NOV 11.2.2021 (20:08)

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Jaké používáme myšlenkové koncepty, tak ovlivňujeme naše morfická pole a jejich vliv na naše životy a život na zemi ... 

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Dnešní novoluní vykazuje silný napjatý aspekt. Pro začátek je třeba vysvětlit, že tato kvadratura patří mezi aspekty, jejichž prostřednictvím stojíme především před vnější překážkou, která vznikla na základě toho, že nám byly zatajované důležité informace o nás jako lidstvu a že jsme nebyli schopni vnímat spoustu vlivů, které omezovali naše životy.  Kvadratura Vodnář - Býk otevírá témata, která jsme měli dlouhodobě zasuté do našeho podvědomí. Nebudu zde podporovat informace, které nám sdělují, že se jedná o negativní aspekt. Všechny aspekty ve vašem horoskopu ukazují, kudy proudí energie a jakého tématu ve vašem životě se týká.

Kvadratura je martovský aspekt. Rezonuje se situacemi, ve kterých se musíme naučit používat naši emoční energii (medvěd v symbolu novoluní) a prosadit se v zájmu našeho fyzického a duševního zdraví.

Nacházíme se v situaci, která ve mě evokuje představu nafukovací obří koule. Každý z nás se nachází ve vlastním průhledném tunelu, ve kterém jsme sami sebou a rozhoduje pouze to, jakým způsobem se zachováme, jaké máme návyky, na jaké úrovni se nachází náš smysl pro rovnost  a etiku ve vztazích, jak dalece jsme schopni sebereflexe a čištění podvědomých reakcí. Protože jsou koule průhledné, ve chvíli, kdy se k sobě přiblížíme (kutálejí se ze strany na stranu), máme možnost se uvidět a rozhodnout se, zda se chceme kutálet společně nebo ne a na přelomu února a března z koule vystoupit, propojit se a začít realizovat naše společné představy o realizaci života na Zemi.

Uran, Mars a Černá Luna v Býku se nacházejí v kvadratuře na Saturna, Jupitera, Venuši, retrográdního Merkura, Slunce a Luny ve Vodnáři. Býčí energie nás spojuje s tématem hromadění a zachování sil. Planeta Mars symbolizuje naši emoční potřebu vytvořit pevný životní rámec, hodnoty, ze kterých budeme moci dále čerpat životní energii. Toužíme po radosti z "hmatatelných" a smyslových věcí. Vše kvete, voní, barvy jsou nádherné, májové noci stále delší a teplejší, je lásky čas. Uran a Černá  

Luna nás konfrontují s významem toho, co hodnota je a co hodnota není. Vše, co hodnota není, co brání evoluci života ve vesmíru, nám je vzato. 

Znamení Vodnáře symbolizuje naši mysl a kvalitu našeho lidství. Nyní máme možnost vidět, jak je používáme, kdo jsme a kam směřujeme. Jsme konfrontováni s vlastní pýchou a závislostmi. Jsme prostřednictvím médií a internetu bombardováni různými myšlenkovými koncepty, které buď přebíráme a dostáváme se postupně do chaosu nebo se je snažíme ignorovat. 

Kvadratura mezi těmito znameními přináší nutnost soustředit se na symboliku planety Marse v Býku, tj. začít budovat nový základ založený na smysluplných hodnotách bez parazitování na ostatních lidech, zemích, přírodního bohatství a nabubřelé a hamižné tendence zneužívání kosmických zákonů.

V průběhu dnešního novoluní se v nás probouzí touha po životě a vědomí toho, že jsme součástí většího celku, a že je třeba věnovat pozornost kvalitě naší mysli, poté se správně rozhodnout a přidat se na stranu smysluplného života.

 Přestáváme postupně věnovat pozornost vnějším vlivům a prožíváme revoluci v uvědomování si potře nitra každého z nás. Je to poprvé a neumíme to, proto jsme občas zmateni a vystrašeni. Symboly níže popsané vám ukazují, jak použít mysl k vymezení se a k realizaci představ, jak chcete a potřebujete žít a k podpoře proudu životadárné energie na zemi. Nebojte se, nenechte se zahltit spoustou teorií a strašidelných scénářů, dejte najevo, kam patříte, potkáte tam ostatní stejně smýšlející lidi. Společně máme sílu, energii (osa Býk - Štír) a jsme propojeni mezikontinentálně. I když jsou tyto informace mainstreamovými medii blokované - toto probuzení se děje na úrovni celého lidstva mimosmyslově. Kosmické zákony a matka Země vás podpoří. Zdeňka Svobodová


Sabyánské symboly:

Novoluní (Luna konjunkce Slunce) 23° Vodnář 17'

VELKÝ MEDVĚD SEDÍ A MÁVÁ VŠEMI TLAPAMI

Sebekázeň vyplývající z rozumového rozvoje individuálních schopností řádným tréningem.

Co vlastně je "řádným tréninkem". dětí nebo zvířat, to je složitý a často diskutovaný problém. Symbol zřejmě jednoduše konstatuje, že mocné aktivní životní energie mohou být přiměřeně trénovány - a rozšířením této myšlenky budiž, že žádný trénink není opravdu úspěšný, nevede-li k uvědomění si hodnoty a síly sebedisciplíny. Jsme neustále vystavováni situacím, které, ať si to uvědomujeme nebo ne, jsou v podstatě tréninkem a trenérem je Bůh neb Duše. Hodně záleží na postojích, které v takových situacích zaujmeme.

Charakteru a vřelému "pod-chopení" všeho, co je procesem růstu a překonáváním emocionálních těžkostí, je možno učit. Můžeme se učit krotit naše přirozené impulsy a užívat je k více než osobním účelům. to je pravý smysl pojmu BÝTI ŽÁKEM.

Venuše konjunkce Jupiter: 12° Vodnář 38'

BAROMETR

Schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, která nám umožňuje předem plánovat naše jednání.

Zde už se nesestupuje ani nestoupá, zde se jedná o přírodní zákony, jejichž nedílnou součástí jsou kauzální vztahy a přechody od jedné přírodní podmínky ke druhé. Barometr registruje tlak vzduchu, a dnešní změna tlaku vzduchu poskytuje určitý ukazatel toho, jaké počasí bude zítra. v určitém smyslu je to moderní vědecký ekvivalent archaického předpovídání  pomocí různých omen. U zvířat je to podobné: v závislosti na tom, jak drsná má přijít zima, jim na podzim roste řidší nebo hustší srst. Plánování blízké budoucnosti je možné, neboť potenciál (či semeno) budoucnosti již působí ve dřeni přítomnosti.

Symbol říká, že je navýsost důležité - pomocí jakýchkoli prostředků a na jakékoli úrovni vědomí - získávat poznatky o kauzálním rozvoji. V nejširším smyslu to znamená být si vědom cyklických procesů, což zahrnuje astrologii. Klíčovým slovem je PŘEDJÍMÁNÍ.


Mars v Býku: 

ŽENA VYKLEPÁVÁ Z OKNA SVÉHO POKOJE STAROU TAŠKU

Pročišťování ego-vědomí.

Tradiční účetní, beroucí v potaz lidskou povahu, jsou svým způsobem jaksi smířena s mladistvým entuziasmem, jenž vidí v každém problému růstu střet mezi "dobrem" a "zlem". Tento symbol nám ukazuje, že pravý nepřítel je skryt v mysli; je to ego a jeho vazba na vlastnictví. Mysl je zobrazena jako taška, vyprázdněná, kterou je třeba vyvětrat na slunci. Napřed se však musí otevřít okno, a taška vyprázdnit.

Známe dobře frázi "vyčistit brány vnímání". Co však potřebujeme vyčistit především, je nádoba na představy, vyvolané vnímáním - tj. ego-mysl. Klíčovým slovem je PURIFIKACE.

Uran v Býku:

ŽENA ZE SAMAŘÍ U STARÉ STUDNY

Setkávání tradiční minulosti s tvůrčím duchovnem.

Symbol se vztahuje k nejdůležitější, obvykle úzce nebo mylně interpretované epizodě Kristova mythu. Nedlouho poté, co začal naplňovat svou službu, potkává Ježíš u staré studny Samaritánku. Žena je příslušnicí kmene, kterým Židé pohrdají, navíc není provdaná, a tudíž žije na okraji i ve své vlastní komunitě. A právě této ženě zjevuje Ježíš, že je Mesiáš: "Já jsem On", tedy zjevení, které neposkytl dokonce ani svým žákům, alespoň ne slovy (slova jsou v okultismu nástrojem stvoření). Co to znamená? Ježíš, jakožto Avatár ztělesňující Impuls Krista, přichází nahradit starý kmenový řád novým, založeným na universální Lásce. Nemůže však zvěstovat reprezentantům starého řádu, a už vůbec ne těm, kdo na něm doposud lpějí, svůj duchovní, evoluční a společnost transformující status, oni sami musejí napřed dosáhnout bodu, z něhož by mohli sami objevit jeho avatárství - tak jako Petr před aktem Proměny. Ale ženě ze Samaří - která už ve své otevřenosti vůči výzvám lásky odvrhla veškerou podřízenost starému řádu - Ježíš svůj úkol zvěstovat může. Nejvyšší se setkává s nejnižším tehdy, když je tento nejnižší osvobozen od pout tradice a otevřen lásce. Tvořivá budoucnost začíná tam,

kde nastal chaos. Starý řád se nikdy neotevírá novému Zjevení, dokud neakceptuje chaos ve jménu té Moci, která zahrnuje všechny formy řádu - Lásky.

Na scénu zde vstupuje kontrastní prvek. Už ne kolektivně-kulturní úsilí, založené na znalostech z minulosti - jako v předchozím symbolu - ale "setkání", které uvádí do kolektivní situace úplně nový faktor, jenž ji přesahuje. Je zjevena NOVÁ KVALITA BYTÍ, a činí stará schémata zbytečnými.


Jak číst sabyánské symboly:

Máme-li co dočinění se symbolem, ocitáme se v přítomnosti něčeho, co přesahuje racionálno a faktično, něčeho, co je víc, než to je, protože symbol popisuje nejen to, čím se racionálně a objektivně zdá být, ale také vztah mezi specificky lidskou potřebou a možností tuto potřebu uspokojit. a objektivně zdá být, ale také vztah mezi specificky lidskou potřebou a možností tuto potřebu uspokojit. symbol je formulován, jakmile ho člověk či lidstvo potřebuje. Může to být i potřeba přísně osobní. Symboly integrují jednotlivé zkušenosti velkého počtu osob.

 Vyjádřen prostřednictvím symbolů, stává se život zhuštěním nečetných, vzájemně propojených jednotek zkušeností. Každá jednotka je koncentrátem zkušeností mnoha miliónů lidí.

Čtěte symboly, jako by jste analyzovali sen, který se vám na dnešek zdál.