti, slovních potyček a sprostoty. Karta je výrazem období patrného ochlazení a kritického, ale i sebekritického pozorování. Říká, že distancovaně a podezíravě posuzujete sami sebe i své okolí a stáváte se značně (pro vás nezvykle) hádavými. Je to doba, kdy vás trápí značné pochybnosti a základ vašich hodnot a dosavadních názorů padne za oběť trpké ironii a jízlivému posměchu. Je však nutno připomenout i očistný vliv tohoto mrazivého období, které vás nutí přezkoumat kriticky hodnotu a pravdivost lehkomyslných přesvědčení a tendenčních názorů.

DOPORUČENÍ: oblečte se teple - fouká vám do obličeje studený vítr. Nedůvěřujte vlastním pocitům a setřeste ze sebe i lichotky ostatních, v případě nutnosti i s pomocí kousavé ironie. Zůstaňte nanejvýš kritičtí a podezřívaví, jinak by vás někdo mohl přelstít a zneužít. Postupujte chladně a nanejvýš kriticky a udržujte si odstup. Dostanete se do situace, která by se vám mohla stát nebezpečnou a v níž musíte použít veškerou svou prohnanost, bystře posuzovat a nevyhýbejte se ani sporům. Dejte jednoznačně najevo, že na vás taktika "cukru a biče" nepůsobí.

KRÁLOVNA MEČŮ - zastupuje ženskost vzdušného elementu a svědčí o chytrosti, bdělosti, nezávislosti, bohatství myšlenek a schopnosti rychle chápat. Je výrazem schopnosti řešit problémy pomocí rozumu a dospět k vyššímu poznání, aniž byste se přitom nechali rozptýlit množstvím nápadů nebo se trápili zbytečnými pochybami. Na rozdíl od tradičního pojetí této karty považované za zlou ženštinu nebo v lepším případě za vdovu, jde o ženu (nebo femininální stránku muže), která se dokázala silou svého rozumu osvobodit od závislostí. Jen zřídka je třeba brát na zřetel záporný jev této karty - ledovou královnu skrývající za svým šarmem chladnou vypočítavost a skoro nepřekonatelný odstup. Karta znamená bohatství myšlenek, konstruktivní zvědavost a velkou ochotu se učit, ale také sílu jednoznačného poznání, pomocí níž si uvědomíte veškerá omezení a závislosti, abyste se pak z nich mohli uvolnit či osvobodit. Proto je mečová královna kartou svědčící o důležitém procesu probuzení a začínajícího sebepoznání.

DOPORUČENÍ: nenechte si všechno líbit. Bděle a ostražitě si hlídejte svou volnost. Dokážete být velmi nápadití a vynalézaví. Čerpejte z tohoto pramene a dospějete k chytrému, velmi neobvyklému řešení. Zaujměte kritický postoj a vyčkávejte. Nenechte se nutit ani k ničemu přemluvit, máte totiž dost vlastních nápadů. Usilujte o nezávislý úsudek a hlásejte jasně a otevřeně své názory.

KRÁL MEČŮ - symbolizuje mužský aspekt vzdušného elementu. Přitom se jedná o sílu bystrého, rychle chápajícího, vtipného rozumu, která zde znamená bohatství myšlenek, duchaplnost, mnohostrannost, ale také protikladnost a ještě k tomu lstivost, ironii a prohnanost. S pomocí těchto vloh můžete rozpoznávat, rozumět, analyzovat, logicky vyvozovat, abstrahovat, počítat a odhadovat, pozorovat problémy ze všech stran a pak je řešit.  Ale tam, kde tyto síly nabydou převahy, projeví se jejich temné stránky: přehnaná racionalita, citový chlad, kousavá a cynická kritika, matoucí dvojsmyslnost, přelétavá nestálost. Na úrovni vědomí karta naznačuje, že přichází období poučení. Jde o střízlivé poznání, učení, studování, vědeckometodickou práci. v této době si tříbíte rozum, abyste pak jeho silou pronikali do svých problémů, do svého okolí i do hloubek vlastní osobnosti. hlavním znakem je zde objektivní poznatelnost. Hledáte nějakou formuli, nějakou ideu, která je ve všem skryta. stejně jako vás v matematice nevede ke správnému výsledku ani zbožné přání, ani pilné učení, nýbrž jen důsledně logické myšlení, nepomohou vám v této době pocity, nýbrž jen síla analytického rozumu. Dost často jsou to právě ty oblasti vaší víry a pocitů, jejichž správnost má být nepokrytě prozkoumána. Při tom všem je nutno dbát, abyste "meč" porozumění nepoužívali příliš nespoutaně. Pak by se mohlo lehko stát, že jed pochyb naruší i hodnotné kořeny, a vy zůstanete na konci stát rozervaní a s prázdnýma rukama nad troskami svých pocitů a přesvědčení.

DOPORUČENÍ: buďte skeptičtí k vlastním citům, přáním a všemu, co vás emocionálně přitahuje. Zkoumejte s rozvahou a klidem, jestli se jedná o něco pro vás opravdu vhodného. Použijte rozumu, abyste vnesli jasno do světa svých pocitů a osvobodili se, bude-li to nutné, ze závislostí a zápletek. Udržujte si patřičný odstup, abyste získali co možná nejobjektivnější obraz o vlastní situaci. Nechte tentokrát stranou všechny předsudky, přání a účelnost a  vezměte si kriticky pod lupu veškeré své plány. Pochybujte o svých dosavadních úvahách a způsobech jednání a rozdělte je postupně podle kritéria "dobře nebo špatně". S pomocí těchto poznatků budete schopni svůj koncept podstatně vylepšit nebo dokonce úplně obnovit.