Venuše v prosinci

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

30.11.2020 úplněk 10° Štír 58':

ZACHRAŇOVÁNÍ TONOUCÍHO

Hluboký zájem společenské skupiny o bezpečnost svých členů.

Tento symbol by mohl být interpretován jako projevení základního pocitu vztahu mezi jedincem a jeho druhy. Je zobrazeno spíše vyjádření tohoto vztahu než prožitek člověka, který se, možná lehkomyslně, odvážil příliš hluboko do sebe sama, a dostal pak "druhou šanci" žít. Člověk riskuje život, aby zachránil život jiný; to je láska, založená na smyslu pro zodpovědnost, jež je výsledkem živoucího vědomí vzájemného vztahu. Podpírán takovouto láskou se může jedinec s daleko větší jistotou odvažovat stále dál a dál; takové ujištění však může rovněž vést k neodůvodněné troufalosti a důvěře. 

Symbol zobrazuje starost společenského celku o každou jednotlivou část, dokonce i tehdy, je-li tato péče pouhým spontánním aktem záchrany, vykonané někým, kdo se náhodou vyskytne poblíž. HUMANITARISMUS takto prokázaný má hluboko kulturní kořeny.

14.12.2020 novoluní 28° Štír 46':

INDIÁNSKÁ SQUAW PROSÍ NÁČELNÍKA, ABY UŠETŘIL JEJÍ DĚTI.

Láska jako princip vykoupení.

Zde vystupuje duše jako matka, jejíž synové ( tj, její aktivní energie) se stali v kolektivním životě kmene rozvratnou silou. matka se snaží působit proti karmě jejích zločinů svou láskou a úpěnlivými prosbami. Duše citlivě reaguje na prožitek jednoty (duchovní král či náčelník), avšak energie lidské přirozenosti většinou sledují vlastní sebehledající, rozdělující tendence.

Je zde zdůrazněná hodnota modlitby. Princip celosti v člověku - duše - jedná v zájmu vyrovnání nebo zmírnění diktátu karmy. V náboženském smyslu Marie. Matky, jedná jako prostřednice v neustálé PŘÍMLUVĚ za ohrožené jedince.17.12.2020 1° Střelec 41':

ZPĚNĚNÉ, BÍLÉ VRCHOLY VLN UKAZUJÍ, ŽE VÍTR MOŘE OVLÁDÁ.

Mobilizace energií nevědomí, vyvolaná tlakem nadosobních motivů.

Vítr a moře - to je nepřetržitá souhra, a její výsledky jsou inspirující a krásné. V symbolismu je vítr (v rané řečtině pneuma znamená "duch") spojen se spirituálním dynamismem; a hnutí hlubokých energií jim vyvolaných je poslušno kosmických či nadosobních rytmů, jejichž síle nelze vzdorovat.

Vidíme zde kontrast prudkých a přesto krásných přírodních bouří s krvavými a hysterickými krizemi  civilizace, která postupuje vpřed prostřednictvím válek. Obraz tohoto symbolu hovoří o ZJEMŇOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM RYTMICKÉ INTENZITY.


20.12.2020 5° Střelec 32':

KRIKET

Rozvoj pohotovostí ve skupinových situacích, které prověřují kolektivní cíle.

Každá společnost je založena na vzájemném působení a souhře mezi skupinami lidí, z nichž každá je stmelena nějakým, alespoň dočasným cílem. Jedinci uvnitř skupiny je přisouzena určitá role ve hře a určená pravidla se musejí respektovat. Hra učí nejen osobní zdatnosti, ale i férovosti a spolupráci. Tam, kde najdeme tento symbol, je zdůrazněna hodnota podřízení individuální vůle či vůle ega kolektivním kulturním modelům. Několik symbolů Scény Sedmnáct (Střelec) se vztahuje ke hrám či skupinovým rituálům, protože jsou "abs-trahovány" z každodenního sociálního chování a užívány jako výchovné prostředky k rozvíjení skupinového vědomí a individuálního smyslu pro zodpovědnost vůči skupině.

Symbol vypovídá o důležitosti rozvíjení SOLIDARITY VE SKUPINĚ.21.12.2020 7° Střelec 34 - 45':

V HLUBINÁCH ZEMĚ SE FORMUJÍ NOVÉ PRVKY.

Alchymický oheň, který čistí i transformuje samu substanci vnitřního života člověka.

V nejhlubších vrstvách psyché pracují síly, které po svém reagují na vnější podněty, pocházející z intenzivního zapojení do skupinových ambicí a emocí, a ještě více na ty, které pocházejí z mocných tlaků a vzplanutí lásky. Alchymický proces pokračuje, obvykle nepovšimnut vědomým egem, dokud se neukáže, že došlo k určité mutaci a že bylo dosaženo nového stupně uvědomování a reakcí života.

Na tomto stupni se jedná jak o základní rytmus růstu lidské bytosti, tak o reakci na individualizovanější prožitky, které probouzejí emoce. Sama podstata přirozenosti jedince prochází změnami, na jejichž základě je možno učinit další krok. Tento symbol zaměřuje naši pozornost k vnitřním změnám. Máme si je začít uvědomovat. Symbol implikuje určitý druh NOŠENÍ PSYCHICKÉH PLODU.

23.12.2020 9° Střelec 35': 

ZLATOVLASÁ BOHYNĚ - ŠTĚSTĚNA SE OKÁZALE PŘEDVÁDÍ.

Snahy společnosti o zveličení toho, co nabízí ambiciózní osobě.

Civilizace jako proces vyžaduje popohánění jedinců k tomu, aby využili svých vitálních energií k dosahování všeho, co jim káže individuální ambice a po čem dychtí, a co přesto zároveň vytváří různé formy toho, čemu říkáme "pokrok". Tato sekvence symbolů se vztahuje zejména k postupu "lidskými, tolik lidskými" cestami růstu.

Vidíme, jak působí společensko-kulturní síly - dramatizací a propagandou. Výsledkem je velmi často proces NUCENÉHO RŮSTU.NOV 14.12.2020 23° Střelec 08':

SKUPINA IMIGRANTŮ VYPLŇUJE FORMULÁŘE NUTNÉ PRO VSTUP DO NOVÉ ZEMĚ.

Vědomě akceptovat pochody nové etapy zkušeností a být přitom připraven na příležitosti. které tato nová etapa přinese.

Překračujeme-li jakýkoli práh, vedoucí do nové oblasti existence, nutně se setkáváme s určitými požadavky a s nutností přizpůsobit se novým způsobům života - v jednání, myšlení i cítění. Někdy se to může zdát jako tvrdá zkouška, je to však nevyhnutelné. Vše, co bude následovat, v podstatě záleží na tom, jak ten práh překročíme, a na odvaze, s níž  půjdeme vstříc nezvyklým a možná i šokujícím prožitkům.

Nacházíme se ve stavu PŘECHODU. Musíme imitovat a zachovat si přitom vlastní vnitřní integritu.