7.1.2023 úplněk na ose Kozoroh - Rak (00:10)

07.01.2023

Cesta k řeči srdce skrze pochopení fungování lidské mysli: "Jedinou "jistotou" je "nejistota".

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto emočního tlaku a k 

možnosti téma vědomě pochopit ("uvidět"). V tento moment máte možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu vašeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...    


Osa Rak - Kozoroh - Střelec: osa budování; nejistota, pohyblivost a proměnlivost versus potřeba ustálování nových životních principů a zákonů.


Luna 16° Rak 22' (rezonuje s vaší citlivostí, vnímavostí, ostýchavostí, dětskostí, fantazií a schopností snít, zintenzivňuje ve vás touhu po všem potřebném; v tomto období stojíte před tím, že je třeba přestat se bát a osamostatňovat se a dospět):

ČLOVĚK ZKOUMAJÍCÍ MANDALU ZA POMOCI VELMI STARÉ KNIHY

Hluboký vztah k problémům, které povstaly z procesu integrace osobnosti.

Jakmile se člověk rozhodne sledovat určitý aktivní směr a akceptuje to, k čemu se nově zavázal, měl by výsledky ve třech základních oblastech lidské zkušenosti (akční, emocionálně-kulturních a individuálně mentální) stabilizovat a konsolidovat. To je to, co je míněno procesem integrace osobnosti. V Asii je velkým symbolem takového procesu Mandala; v křesťanském světě nacházíme v různých formách symbol Kříže. Křesťanský design bývá jednoduchý a prostý; oživuje jej a emocemi naplňuje vztah tohoto obrazu k ukřižování Boha - člověka. Orientální Mandala může mít nesčetně forem a nabývat nečetných významů. Je psychologická a kosmická. Čtverec - základ Mandaly - potenciálně zahrnuje různé obsahy. Naproti tomu Kříž představuje konflikt v činnosti; je symbolem tragického překonání. Mandala symbolizuje integraci protikladných trendů a mnohočetných bipolárních energií.

Symbol vypovídá o velkém úsilí individualizovaného vědomí dosáhnout solidního základu chápáním které mu umožní vnímat strukturální vztahy mezi všemi jednotlivými částmi osobnosti navzájem. Je to mentální proces, vyžadující studium a dovnitř zaměřenou pozornost, KONCENTRACI; a co více, je to symbol toho, co by především mohlo být nazýváno VNITŘNÍM UTVÁŘENÍM - to jest hlubokým a stabilizujícím smyslem pro formu, bytostnou, vlastní formu, ne vnější společensko - kulturní model.

Slunce 16° Kozoroh 22' (symbolizuje schopnost uvědomit si vnitřní světlo a definovat sami sebe ve světě prostřednictvím trpělivosti, důslednosti a pružnosti, aby započaté dílo bylo také dokončeno; v tomto období rezonujete nebo čelíte tématu odpovědnosti, věrnosti a kázně):

ŠKOLNÍ SVŮR PLNÝ CHLAPCŮ A DĚVČAT VE CVIČEBNÍCH ÚBORECH

Potřeba fyzické aktivity a hry, zejména v dospívání.

Společnost se naučila, že vyvážená kombinace intelektuálního studia a fyzické aktivity jsou pro harmonický rozvoj lidské osobnosti nezbytné. Dospělí na to pod tlakem povinnosti a nutnosti vydělávat často zapomínají, a tento symbol nám to připomíná. 

Symbol ukazuje, jak obvykle závisíme na fyzické stimulaci a CVIČENÍ, v zájmu zachování našeho zdraví, a tudíž zdravé společnosti.


Venuše 4° Vodnář 52' (Ztělesňuje neviditelnou sílu vzájemné přitažlivosti, lásky, vkusu, krásy, spřízněnosti a přátelství. Je symbolem sebepřijetí, sebevymezení, inspirace, vizualizace a procítění naplnění smyslů a potřeby životní hojnosti; rezonuje se schopností objektivity, nadhledu, vyššího náhledu a s tím, jak cítíte, jak by měly vypadat vaše vztahy. Aktivuje společenské změny, období zániku stereotypů, mění se svět mimo vás. Otevírají se vnější možnosti. "Milenci přicházejí a odcházejí - přátelé zůstávají, to je symbol nesmrtelnosti a Venuše ve Vodnáři".): 

JE VIDĚT, JAK SE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDKŮ SNAŽÍ POMOCI MLADÉMU VŮDCI USKUTEČNIT JEHO SNAHY

V Kořeni obsažený základ minulého konání, který posiluje a podporuje rozhodnutí jedince učiněná v krizi.

Za každým úsilím jedince stojí celá minulost lidstva, zejména v dobách kritických rozhodnutí. Působení kněží, kteří vystavěli kalifornské misie, má za sebou celou minulost katolického proselytismu, tj. snahy přinést "Dobrou Zprávu" všem lidem na Zemi. Každý jedinec je na síle úspěchů - nebo neúspěchů a nedostatku rozhledu - svých předků závislý daleko více, než si připouští. Může to znamenat skrytý základ individuální síly; anebo strnulou netečnost tradice neschopné přesáhnout svůj omezený původ.

Symbol říká, že SPOLEHNUTÍ NA PRECEDENTY v mnoha situacích umožní jedinci, usilujícímu o velikost, aby se napojil na síly svých nejhlubších kořenů.