DISKY

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další

ESO DISKŮ - symbolizuje, stejně jako ostatním esa, ve vás dřímající možnosti. V tomto případě jde o to, objevit v sobě nebo ve své současné situaci danou příležitost vedoucí k dobrým, hmatatelným výsledkům: k materiálnímu, jako i duševnímu bohatství. Vedle kalichového esa je to ta nejvyšší "šťastná karta" Malé Arkány. Ale toto štěstí se nevnucuje, to chce být nejprve objeveno. Je dost dobře možné, že jeho hledání je spojeno se značnou námahou. Výsledek pak bude nejen trvalý, ale také vás hluboce obšťastní. Na úrovni vědomí vám dává šanci dosáhnout podstatných a skutečně užitečných poznatků. Může to být třeba myšlenka, která vám umožní najít dlouho hledané řešení nějakého problému nebo nápad napomáhající uskutečnění znamenitého obchodu či zkušenost promítající se na jinou úroveň hodnot: na příklad rostoucí sebedůvěra nebo zážitek podobný známému "Sezame, otevři se!" kdy vnímáte poklady vlastní duše.

DOPORUČENÍ: nechte se uchvátit a nadchnout vlastními plány. Brzy pocítíte, že se to vyplatí, že jste narazili na zlatý důl. Nepovolujte a neustávejte v hledání, dokud své štěstí nenajdete. Rozpoznejte velké možnosti, které se vám naskýtají. Jste na správné cestě a při svém hledání dosáhnete cíle, budete-li se s tímto úkolem vážně a neúnavně potýkat. Neočekávejte pomoc od ostatních, vy sami musíte mít tuto šanci objevit a uvést do chodu běh událostí. Pak už se bude rozvíjet sama od sebe.

DVOJKA DISKŮ - je karta hravých rozhodnutí, ale i bezstarostné nerozhodnosti. Ukazuje, že se můžete pohodlně přizpůsobit běhu života a jeho hloubky i vrcholy překonávat bez velkých těžkostí. Podle vztahu k životu a oblasti naznačené touto kartou lze tento hravý postoj hodnotit jako obratný, přizpůsobivý, zábavný, spontánní a živý nebo odsoudit jako neschopnost zaujmout určité stanovisko, přílišná ochota ke kompromisu, kolísavost a konformní bezpáteřnost. Takto zahrnuje mincová dvojka široké spektrum vlastností - od schopnosti plavat s proudem až k hluboké moudrosti blázna. Vystihuje období stavu beztíže. Tento stav může hluboce obšťastňovat, objevují-li se v něm i pocity tíhy, ale na druhé straně vede ke krizím, pokud se jedná o jednostranný a setrvalý stav. Může tedy jít o blahodárné ulehčení po těžkých dobách starostí nebo také o věčnou dětinskost člověka, u něhož se můžete spolehnout jedině na jeho neschopnost zaujmout jakékoli stanovisko, který si však stěžuje na to, že ho nikdo nebere vážně. Takto je tato karta výrazem chování poskakujícího kašpara stejně jako pokorné moudrosti blázna dospívajícího po namáhavém procesu poznání k jednoduchému, nezaujatému uvažování dítěte. 

DOPORUČENÍ: tuto záležitost můžete brát na lehkou váhu. Buďte vnitřně přizpůsobiví a klidně i poněkud hraví. Postupujte bezstarostně a s lehkým srdcem. Nemusíte se zbytečně obávat - váš vnitřní hlas vám vždy včas řekne, co máte dělat. Podívejte se na tuto věc z nezaujatého hlediska. Asi jste zatím život kolem i sami sebe brali příliš vážně, a teď se musíte učit vidět vše poněkud nezávazněji. Oprostěte se od tvrdošíjných představ, strnulého očekávání a snažte se brát přirozeně život takový, jako je  - i s výkyvy nahoru a dolů.

TROJKA DISKŮ - karta bývá často kvůli své černé barvě mylně chápána jako karta stísněnosti. Naznačuje totiž úspěšně složenou zkoušku, a tím pádem i velmi potěšitelnou zkušenost. Na rozdíl od mincové osmičky, která symbolizuje učně, jedná se zde o tovaryše. Proto je tato karta výrazem nové oblasti zkušeností, do níž už přinášíte určitou kvalifikaci (i tím se liší od mincové osmička). Znamená úspěšné uzavření určité fáze ve vzdělání nebo vývoj ve spojení s novým počátkem na vyšší úrovni. Temné barvy této karty naznačují tajemný vstup na cestu zasvěcení. Je výrazem duševního růstu a prozrazuje, že si ze všech získaných zkušeností berete to nejpodstatnější na cestu k pravdě. Je to práh, za kterým se hledání rozmanitého změní v hledání jediného a místo povrchní mnohostrannosti se pohroužíte do tajemných temných hlubin.

DOPORUČENÍ: na cestě uskutečňování vašich plánů se dostáváte k nějaké zkoušce. Důvěřujte bohatství svých dosavadních zkušeností a buďte bez starosti. Nejen, že tu zkoušku složíte, ale otevře se vám i nová oblast zkušeností, velmi důležitá pro vaši další budoucnost. Uvědomte si, že vás vaše plány vedou k prahu, za nímž se otevírá nová oblast zkušeností, nebo i úplně nový úsek života. Nevyhýbejte se mu, čas je zralý pro tento krok. Obratně zdoláte tuto překážku a objevíte za ní svět hlubších, bohatších zkušeností.

ČTYŘKA DISKŮ - karta naznačuje přehnanou potřebu jistoty, která se projevuje lakomostí, nenasytností a hluboko zakořeněnou obavou ze změn. Tento postoj má v sobě vždy něco životu nepřátelského, neboť ukazuje, jak urputně lpíte na současnosti, a bráníte se takto (avšak zbytečně) běhu života. Zpravidla naznačuje tato karta, že jste se dostali do stavu a strnulosti a často je i předzvěstí karty VĚŽ (XVI), která zase rozbije tuto ochrannou skořápku. Vyzývá-li vás vaše situace k takovému postoji, znamená to, že byste se měli omezit, zkoncentrovat a stáhnout se poněkud zpět nebo v dané záležitosti nesmíte polevit. Poukazuje na utkvělé představy, jimiž se bráníte novým skutečnostem a poznatkům. Právě v této oblasti je třeba brát toto varování vážně, neboť se vydáváte v nebezpečí stát se obětí vlastní umíněnosti a tvrdohlavosti. Chápejte tedy tuto kartu jako důraznou výzvu k dobrovolné změněn dosavadních názorů a otevření se novému způsobu života i mínění ostatních, jinak budete k tomuto kroku blížící se krizí nepochybně donuceni.

DOPORUČENÍ: buďte opatrní a rozvážní a pojistěte se na všechny strany. Chraňte své city, stanovte pevné hranice a nenechte se přitom zmást. Buďte nějaký čas spokojeni s tím, co máte, vytvořte si nové rezervy, než se opět otevřete vnějšímu světu. Koncentruje se na podstatné věci. Omezte se na posuzování toho v čem máte přehled a snažte se co nejlépe zabezpečit svou pozici. Nevzdávejte se svých plánů, nenechte si vnutit cizí mínění.

PĚTKA DISKŮ - je kartou krizí, strádání a nejistoty. Je symbolem životních období, v nichž si připadáte nešťastní, ubozí, opuštění a někdy opravdu politováníhodní. Přitom není zpravidla předzvěstí skutečných porážek a materiálních ztrát, ale spíš naznačuje, že stojíte na nejistých nohou a máte strach, že by mohla povolit půda, na níž stojíte. Tato karta představuje úžinu, kterou se musíte v dobách krize protáhnout, opouštíte-li důvěrně známé, stabilní oblasti, abyste přijali nejen výzvu na cestu za něčím novým a náročnějším, ale i s tím spojené riziko. Karta je výrazem pocitů chudoby, které se v žádném případě nemusejí odrážet v materiálních podmínkách. Prozrazuje, že vás trápí značné existenční starosti nezávisle na tom, zda jste hospodářsky dobře zabezpečeni nebo ne. Touto zkušeností dospějete k poznání, že ani větší hmotné bohatství nezaplaší pocit vnitřní bídy, ale právě naopak - cítíte-li se vnitřně bohatí, jeví se vám materiální bída jako bezvýznamná. Vedle toho může tato karta svědčit o prožití přirozené krize, neodlučitelné od vývojového procesu, v níž vás trápí strach z úžiny, za níž se doširoka otevírá neznámý svět.

DOPORUČENÍ: psychicky se dostáváte do kritického stadia.  V této záležitosti stojíte na nepevném podkladu a přijdou doby, kdy se budete cítit žalostně a jakoby bez ochrany. Sledujete-li nějaký cíl, neměli byste se nechat těmito vyhlídkami zmást. Tato zkušenost je součástí důležitého procesu přeměny, na jejímž konci dospějete k větší vnitřní pevnosti. Přiznejte si, že před sebou máte dobu strádání a nejistoty. Tyto vyhlídky by přesto neměly být důvodem k návratu. Mohlo by se zde jednat o období omezení. Je-li však vaše otázka jednoznačně zaměřena na určitý, značně velkorysý projekt, varuje tato karta před finančními ztrátami. Nehrajte si na báječného hrdinu ani osamělého vlka, který musí všechno dělat sám . Mějte tentokrát odvahu pořádat ostatní o pomoc.

ŠESTKA DISKŮ - je symbolem ochoty pomáhat, velkomyslnost a tolerance. Buď naznačuje, že to jsou vaše ctnosti nebo, že se vám samotným dostává velkorysosti, porozumění a podpory. Přitom se nejedná jen o spontánní rozměr dárce (postrádající hloubku i trvalost) nebo o lhostejnost vydávající se za toleranci, ale o vyvážený, spolehlivý a dobře promyšlený postoj. Ve všedním životě může tato karta věstit odměnu či nějaký slibný projekt. Ne úrovni vědomí vyjadřuje, že rádi a velkoryse dáváte k dispozici vlastní vědomosti a poznatky beze strachu, že by vás ostatní mohli předstihnout a "ukrást" vaše nápady. Je výrazem i rozumné a blahodárné pomoci, již poskytujete těm, kdo u vás hledají radu nebo obráceně i případ, kdy vy sami hledáte, a dostane se vám velkorysé pomoci.

DOPORUČENÍ: nebuďte malicherní, otevřete své srdce a nezapomínejte při realizaci vlastních plánů na dobročinnost, porozumění a toleranci. Nenechte se přitom strhnout k sentimentálnímu postoji mecenáše. Vaše pocity musí být nevtíravé, upřímné a spolehlivé. Uvědomte si, že vaše plány opravdu stojí za to a že se vám dostane podpory. Ale i vy nezapomeňte v celé záležitosti na štědrost a blahosklonnost. Postupujte žoviálně velkoryse. Nevtíravě poskytujte radu a pomoc.

SEDMIČKA DISKŮ - karta znamená trpělivost a pomalý růst. Vyžaduje na vás, abyste celou záležitost brali s klidem a ponechali jí dostatek času k rozvinutí a vyzrání. Kladný výsledek je jistý, neuškodíte-li tomuto vývoji svou netrpělivostí nebo přehnanou horlivostí. Mincová sedmička patří spolu s Viselcem (XII) a mečovou čtyřkou ke kartám naznačujícím zdržení. V protikladu ke dvěma ostatním je u této karty přece jen možné pozorovat i kontinuální růst. Na úrovni vědomí jste se dostali do období zrání, v němž pomalu, ale jistě sílí nové poznatky a myšlenky. Vyzývá vás, abyste nečinili žádná ukvapená rozhodnutí, ale abyste si vzali dostatečný čas, nutný k vyzrání těchto nových myšlenek a poznání.

DOPORUČENÍ: cvičte se v trpělivosti a připravte se na dlouhé období pomalého růstu. Jestliže vás právě toto provokuje, musíte poněkud krotit svůj temperament. Bez zbytečného naléhání a nerozvážnosti si můžete být jisti příznivým vývojem celé události. Musíte si uvědomit, že uskutečnění vašich záměrů vyžaduje víc času, než jste se domnívali. Dokážete-li se obrnit trpělivostí, můžete si být jisti úspěchem. Neklid a honění se ohrožují zdar věci, zatímco klidná a přátelská pozornost jsou velice nápomocné.

OSMIČKA DISKŮ - Mincová osmička označuje začátek nějakého slibného záměru. Je to karta učně chápajícího se nějakého zdlouhavého úkolu, který však má budoucnost. Potud tedy spojuje tato karta situaci začátečníka s potěšitelnými vyhlídkami. Vedle toho ukazuje, že máte dobrou motivaci, radost z práce a že na první výsledky tohoto úsilí můžete být pyšní. Určitým způsobem znamená i začátečnické štěstí. Na úrovni vědomí odráží fakt, že se skutečně nebo v přeneseném slova smyslu opět posadíte do školní lavice. Ocitnete se tedy ve fázi, kdy se vám buď otevírají nové oblasti poznání nebo kdy jste ve škole života konfrontování s novými zkušenostmi. Podle stupně vaší ochoty se něčemu přiučit se bude jednat o oživující a obohacující dobu nebo zažijete námahu a nepřekonatelnou nechuť. V každém případě jde při tom o získání cenných vědomostí a poznatků.

DOPORUČENÍ: těšte se na nový začátek, doba čekání je u konce. Teď máte před sebou tvůrčí období, v němž budete krok za krokem získávat zkušenosti, vedoucí k vnitřnímu růstu a k pozitivním výsledkům. Připravte se na zkušenost zcela nového charakteru, s nimž jste dosud jen málokdy přišli do styku. Buďte přístupní tomu, co vás potká a ochotni se něčemu novému přiučit. Cvičte se ve skromnosti. vaše touha po vědění bude určitě uspokojena, výsledkem nebudete zklamáni.

DEVÍTKA DISKŮ -  platila už v tradičním pojetí za šťastnou kartu, slibující velkou, neočekávanou výhru. Symbolizuje tedy překvapivě dobrý vývoj, náhlou šťastnou událost a situaci o nichž se lidově hovoří jako o "tučném úlovku". Vedle této nepochybně významné stránky představující materiální výhru, má tato karta ještě jiný aspekt, který vyjadřuje zážitek citelného vnitřního obohacení. Karta znamená náhlé poznání vnitřního, dost často i vnějšího bohatství. Může naznačovat situace, v nichž náhlá změna ve všedním životě nebo nějaké rozhodující setkání způsobí, že ke svému vlastnímu překvapení zjistíte, jaké schopnosti se ve vás skrývají a jaké máte možnosti růstu a rozvoje vaší osobnosti. Stejně tak může být i výrazem nějaké rozhodující změny vědomí a přechod od úzkostlivosti a nejistoty k uvědomění si vlastního bohatství.

DOPORUČENÍ: vytáhněte velký trumf a ukažte, že jste v této záležitosti opravdové dítě štěstěny a dokážete využít vhodné příležitosti. Překonejte slabost, zábrany či falešnou skromnost a odvažte se rázného kroku. Přijměte tu sázku, věřte ve své štěstí, které vám nabízí jedinečnou příležitost zmocnit se tučné kořisti. Vycházejte z toho, že jste šťastným výhercem a že vaše plány budou mít neočekávaně velký úspěch. Využijte přízně osudu a nebojte se riskovat víc než obvykle. Vaše sázka se vyplatí.

DESÍTKA DISKŮ - karta představuje životní období naplněné bohatstvím, jistotou, stabilitou a bezstarostností ve všedním životě. Přitom se jedná jak o materiální, tak i nehmotné bohatství. K dosažení vnitřního naplnění je však třeba i bdělé pozornosti. Zároveň je tedy tato karta výzvou, abyste kvůli horečnému podnikání neopomínali důležité vnitřní aspekty. Ukazuje, že musíte mít oči opravdu otevřené a prožívat ten údajně šedý všední den se vším, co vám nabízí. Na úrovni vašeho vědomí tkví její význam v bohatství myšlenek a s tím souvisejících poznatků, které rozšiřují váš obzor. Vaše možnosti lze přirovnat k částem obrázkové skládačky (puzzle), ležících na dosah ruky, jejichž vzájemnou souvislost a umístění v celkovém obraze najednou rozeznáte a pak uložíte na patřičné místo. V tomto procesu si postupně uvědomujete své skutečné bohatství.

DOPORUČENÍ: otevřete své srdce a nechte se oblažit bohatstvím zkušeností, které na vás čekají. Vezměte si na to dost času, v klidu a do hloubky vychutnejte tuto velkou příležitost. Jste na cestě k úspěchu. Nejprve musíte rozeznat a uvědomit si bohatství možností, jež se vám naskýtají. Na celou záležitost se dívejte s plnou důvěrou, vaše záměry budou korunovány úspěchem. Nezapomeňte přitom vnímat i ty zdánlivě nepodstatné průvodní jevy.

PRINCEZNA DISKŮ - karta oznamuje příležitost, jež se vám nabízí či podnět křižující vaši cestu. Podle zemitosti symbolizované mincemi se přitom jedná o konkrétně uskutečnitelný, dobře použitelný návrh. Trvalost zemitého elementu dovoluje považovat tuto nabídku za solidní a spolehlivou. Podle charakteru položené otázky může jít o možnost uzavřít dobrý obchod, být pověřen novým úkolem nebo také o vyhlídku na nějaký smyslný zážitek či o velmi užitečný návrh, který nám pomůže z nesnází. Dosažitelnost a solidnost jsou vždy charakteristické pro impulsy a příležitosti naznačené touto kartou. V oblasti vědomí naznačuje tato karta možnost dosáhnout hmatatelných výsledků. Otázky, nejistoty a úvahy, které v sobě už delší dobu nosíme, se mnou díky důraznému impulsu zvenčí vyjasnit. Plány se vykrystalizují, záměry lze uskutečnit. Myšlenky dosud jen nezávazně hravé je možné s pomocí tohoto impulzu přeměnit v činy. To věčné "Vlastně bych měl..." nebo "Někdy snad udělám..." lze nyní, díky nějakému významnému návrhu nebo dobré příležitosti, změnit ve skutečnost.

DOPORUČENÍ: důvěřujte plně své schopnosti vycítit dobrou příležitost, jež se vám brzy naskytne. Můžete počítat se spolehlivým návrhem či lákavou nabídkou. Buďte otevření a ochotní využít této šance i přijmout pomoc od ostatních. Objeví se dobrá příležitost k uskutečnění vašich plánů. Rovněž se nabízí prostředek, který vám pomůže k dalšímu postupu. Mějte oči otevřené, abyste tuto šanci nepřehlédli a dokázali jí využít.

RYTÍŘ DISKŮ - karta ztělesňuje rozpoložení, ve kterém jsou z pílí, vytrvalostí a houževnatostí vytvářeny trvalé hodnoty. Naznačuje smysl pro vše solidní, ryzí a trvalé a symbolizuje pevný, spolehlivý základ, tedy fundament, na němž můžete s důvěrou stavět. Tato karta znamená atmosféru zemského prvku, fyzické skutečnosti, z níž vyrůstá jistota, v níž platí hmatatelné výsledky a pragmatický způsob jednání a jež činí v neposlední řadě rámec vašich smyslových zkušeností. Jen tam, kde je tento postoj přehnaný, se může změnit v tvrdohlavost a zarputilé lpění, otrockou práci nebo její protiklad - zatvrzelou lhostejnost a smyslné úlety. Signalizuje zbystření smyslu pro realitu a hledání nových cest k uskutečnění vašich představ a nápadů. To může vést k politice malých kroků, v níž má dosažitelný blízký cíl. Vzdáleněji poukazuje na to, že se zabýváte otázkami vaší materiální jistoty a vlastní záměry posuzujete velmi pragmaticky - prostým srovnáním nákladů a zisků. Jen velmi zřídka varuje před přeháněním jako např. nedostatek uznání nebo bezohledná chtivost. Na úrovni vědomí signalizuje tato karta zbystření smyslu pro realitu a hledání nových cest k uskutečnění vašich představ a nápadů. To může vést k politice malých kroků, v níž má dosažitelný blízký cíl vyšší hodnotu, než ideální, ale zatím nedostižný a vzdálený cíl. Vzdáleněji poukazuje tato karta na to, že se zabýváte otázkami vaší materiální jistoty a vlastní záměry posuzujete velmi pragmaticky - prostým srovnáním nákladů a zisků. Jen velmi zřídka varuje před přeháněním jako například nedostatek uznání, vnitřní zatvrzelost nebo bezohledná chtivost.

DOPORUČENÍ: Začněte uskutečňovat své záměry - trpělivě a vytrvale. Vytvořte si kolem sebe takovou atmosféru, v níž se budete cítit jisti a v níž budou vaše plány neustále znát a prospívat. Buďte vnitřně důslední a věcní, nic neuspěchejte a nenechte se zlákat lehkomyslnými návrhy nebo přepjatými přáními. Uvědomte si, že před sebou máte jedinečnou příležitost, a měli byste proto postupovat zcela pragmaticky a solidně. Uvažte, co je v tomto plánu uskutečnitelné a co patří do oblasti fantazie a nereálných přání. Vynaložte veškerou píli a vytrvalost na splnění své představy. Projevte se jako dobrý obchodník, ale vyhněte se jakémukoli druhu spekulace.

KRÁLOVNA DISKŮ - ztělesňuje ženskou stránku elementu Země a symbolizuje tedy věrnost, dobromyslnost, spolehlivost, smysl pro realitu, píli, plodnost, radostnou mysl. Má smysl pro přírodu a úrodnou půdu, což jsou vlastnosti charakteristické pro dobrou rolnici. Také může mít dobrý vztah k materiálním hodnotám, a to se projeví ve spojení s drsností a vrozenou vtipností na příklad v postavě markytánky "Matky Kuráže". Její smyslnost a plodnost z ní činí starostlivou matku velké rodiny, talentovanou umělkyni a rozšafnou ženu dychtivou života a zábavy. V extrémním případě mohou tyto vlastnosti přerůst v trpkou zatvrzelost nebo v zarputilou zahálčivost lačnou požitků. Na úrovni vědomí svědčí o období, v němž vás zaměstnává něco, co má ve vašem životě zaujmout trvalé místo. Přitom jste otevření i podnětům zvenčí, ale zkoumáte kriticky jejich vztah k realitě a možnosti jejich uskutečnění. V této době se asi těžko necháváte nadchnout abstraktními koncepcemi či módními trendy, spíš vás osloví praktické návrhy a zralé životní moudrosti. Nejedná se jen o prosté nebo skromné zachování života, ale právě naopak: tato karta je výrazem radosti smyslů plné vroucnosti, veselosti a hojnosti.

DOPORUČENÍ: nenechte se strhnout k přepjatým citům a ukvapeným činům. Zkoumejte opatrně, pečlivě a kriticky své možnosti. Přijímejte klidně podněty zvenčí, ale nenechte se jimi ovlivnit ani zmást. Potřebujete ještě nějaký čas, abyste dosáhli vnitřní jistoty a mohli zaujmout jasný postoj. Posuzujte tuto věc s rozvahou a odstupem. Pravděpodobně potřebujete ještě nějaký čas k získání dalších fakt, abyste mohli dospět k jednoznačnému stanovisku a mohli se pak podle něj chovat.

KRÁL DISKŮ - ztělesňuje mužskou stránku elementu Země. To znamená usilování o majetek, jistotu a hmatatelné hodnoty a vedle toho i smysl pro realitu. Pro něj platí jen činy, žádná slova, přání nebo dobré úmysly. Vyjadřuje snahu o dosažení něčeho trvalého, pevného a spolehlivé opakování toho, co je vám důvěrně známé. Přitom má jemný cit pro vše uskutečnitelné a účelné, jakož i spolehlivý, instinktivní smysl pro vhodné příležitosti udělat dobrý obchod. Tato karta symbolizuje také chápání času, poznání, že trvalé hodnoty zrají pomalu a ochotu trpělivě čekat a nic neuspěchat. Vedle toho je výrazem i smyslné, poživačné přirozenosti a snahy uspokojit vlastní žádosti. Jeho negativní stránku představují nenasytný zhýralec, bezcitný čachrář a v neposlední řadě pohodlný lenoch, jak ho geniálně ztvárnil Gončarov ve svém Oblomovovi. Na úrovni vědomí svědčí o tom, že je vaše pozornost zaměřená na realitu a uskutečnitelné věci, místo abyste sledovali příliš vznešené, šlechetné cíle. Zároveň prozrazuje období, v němž na jedné straně usilujete o realistický a solidní obraz světa a na druhé straně se snažíte uskutečnit podle možností svá přání a dobré úmysly. Vychytralý král mincí odhaluje, že je pro vás nejdůležitější skutek, hmatatelný výsledek a že někdy raději volíte cestu pomalého pokroku, nelze-li (nejprve) velkého cíle jinak dosáhnout.

DOPORUČENÍ: přistupujte s radostí k realizaci svých plánů a jedná-li se o povolání nebo finanční záležitosti, dokažte svůj spolehlivý instinkt pro dobré. seriózní obchody. Nenechte se zviklat, zůstaňte trpěliví a dopřejte si dost času, aby vám brzy nedošel dech. Uvědomte si, že si tato záležitost vyžaduje především váš smysl pro realitu. Zkoumejte, zda jsou vaše plány uskutečnitelné, kolik úsilí vás to bude stát a zda se to vůbec vyplatí. Dobře a včas si rozmyslete, kolik času v tomto případě potřebujete, abyste neplánovali příliš krátkodobě.