NOV 16.10.2020 (21:34)

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Největší a nejhorší zlo, jaké člověk může způsobit druhému člověku, se rodí z jeho skálopevného přesvědčení, že má pravdu. Bernard Russel

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánské symboly:

Novoluní (Luna konjunkce Slunce) 23° Váhy 54' 

MOTÝL, KTERÝ MÁ NA LEVÉ BOKU TŘETÍ KŘÍDLO.

Schopnost rozvinout v zájmu vnitřního posílení nové způsoby reakce na základní životní funkce.

Motýl je starodávným a tradičním symbolem výsledků procesu duchovního přerodu. Má-li tři křídla namísto dvou, ukazuje to na zvláštní vývoj určitého aspektu duchovního života. Trojka je symbolem naplnění. Normálnímu duchovnímu životu jedince 

byla přidána určitá aktivní síla. Levá strana se obvykle vztahuje k instinktivnímu poli ve vědomí, je to však také strana srdce. Ukazuje se nová síla, možná dosud neuvědomělá. 

Symbol se vztahuje k určitému druhu techniky nebo technické dovednosti. Zde jde o to, že kontakt s oživující Životní silou může vyústit ve zrod nové schopnosti, jejíž použití nebylo dosud vědomě zhodnoceno. Upevnění a využití takového kontaktu nastoluje techniku DRUHOVÉ MUTACE.


Venuše 17.9.2020 12° Lev 21' (psychopomp, osobní/indviduální/subjektivní úroveň cítění, sebehodnota, inspirace, láska, harmonie, vztahování, líbí se mi to - nelíbí se mi to, přitahovací pole, schopnost prožívat radost, centrum vůle k životu, spojka s naší duší, sociální život) 

16° Panna 28' 

DĚTI SE V ZOO OCITAJÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ ORANGUTANOVI.

Přímá konfrontace s "divokou" silou prapůvodní povahy v nás.

"e-ducations", "vz-dělání", čili po"vz-nesení", vyvedení do světa transcendentní aktivity. Každý skrytý motiv a hlubinnou energii je  nutno "vz-dělat", vyvést na povrch a objektivně se k nim postavit. Podle okultní tradice jsou při nejmenším některé opičí druhy vlastně vývojovým krokem zpět, který byl důsledkem toho, že se archetyp Člověka zvrhl, když se opožděně dostal do kontaktu s elementárními energiemi dospívající Země. I některé takzvaně "primitivní" kmeny v Austrálii či Nové Guineji můžeme považovat za degenerované pozůstatky ras, které kdysi byly kulturně na mnohem vyšší úrovni. Jinými slovy, symbol se vztahuje ke konfrontaci moderních dětí, zaměřených na budoucnost, s výsledkem toho, co by mohlo být nazváno "prvotním hříchem" - to jest s degenerací enormních vitálních sil, kdysi lidskému druhu vlastních. Tato aktivní síla je nyní namířena do oblasti intelektu a byla nesmírně posílena moderní technologií. Přesto zůstávají reziduální zbytky zmíněné vitální síly i v povaze moderního člověka, a mohlo ba se docela klidně stát, že si na vyšší úrovni zopakujeme "hřích bezmyšlenkovitosti" Kandidát iniciace musí této možnosti čelit; a v jiném smyslu je kandidátem planetární iniciace lidstvo jako celek.

její symbol mluví o KARMICKÉ KONFRONTACI.

Uran 9° Býk 17' (osvobození, bourání přežitých myšlenkových konceptů, obnova)

VÁNOČNÍ STROMEČEK, CELÝ OZDOBENÝ.

Umět si v černých chvílích vytvořit vnitřní pocit štěstí..

V hornatých severních krajích, kde vznikl symbol vánočního stromečku, nacházíme kontrast mez stromy venku - jsou holé, pokryté sněhem - a stromem uvnitř, který je nastrojený a obložený dárky pro rodinu. Vidíme, že venku už napadl sníh; avšak připravená a pevně semknutá skupinka si vytvořila krásu, hojnost a štěstí uvnitř, a překonala tak studený holomráz vnějšího světa -stejně jako člověk v předchozím symbolu překonal přírodní překážky na cestě k pokroku ve vývoji. V pozadí tohoto symbolu je rovněž přítomen Kristus - to jest, živoucí víra v transcendovanou budoucnost.

Symbol naznačuje, že je vždy možno přetvořit temnotu a deprivaci nejnižšího bodu životního cyklu, a to jejich vtělením v antifonální reakci, oslavující v paměti chované a vždy očekávané krásné životní chvilky. Evokuje nehynoucí lidskou VÍRU V CYKLICKOU OBNOVU.


"Zakleté" vlohy a schopnosti:

Končící 20. století se vyznačuje rozpadem tradičních hodnotových a náboženských symbolů.

Věk patriarchátu se zvolna blíží ke svému konci a jsme svědky příchodu nového věku - věku rovnoprávnosti mezi pohlavími, mezi intelektem a duší, dětmi a rodiči, učiteli a žáky, terapeuty a pacienty.

Protože jsme však byli utvářeni kulturou patriarchátu, je mnoho našich vloh a schopností více či méně zablokováno starými hodnotovými měřítky. To znamená, že jednotlivé kosmické principy nemají dosud možnost se bez zábran a přirozeným způsobem projevit.

Důsledkem toho je, že tak jako ve vnějším světě se stále větší část přírody proměňuje v umělou přírodu, je i ve vnitřním světě stále více lidské přirozenosti vytěsňováno. Tento druh vnitřního a vnějšího vytěsňování je charakteristickým rysem patriarchální fáze lidstva. To je důvod, proč Freud hovořil o tom, že každá kultura je založena na potlačení pudu. Freud předpokládal, že kultura povede ke stále hlubšímu vytěsňování a že to bude mít za následek stále větší frustraci, pocit neuspokojenosti a sklon k destrukci. 

Každý nov (svým postavením ve znamení a domě horoskopu zabarvuje aktuální téma - sabyánské symboly výše) nás kontaktuje s našimi v "hloubi duše" skrytými, instinktivními potřebami žít vlastní způsob života:

 • být mužem nebo ženou podle svých představ
 • mít vlastní životní styl
 • vlastní hodnotový žebříček
 • vlastní způsob komunikace
 • vlastní citový život
 • vlastní způsob sexuálního projevu
 • vlastní způsob vnímání a pozorování reality
 • vlastní způsob, jak dávat najevo své city
 • vlastní vkus
 • vlastní způsob lásky, erotiky a štěstí
 • vlastní způsob myšlení
 • vlastní způsob partnerských vztahů
 • vlastní názory
 • vlastní životní filosofii
 • vlastní měřítko (platné v rámci kosmických zákonitostí)
 • vlastní způsob, jak se svobodně projevovat a jak utvářet svou svobodu
 • vlastní způsob, jak utvářet svá práva a odpovědnost

K tomu je třeba dodat, že společensky platné normy bývají obvykle natolik zvnitřněny (introjektovány), že - abychom zůstali u našeho příkladu - normami podmíněný způsob vnímání  reality se často pokládá za vlastní, takže se dlouho ani nepociťuje potřeba hledat nějaký jiný. Kromě toho je znormované vnímání reality, jež je historickým dědictvím, dosud ze všech stran potvrzováno jako jediné platné, zatímco ti, kteří se normě vymy-

kají, jsou nejrůznějším způsobem pronásledováni. Přesto je iluzorní, jestliže chce někdo být stejný jako ostatní. Člověk se má stát takovým, jakým je on sám, tzn. takovým, jak to odpovídá jeho vrozené přirozenosti. Mezi jedincem, který odpovídá nějaké normě, a jedincem, který se realizuje ve smyslu své vrozené přirozenosti, je zásadní rozdíl. (Hermann Meyer. Astrologie, psychologie)


DŮLEŽITÉ: Venuše se nachází v trigonu s Jupiterem, Plutem a Saturnem v Kozorohu: