Vstup Černé Luny do Raka


Blíženci (Černá Luna v Blížencích ZDE) potřebují Raka: mnohosměrná blíženecká zvídavost a dychtivost poznávat a zakoušet různé věci vyžaduje konečné stanovení středu a vědomé přijetí limitů ve znamení Raka. 

Příklad: Když dítě narozené někde na samotě dospěje do studentského věku, zjistí, že se jeho intelekt inspiroval (nebo zahltil - Blíženci) obsahem tisíců knih a neobvyklých zkušeností. Bude mladý člověk schopen ve smyslu znalostí jednat konstruktivně? Tranzit planet znamením Raka tuto možnost potvrzuje. Může si zvolit možnost působit a jednat v intencích nových ideálů a nového smyslu pro hodnoty. Jakožto vědomý jedinec může přenést svou dobrovolnou vázanost na více-než-místní a více-než-biologický typ aktivity.

Tranzit Černé Luny znamením Blíženců a Raka nás seznamuje svojí symbolikou s obdobím postupného rozvoje a odkrývání svého původního potenciálu bytí.

Na průměrné úrovni vědomí dnešního člověka je aktivní síla Blíženců užívána k interpretaci a klasifikaci počitků, a v pozdějším stadiu pojmů. Poté nastupuje fáze Raka, jejímž základním úkolem je ustanovení trvalého a odolného spojení mezi počitky a ideami. U počitků tato spojení vytvářejí představu předmětů; u idejí pak představu permanentní identity či vnitřního já. Symbol Raka  ukazuje na progresivní postupný rozvoj a odkrývání potencialit lidského jedince, který se v určitých obdobích snaží re-formovat standardy, na nichž vystavěl svůj pocit vnitřního já a svou orientaci vůči životu obecně.

Člověk je tím, co si "myslí v srdci". Blíženec myslí, avšak Rak vytváří určitou kategorii myšlení " v srdci", a tvoří tím "odolný" a "trvalý" úhelný kámen osobního života. Není jiné cesty osobního rozvoje a odkrývání bytí než skrze tyto dvě fáze individuální existence: vytvoření myšlenkových kategorií a osobních norem. Tato aktivní síla na sebe bere formy poznání a uvědomění si vnitřního já.

Černá Luna v Raku: je bod - přihrává situace. Dokresluje různé životní situace, plasticky je popisuje a dává nám šanci hlouběji vidět do určitých Lunárních procesů, je odlesk Luny. Přebírá na sebe některé atributy Luny - spodnější (padáme zde) podvědomá, nevědomý, vytěsněná témata, na které padá stín. Je vytyčena, narýsovaná podle pohybu Luny kolem Země. Elipsa - apogeum - luna nejdál zemi (Luna je zde nejvíc schovaná a skrytá) - tam se nachází Černá Luna (Bílá Luna je nejbližší bod - lunární perigeum - vyšší, nadvědomá témata - spirituální rozvoj). "Snaží se Adamovu bytost uchvátit podle sebe".

=======================================================

Všechny vibrace nacházející se nad lunární oblastí mohou být do oblasti hmotného, čili nám vnímatelného a projeveného světa, realizovány výhradně lunárním vibračním polem. Lunární princip je princip realizace - ukazuje na sociální pole, sociální přizpůsobivost a sociální aspekt bytí.

=======================================================

Černá Luna v Raku a Pluto na konci znamení Kozoroha:

Ve své nejčistší podobě je postava matky dárkyní života - tím, že nás přivádí na svět a kojí.

Pluto je planetou zrození a smrti, cyklu transformace, života, který stravuje sám sebe.

Stravující matka je taková, která chce dostat nazpět to, co svému dítěti dala. Nedokáže se smířit s tím, že by se jí zpět nic nevrátilo, protože to by ji zanechalo prázdnou a bezmocnou. Zatímco dříve živila své dítě, nyní chce být živena ona sama. Lidé s aspekty Luna-Pluto mohou žít s pocitem, že své matce něco hluboce dluží.

Namísto bezpodmínečné lásky, péče a podpory tato matka potřebuje, aby jí bylo opláceno. Obdarováváním dítěte dosahuje vlastního emočního naplnění. Je na tom závislá.

Ve zdravém vztahu matka-dítě má dítě v matce oporu. Avšak stravující matka vnímá vztah jako druh boje o moc - pokud z něj těží méně než dítě, prohrála.
"Miluji tě a tolik jsem toho pro tebe udělala, takže mi musíš být vděčný, lásku mi vracet a starat se o mě!"
Stravující matka má nutkavou potřebu pečovat o druhé, protože cítí, že tím na ní někdo závisí. Proto může být matkou značně manipulativní ba dokonce paranoidní, která svým dětem nedovolí vyrůst a osamostatnit se.
Potřebuje někoho, kdo ji bude obdivovat a milovat za to, jaká je úžasná a obětavá.
Téma Luny a Pluta je silně spojeno s citovým vydíráním.
"Tolik tě miluji a obětuji se pro tebe, a nedělat pro mě totéž by bylo bezcitné!"
Dávání a přijímání péče bývá u člověka s vazbou Luna/Pluto spojeno se zápasením o moc. Poskytne-li vám někdo citovou podporu, zaváže si vás a i získá nad vámi kontrolu.
Naše první vazby na druhé a jejich vztahová dynamika se stávají celoživotním tématem. Tito zrozenci mohou mít problémy důvěřovat druhým, protože v blízkých vztazích vždy očekávají nějaký druh manipulace či zneužití moci.
Za tím, že o ně někdo pečuje, vždy tuší podmínky.
Aby se ochránili, mohou nakonec používat stejné techniky - říkat věci jako "pokud tohle neuděláš, budu tak smutná a zklamaná" nebo "pokud bys mě opravdu miloval, udělal bys to pro mě," či "kdybych pro tebe něco znamenala, nenechával bys mě samotnou".
Když se city péče změní v boj o moc a metody manipulace, vztahy tím vážně trpí.
Jelikož taková byla jedna z jejich nejranějších vztahových zkušeností, je jen přirozené, když se u lidí s vazbou Luna/Pluto vyvinou podobné manipulativní rysy. Aby se toho vyvarovali a vybudovali si otevřenější a zdravější vztahy, je třeba být si toho u sebe vědomi. Jakkoli si negativní vlastnosti našich matek sami u sebe nechceme přiznat, s přibývajícími léty se jim začínáme stále více podobat.
Je ovšem snadné vlastní chování svalovat na druhého; zkuste proto pochopit, jak se stravující matka musela cítit, že takto jednala - musíte si připadat velmi nehodni lásky, když si myslíte, že jinak než manipulací druhého si ji nezískáte. Namísto toho, abyste se manipulativní matce plutonsky mstili, odpusťte jí a vědomě rozvíjejte zdravější vztahy.


Dynamické aspekty mezi Lunou (matka) a Plutem (moc) bývají spojeny s archetypem tzv. stravující matky (devouring mother).

Ve své nejčistší podobě je postava matky dárkyní života - tím, že nás přivádí na svět a kojí.
Pluto je planetou zrození a smrti, cyklu transformace, života, který stravuje sám sebe.

=======================================================

Tito lidé mají uvnitř sebe zraněné dítě, které nechce dospět, a bojí se zodpovědnosti. Často se zde projevuje jejich matka jako dominantní, někomu komu se nesmí odporovat nebo je zde i nepřijímání matky. Může zde být vazba na prenatální vývoj, kdy je dítě nechtěné. Ženy, které mají postavení Černé luny v Raku, mají často problém se svými dětmi, především dcerami, kdy se bojí, že i ony sami by se mohli k nim chovat, tak jak se k nim chovala jejich matka. Nebo se bojí zodpovědnosti, protože musí dospět. Pokud má žena zde černou lunu, často se v životě i objevuje problém s dcerou. U mužů se také objevuje dospět a dozrát, chtějí zůstat v dětské roli. Mají problém navázat vztah se ženou, nebo si bude vybírat starší ženy, protože si hledá matku. Cestu ven nám ukazuje znamení stojící naproti, tedy Kozoroh, který nám ukazuje přijmutí zodpovědnosti, dozrát, postavit se na vlastní nohy. Černá Luna v raku také ukazuje na odmítavý vztah k rodné zemi. Mohou mít i pocit, že nepatří do rodiny, rodné zemi. Mají pocit, že jsou doma úplně někde jinde. Většinou tito lidé vypadají mladší a reagují často dětinsky. Pokud je na ně třeba kladena zodpovědnost. Často tito lidé mají problémy se všemi ženami. Tito lidé se s minulých životů nesou hříchy spojené s rodem, tradicemi, kmenem- útěk z domova.

=======================================================

Kozoroh: 

Poté, co šlo mimo jiné o jazykové a písemné projevy partnera a o společné projevy obou partnerů (Střelec, IX.), tématem (Kozoroha, X.) je vnímání druhého a společné vnímání obou partnerů.

Toto společné vnímání (X.) tvoří protiklad k vlastnímu individuálnímu vnímání (IV.).

V období patriarchátu (zakletosti) jsou vlastní přirozenost, vlastní vnímání, psychická identita a její rozvoj vytěsněny ve prospěch společného vnímání čili ve prospěch toho, co se má cítit, vnímat a konat (akt vytěsnění).

Čím více se někdo snaží, aby vyhověl ideálu nebo platným měřítkům, určujícím, co je třeba vnímat a cítit, jak je třeba se chovat a co je třeba dělat, tím většího uznání se mu dostane (úřad, důstojenství, sláva a čest).

V X. se v období patriarchátu lidé identifikují s cizím vnímáním  reality, tj. s určitými normami a měřítky, které vznášejí nárok na všeobecnou platnost. Jestliže IV. je domem vlastní psychické identity, pak X. je domem identifikace s rodiči. V X. lze převzít roli rodičů, získat si respekt, být nahoře a být důležitý. To, co jsme v případě IV. řekli o zábranách a kompensacích, lze tedy vztáhnout i na X. dům.