Tarot - velká arkána

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další. 

Dvacet dva karet Velké arkány se nazývá trumfy (triumfy). Mají tradiční jména a jsou číslované od jedné do dvaceti jedné. Představují archetypy. Často se ve výkladu opakují od jednoho dne do několika let a naznačují téma, které rezonuje s tématem, symbolizujícím potřeby vaší duše - psyche, které jste podvědomě nuceni uvědomit si a kultivovat na vaší životní cestě.

Karta Blázen nemá číslo žádné, nebo je označována nulou. To je také karta, která byla zřejmě převzata z tarotu do dnešních her, i když někteří badatelé tuto souvislost neuznávají. Je to Žolík, The Jolly Jocker neboli divoká karta, která může zastoupit jakoukoliv hodnotu a barvu.


0 BLÁZEN - je obrazem dítěte ve vás. Znamená spontánní začátek a nepředpojatou otevřenost. Je výrazem hravé bezstarostnosti, veselé lehkomyslnosti a úžasu nad novými oblastmi života, do nichž často pronikáte bez očekávání něčeho konkrétního ale i bez předchozích znalostí. Na jedné straně může tato karta svědčit o dětském způsobu myšlení, majícím za následek lehkomyslnost, pošetilou naivitu, hravost nebo i hloupost, na druhé straně může prozrazovat jednoduchost moudrého a pokorného poznání, k němuž dospějete ke konci dlouhého a často namáhavého hledání. Blázen může ztělesňovat čtveráka či neotesance (jak ho známe v postavě Tilla Enšpígla) nebo také jediného upřímného rádce na královském dvoře jako Alter ego - tedy druhé já či drahý přítel. V každém případě žije plně v současnosti, vyjadřuje otevřenost, neustálou připravenost získávat nové zkušenosti. Je-li tento postoj projevem vaší neochoty stát se dospělým či životní moudrost zralé duše, však nelze z této karty vyčíst. Blázen upozorňuje vždy na obohacující zkušenosti, poznamenané někdy sice poněkud chaotickými rysy, které však nikdy neznamenají opravdové nebezpečí, i když upadnete na nos. Na úrovni vědomí představuje údiv, který je podle Platóna počátkem veškerého poznání.

DOPORUČENÍ: vkročte plni údivu a zvědavosti do této neznámé oblasti a vítejte vše, na co zde narazíte. Nechte na sebe zapůsobit dojmy i vlivy. K vlastním plánům přistupujte spontánně a bezstarostně. Naslouchejte hlasu instinktů a věřte v to, že vás někdo vede. Uvědomte si, že se dostáváte do zcela nové oblasti zkušeností, kterou byste měli posuzovat bez předsudků. Máte-li jinak o sobě značně vysoké mínění, měli byste tentokrát vycházet z toho, že o této věci máte jen málo nebo vůbec žádné tušení.

I MÁG - vyjadřuje chytrost, šikovnost, sebevědomí a aktivní utváření života. Znamená dobu, v níž lehce a úspěšně řešíte i nesnadné problémy a zkoušky s bdělým vědomím a životní chytrostí. Ačkoli je tato karta výrazem síly vědomí, nejsou opomíjeny ani pocity a jiné nevědomé síly. Právě naopak - Kouzelníkem naznačené mimořádné vlivy a efektivnost spočívají v tajemství vyšší harmonie mezi vědomím a nevědomím. Takto vzniklá vnitřní jistota dokáže hory přenášet. Karta svědčí o síle vašich myšlenek, hluboké schopnosti přesvědčit ostatní a dovednosti, o kterých jste se domnívali, že nejsou ve vašich možnostech. Mimoto naznačuje kouzelník rozšiřování obzorů a smysl pro podstatné věci, přesahující vaše běžná hlediska. Na hlubší úrovni upozorňuje na schopnost vědomě, rozhodně a s vlastní zodpovědností utvářet váš osud a řešit životní úkoly.

DOPORUČENÍ: ukažte intenzitu svých pocitů a prožívejte plně svoji duševní sílu. K realizaci vlastních záměrů přistupujte s jistotou a důvěrou. Celou věc zvládnete šikovně a přesvědčivě. Vypracujte si jasnou koncepci a přesvědčivou strategii. Využijte svou šikovnost a iniciativu. Osvoboďte se od mínění ostatních a dojděte k vlastnímu jednoznačnému přesvědčení. Brzy zvládnete svůj úkol a pak zažijete, jak lehce vám jde vše od ruky.

II VELEKNĚŽKA- představuje nevědomé síly, jemnocit, předtuchy a často nevysvětlitelnou, ale hluboce zakořeněnou jistotu. Je klíčem k tajemné pravdě, nepřípustné logickému chápání. Dobře ví, že pravda, kterou jsme schopni vyslovit, se nikdy nevyrovná věčné pravdě. Její světlá tvář je výrazem trpělivosti, pochopení, shovívavosti, dobroty a ochoty prominout a svou moc nevědomých sil využívá k léčení, pomáhání nebo k prorokování. Naproti tomu odpovídá její temná tvář archetypu "zlé sestry", čarodějnice, která svými nadpřirozenými silami škodí ostatním, svádí je nebo ochromuje. Tarot však vždy zdůrazňoval spíš její přátelskost a ochotu pomáhat. Tradičně platí za jednu ze tří ochranných karet, což se kryje s představami křesťanské mytologie, podle níž zůstane nezraněn hrdina, který je pod ochranou panny. Na úrovni vědomí svědčí tato karta o období soustředěné pozornosti na nevědomí, na obrazy duše a na oddávání se snění a tvůrčím fantaziím. Někdy také poukazuje na to, že sestupujeme k hluboko ukrytým pokladům a snažíme se poodkrýt závoj, kterým Velekněžka halí svá tajemství, dávno objevené pravdy, jež je třeba stále znovu objevovat. Na této cestě selhává nás dua-listicky myslící rozum při rozpoznávání dobra od zla. V tajemném klínu se skrývá všudypřítomná polarita, nutící nás pohledět s hrůzou i okouzlením do tváře bílé i černé Isis, aniž bychom si přitom tom mohli být jisti, zde se setkáváme s dobrem či zlem, s léčivými nebo ničivými silami. Tento archetyp ženskosti popsali v celé její kouzelnosti a nebezpečnosti spisovatelé jako Rider Haggard a Gustav Meyrink.

DOPORUČENÍ: otevřete se iracionálnímu světu. Soustřeďte se na svůj jemnocit i vnuknutí intuice. Uvidíte, že jste schopni prohlédnout ostatní a že čerpáte z nevysvětlitelného zdroje hlubokou jistotu. Důvěřujte své intuici a nechte se jí vést. Uvědomte si, že si v této chvíli nemůžete nic vynutit a nesmyslná, hektická činnost vám jen škodí. Teď musíte být trpěliví a ochotní nechat věci uzrát a počkat, co přijde. Postupujte opatrně a vyčkejte, až vám vnitřní hlas napoví, co učinit.

III CÍSAŘOVNA -ztělesňuje nevyčerpatelné síly přírody, plodící bez ustání nový život. Je tedy výrazem vitality, plodnosti, růstu a zrození. Je nevyčerpatelným pramenem veškerého života, obnovujícím naše tvořivé síly a schopnost přijímat impulsy a vytvářet z nich něco nového. Na fyzické úrovni to znamená růst a plodnost, na úrovni ducha uměleckou tvůrčí energii, na úrovni rozumové bohatost nápadů a vynalézavost, v oblasti vědomí pak růst poznání. Neustálé vznikání něčeho nového způsobuje věčné změny našeho života, jakož i snášet bolest zrodu. Na úrovni vědomí jde o nové názory a poznatky, které mohou být jak příjemného, tak negativního rázu. V každém případě vás obohatí. Přimějí vás zaměřit pozornost na neustálý běh života a učí vás, že nic není trvalé a že ze všeho, co pomine, vzniká opět něco nového. Na hlubší úrovni může být vládkyně výrazem střetu s oběma aspekty obrazu matky - na jedné straně s tím světlým, starostlivým a bezvýhradně obdarovávajícím pramenem života a na druhé straně s její temnou stránkou, kterou Jung pojal jako "Mater saeva cupidinum" - divokou matku žádostí. 

DOPORUČENÍ: rozviňte plně své tvořivé síly, podnikavost a vitalitu. váš čilý duch vám pomůže při uskutečňování plánů. Otevřete doširoka svá srdce a vytvořte pro své potřeby tvořit, přání, sny, fantazii takový prostor, aby se mohly v celé šíři rozvinout a získat postupně konkrétní podobu. Oživte tvořivé stránky své osobnosti a buďte přístupní podnětům zvenčí. Přijímejte tyto myšlenky a nápady, pak si je plasticky vykreslete a dodejte jim pevný tvar. Rozpoznejte důležité změny, obsažené v tématu vaší otázky, i úrodné pole, které se před vámi rozprostírá.

IV CÍSAŘ - vládce představuje element, který je výrazem struktury a vaší touhy po stabilitě, jistotě a trvalosti. Také symbolem vaší snahy osvobodit se z podmíněnosti přírodou, s veškerou její nevypočitatelností. Takto odpovídá i vaší touze po civilizaci, která vás nutí stavět domy vybavené topením a klimatizačním zařízením (chránícím vás před horkem, chladem a vlhkem), automobily a letadla k rychlejšímu překonávání vzdáleností a také školy, zabezpečující úroveň vašeho vzdělání. V tomto smyslu je, pokud vyjde ve výkladu silnou ochrannou kartou podporující vaše úsilí o zařazení se do společnosti prostřednictvím vytyčených cílů, vaší píle a převzetí zodpovědnosti, garantuje úspěch při seberegeneraci anebo léčbě. I když je toho dobrého někdy až příliš mnoho, měli byste zároveň náležitě hodnotit kladné stránky této karty, často posuzované dost podezíravě. Vládce ukazuje nejen na váš smysl pro pořádek, střízlivost, disciplínu, zodpovědnost a pragmatický způsob jednání, ale i negativní stránky jako nepřizpůsobivost, chlad, perfekcionismus, panovačnost až bezohledné zneužívání moci. Na úrovni vědomí ostří váš smysl pro realitu a vy postupujete pragmaticky, metodicky. Poklud se s kartou neztotožňujete, setkáte se s její symbolikou prostřednictvím kontaktu s vnějším světem, kdy potkáte lidi nebo situace symbolizující význam karty Císař ( autority, jako jsou úředníci, instituce, stavitelé, podnikatelé, politici, lékaři, léčitelé, učitelé ...). V této době dostává zatím neuspořádaná koncepce ve vašem životě řád a strukturu. Přání a plány se stávají konkrétnějšími a po kritickém prozkoumání je lze začít uskutečňovat. Na hlubší úrovni může tato karta naznačovat konfrontaci s různými vlastnostmi otce; v jeho roli živitele a ochránce jistot nebo jako toho, kdo vyžaduje disciplínu a podřízenost a kvůli své odtažitosti zůstane chladným a nedosažitelným.

DOPORUČENÍ: při dosahování svých plánů postupujte disciplinovaně a věcně, nezávisle a metodicky, sjednejte si napřed pořádek a jasno, berte v úvahu i protikladná mínění a proudy a pak s pružnou vytrvalostí uskutečňujte vlastní plány. Buďte věrni sami sobě a zkoumejte, zda žijete život podle svých plánů a potřeb nebo podle plánů a potřeb někoho jiného.

V VELEKNĚZ - představuje svět víry a hluboké důvěry, plynoucí z upřímného vyznání. Dříve platil za jednu ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňujících příznivý průběh nějaké události. Toto pojetí má mnoho do sebe, protože takto vyjádřená důvěra zahrnuje jak naší sebedůvěru, tak i víru v hluboký smysl života, a z toho plynoucí víru v budoucnost. Vedle toho znamená tato karta cestu etiky a ctnosti  i vaše  osobní zaměření, vyplývající z vašich základních morálních hodnot. Karta ukazuje, že se zabýváte hledáním smyslu a podrobujete zkoušce zásady vaší víry a hierarchii vašich hodnot. Přitom vás méně zajímá objektivní úsudky. Velekněz ztělesňuje právě naopak  tu úroveň vysoce subjektivní religiózní zkušenosti, vymaňující se  jakékoli všeobecné ověřitelnosti, aniž by tím ztrácela na významu či správnosti. Mimoto znamená tato karta významné vytříbení morální schopnosti rozlišovat "dobro od zla", jakož i religiózní a jiné prožitky, měnící do hloubky váš život.

DOPORUČENÍ: zeptejte se sami sebe, zda jste k takovým věcem opravdu povoláni. Nechte dozrát svou víru v klidnou, hluboce zakořeněnou jistotu. S tímto postojem dosáhnete svého cíle, zůstanete-li přitom upřímní a nenecháte se zviklat ve svých ideálech a morálních principech. Koncentrujte veškerou důvěru na úspěšné završení svých plánů. Můžete si být jisti příznivým vývojem, pokud zachováte věrnost svým morálním zásadám a neprohřešíte se proti všeobecným etickým hodnotám.

VI ZAMILOVANÍ - zde se sjednocují dvě témata. Upozorňuje na hlubokou milostnou zkušenost, ale připomíná i nutnost rozhodnutí spojeného s tímto krokem: zřeknutí se dosavadních životních podmínek (dům rodičů, svobodný život, milostné pletky) a jednoznačné potvrzení této lásky. Jen tímto způsobem lze dospět k tak úchvatnému prožitku, prorokovanému kartou Milenci, původně nazývanou Rozhodnutí. Proto může poukazovat i ne nezbytné rozhodnutí, které nemá s láskou vůbec nic nebo jen velmi málo společného. V tomto případě znamená, že se máte z hloubi srdce rozhodnout, bez hněvu a bez zadních vrátek. To, které z obou témat se vztahuje k dané otázce, vyplývá z naší situace. V každém případě se jedná o významné, bezpodmínečné ANO. Na úrovni vědomí Milenci ukazují, že si uvědomujete všechny možnosti, především však nutnost vědomě se omezit a přiznat svou volbu, neboť jen tak lze prožít něco opravdu úchvatného. Přitom je zřejmé, jak sama sebe obelhává tak zvaná "multiplechoicesociety", která věří, že se splní veškerá očekávání, drží-li si člověk co nejvíc dvířek otevřených a stále doufá, že to nejlepší teprve přijde. Zklamání na tvářích není důkazem nedostatku "pravých" možností, nýbrž je výrazem nenaplněného, povrchního a polovičatého života, v němž chybí odvaha a vůle k definitivnímu rozhodnutí. Pokud se propracujeme k nekompromisnímu prožitku štěstí.

DOPORUČENÍ: stojíte na křižovatce a směr, jímž se teď vydáte, může rozhodnout o celém vašem dalším životě. využijte této příležitosti a učiňte odvážné rozhodnutí. Důvěřujte ve správnost tohoto rozhodnutí už proto, že se k němu bez výhrad hlásíte a přestali jste o něm pochybovat. Řekněte z plného srdce: "Ano"! Přiznejte si, že si daná situace vyžaduje jasné rozhodnutí a že se v ní skrývá klíč k hlubokému naplnění. Nepatří-li rozhodování k vašim silným stránkám, měli byste si uvědomit, že chybné rozhodnutí je lepší než žádné.

VII VŮZ - znamená velký skok vpřed. Ukazuje, že opouštíte důvěrně známé zázemí a vydáváte se vlastní cestou. Hnacími silami jsou přitom touha po svobodě, ctižádost, hledání ztraceného ráje nebo zcela jednoduše snah uplatnit se. Vůz je v Tarotu jediná karta, naznačující vydání se na cestu s plnou důvěrou a radostí. Ve všech ostatních případech je loučení poznamenáno pocity tíhy a strachu. Zde se však jedná o odhodlané, neohrožené pronikání vpřed, spojené i s ochotou vzít na sebe riziko. Tato karta naznačuje velkou obratnost ( řízení vozu ), zároveň ale i nezkušenost (pronikání do neznámého světa). Proto je třeba ji chápat jako varování - nepřeceňovat vlastní síly a nevystupovat příliš sebejistě a euforicky. Místo toho byste měli včas dospět k poznání, že se musíte ještě hodně učit. Karta znamená ještě mladé, ale značné sebevědomí, osvobození se od převzatých myšlenek, vytvoření si vlastního světového názoru a také odvahu vypořádat se i s nejobtížnějšími problémy. Přitom jde často o překonání vnitřních protikladů, o rozpor mezi rozumem a citem, vůlí, pudy, přáním a skutečností.

DOPORUČENÍ: dodejte si odvahy, vymaňte se z vlivu starých zvyklostí a důvěrně známého okolí. Všechno přeházejte a jděte cílevědomě a neohroženě svou vlastní cestou. Všechny nepříjemnosti, vnitřní rozpory, protichůdné zájmy a stanoviska postupem času překonáte. Těšte se na vše nové a neznámé, co vás očekává. směle a cílevědomě řešte daný problém. Osvoboďte se od starých, důvěrně známých stanovisek, především ale od mínění ostatních a pokuste se vidět celou záležitost v novém, pro vás vhodnějším světle. Smiřte se s tím, že musíte jít novou cestou.

VIII SÍLA - karta je určitým způsobem spřízněna s kartou Kouzelník. Podobně jako u ní spočívá i zde tato neobyčejná síla na tajemství hluboké vnitřní harmonie. Je-li velký vliv kouzelníka založen na harmonické souhře vědomých a nevědomých sil, pak jsou u této karty vitalita, odvaha a vášeň výrazem usmíření civilizovaného člověka s jeho živočišnou přirozeností. V mýto o Gilgamešovi je toto téma působivě vyjádřeno přátelstvím Gilgameše a Enkidua, který byl před tím jeho zapřisáhlým nepřítelem. Tato karta dává jasně najevo, že nemá smysl skrývat instinkty za nevýrazné ctnosti, nýbrž je třeba si otevřeně přiznat existenci těchto živých, někdy strach nahánějících archaických sil, protože jedině láskyplným přijetím a nenásilným působením je lze postupně ochočit. Tímto způsobem získáte přístup nejen k prapůvodním silám, ale i k rezervám energie, jež jste zatím potřebovali k potlačování těchto instinktů. Je upozorněním na významnou proměnu, vyjádřenou alchymistickou symbolikou. V ní je totiž Lev prostředkem, s pomocí kterého se nižší látky proměňují ve zlato. V přeneseném smyslu to pro člověka znamená nezatracovat či nepotlačovat síly, považované za nízké pudy, ale snažit se zmírnit neslučitelnost civilizovaného vědomí z živočišnou přirozeností.: 1. zrušit toto nepřátelství, 2. opatrovat tyto síly, aby si zachovaly život, 3. povznést je na vyšší úroveň, na níž se už nebudou potírat jako protiklady, ale spojí se v jedinou, nepřekonatelnou moc. Silná ochranná karta.

DOPORUČENÍ: nechte v této věci rozhořet svou náruživost jako velký oheň. Uskutečňujte své plány energicky a odvážně - jako Lev. Vychutnávejte tuto radost, kterou vám dává pocit vlastní síly. Buďte právě tam, kde je to v daném okamžiku třeba, divocí a nezkrotní. Uvědomte si, že vstupujete do nějakého silového pole, což od vás na jedné straně vyžaduje značnou pozornost a angažovanost, ale na druhé straně se vám dostává energie, vitality a pružnosti. S vědomím vlastní síly realizujte své záměry, odvážně a směle. 

IX POUSTEVNÍK - jedná se o kartu ústraní a vnitřního zastavení. Vystihuje introvertní období života, kdy se bráníte cizím vlivům a snažíte se najít klid a cestu k sobě, daleko od rušného davu. Takto naznačuje Poustevník (Eremita) důležitou zkušenost, která vás naplňuje poznáním - kdo vlastně jste, co chcete a kam směřujete. Spojuje v sobě dva extrémy - hloubku prožitku a vrchol poznání. Neoprávněně se mnoho lidí této karty obává. Jen tomu, kdo správně nepochopil její charakter, nahání strach ze samoty a opuštěnosti. Ale kdo ochotně následuje volání Poustevníka, ten bude bohatější o schopnost být sám se sebou, nepochybnost a sílu. Na úrovni vědomí  karta vystihuje odchod do ústraní, abyste se svobodně a bez ovlivnění názory ostatních přiblížili sami sobě. Proto věstí Poustevník často období, v němž na pár dní nebo po dobu dovolené vyhledáváte samotu, abyste se mohli soustředit na nějaký úkol či problém nebo v klidu vyčkali, až se samo od sebe dostaví pravé poznání. Toto období ticha lze účinně doplnit zdrženlivostí, půstem, meditací, mlčením nebo cvičením ducha. Výsledkem těchto zážitků bývá značný růst životní moudrosti, odvahy, síly a jednoznačnosti.

DOPORUČENÍ: stáhněte se do ústraní a jděte do sebe. Musíte jít až k podstatě věci, abyste si udělali o svých záměrech jasno a dospěli k vnitřní jistotě. Vymezte si pro sebe prostor, v němž budete chráněni před vlivem přání a představ ostatních. Vyhledávejte klid, vyvolávající pocit nekonečně a vedoucí ke zcela novým způsobům nazírání. Nedejte se ovlivnit názory a hodnocením ostatních a dívejte se na svět vlastníma očima. Postupujte soustředěně a s důkladností a nenechte nikoho na pochybách, že to myslíte vážně. Možná by vám pomohlo stáhnout se na nějakou dobu zpět. Udržujte si odstup a pevný charakter.

X. KOLO ŠTĚSTÍ - Podle toho, jak chápete osud, používáte kolo osudu buď jako výraz vlastní bezmocnosti, nebo jako odkaz na životní zkušenosti, na kterých můžete růst a dozrávat. Na úrovni prožitků symbolizuje často Kolo situace, na něž nemáte zpočátku žádný vliv. Jestliže se Kolo odkutálí pryč, znamená to, že se vaše plány prostě nechtějí vydařit. Počasí, provoz na silnicích, stávka letištních zaměstnanců, záludnost věci či jiná "vyšší moc" ničí vaše záměry. Kolo času vám ukazuje, že (ještě) nepřišel čas jejich realizace. Naznačuje však i šťastné, příjemné a překvapivé změny. Je pouze na vás, jakým způsobem použijete svoji mysl a zda roztočíte Kolo směrem vzhůru nebo naopak nazpátek. Kolo vám vše splní. Na úrovni vědomí naznačuje výzvu  k důkladnému rozebrání a pochopení zákona neustálého růstu a rozvoje, k němuž vás osud nutí. Bez této zákonitosti, existující jen zdánlivě mimo vás, byste lehce a rádi setrvali v pohodlí. kolo osudu vás však neustále vystavuje zkouškám, které musíte zdolávat, abyste se na nich učili a zráli.

DOPORUČENÍ: snažte se vycítit a prožít významnost toho, co máte před sebou. Přijměte ochotně vlastní osud, svůj životní úkol, protože to je nejkratší a nejspolehlivější cesta k  vzestupnému a slibnému trendu. Uvědomte si, že situace, před kterou stojíte, vás vede přímo na cestu osudu. Nepokoušejte se něčeho domáhat, ale ani se nevzdávejte. Hluboké porozumění smyslu této zkušenosti je nejjistější cestou ke šťastnému obratu a novému růstu. V otázkách všedního života tato karta znamená - uznejte, že ještě nepřišel čas jednat.

XI SPRAVEDLNOST - obsahuje několik témat. Představuje jasné, objektivní poznání, vědomě a rozhodně vynesený úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost, slušnost a ukazuje, že se vám dostane práva. V každodenním životě znamená, že vám vaše okolí vrací zpět ozvěnu a že jste v dobrém i zlém konfrontováni s následky svých činů; tam, kde se chováte upřímně a poctivě, bude vaše jednání uznáno a patřičně odměněno, ale tam, kde se snažíte působit pochybnými prostředky, ztroskotáte. Proto je tato karta výrazem vysoké míry vlastní zodpovědnosti. Ukazuje, že nic nedostanete zadarmo a že za vše, čeho se vám dostane a co prožijete, nesete sami zodpovědnost. Na úrovni vědomí svědčí Spravedlnost o období vystřízlivění a zvěcnění. v této době se upřímně snažíte vytvořit si jasný obraz a mínění (bez předsudků) o problémech, s nimž se potýkáte. Přitom nehrají rozhodující roli vaše pocity, nýbrž vaše logické chápání.

DOPORUČENÍ: osvoboďte se bez předsudků a suďte i sami sebe přísně a sebekriticky. Cítíte-li, že stojíte tváří v tvář nepříjemným následkům vašich starých chyb, neměli byste tento pocit potlačovat. chyťte místo toho býka přímo za rohy a snažte se celou záležitost vysvětlit. Buďte rozvážní a spravedliví, nepokoušejte se někoho zvýhodňovat. Přiznejte si, že v této věci je vaše chování rozhodující a za výsledek nesete zodpovědnost jen vy sami. Postupujte nepředpojatě a střízlivě, udělejte si nezaujatý a vyvážený úsudek. Poctivý a spravedlivý závěr pak prosazujte odhodlaně a důsledně. Později budete sklízet to, co teď zasejete.

XII VISELEC - znamená především, že jste uvízli v nesnázích, a teď se nemůžete pohnout z místa. Ve vnější nepohyblivosti takto vynuceného klidu však lze při bližším pozorování rozpoznat příležitost dospět hlubokým poznáním k nutné změně obrazu světa a životního směru. Pasivita, k níž jste v této době odsouzeni, se nejzřetelněji projevuje jako nemoc, často touto kartou symbolizované. K prožitkům naznačeným Viselcem říká C.G.Jung toto: "Jako pozitivní lze dokonce posuzovat uvíznutí, které sice na jedné straně znamená zdánlivě nepřekonatelné těžkosti, ale na druhé straně představuje jedinečnou situaci, vyžadující značné vypětí sil a vyzývající k zápasu do posledního dechu." Na úrovni vědomí vyjadřuje tato karta rovněž nějakou krizi. asi jste se upjali na nějakou představu a teď musíte uznat, že se nemůžete pohnout vpřed. Ale právě v této oblasti se projevuje v celé šíři význam této karty. Často vás trápí například nemoc nebo nezaměstnanost tak dlouho, dokud nejste ochotni začít myslet jiným způsobem a dospět k novému pohledu na svět, změnit prostředí nebo si nenajdete nové možnosti uplatnění. I když si uvědomujete, že jste se dostali do nesnází, ale není vám jasné, kde jste udělali chyby nebo čeho se musíte vzdát, pak pomůže jen klid a trpělivé pozorování. Pokud jste se daným - vaším konkrétním problémem dost dlouho zabývali, dostaví se nepochybně poznání - toho, co jste až dosud přehlíželi.

DOPORUČENÍ: nadešel čas k obratu. V cestě, kterou jste dosud šli, už nemůžete dál pokračovat. Je to slepá ulice, na jejímž konci byste marně hledali východ. snažte se poněkud brzdit svou vznětlivost, než bude pozdě a vy uvíznete v pasti. Cvičte si trpělivost, teď si stejně nemůžete nic vynutit. Udělejte z nouze ctnost a využijte této přestávky k získání vnitřního klidu. Přitom vás zcela přirozeně napadne, co je třeba učinit. Uvědomte si, že se dostanete do nesnází, jestli se nezačnete na svět dívat úplně jinýma očima. asi jste byli příliš ukvapení. V každém případě jste přehlédli něco velmi důležitého. Dopřejte si dost času a počítejte se zdlouhavým průběhem událostí. Jest-li se celá věc nakonec kladně vyvine, záleží zcela na vaší ochotě vzdát se pevných přesvědčení a nově se orientovat. Nejlépe byste využili této přestávky podle vašeho osobního tématu například meditací, vyležením v horečkách, věnováním se sami sobě, procházkou v přírodě, sportem, návštěvou muzea, koncertu nebo jakékoli výstavy podle vašeho gusta, atd...

XIII SMRT - je kartou rozloučení, uvolnění, konce. Tímto způsobem také připravuje prostor pro něco nového, nadcházejícího, avšak jejím prvotním významem je především konec. Přitom se může jednat o vytoužený, osvobozující konec, ale přirozeně se týká téma této karty hlavně s ním spojené bolestné zkušenosti. V protikladu k mečové desítce symbolizující násilný a předčasný konec znamená tato karta vždy přirozený konec a tudíž i to, že nadešel čas rozloučení. Neprávem patří Smrt k nejobávanějším kartám. Ti, kdo chtějí vidět svět jen v růžových barvách a tuto kartu nepochopili, ji vysvětlují jen jako zvěstování něčeho nového a připravují vás tak o hluboký prožitek rozloučení a s tím související přitakání životu. "Oddělili jste život od umírání a prostor mezi nimi naplnili hrůzou", říká Kríšnamurti a dále: "Bez umírání nelze žít." Karta svědčí o uzavření procesu rozvoje a odvržení starého obrazu světa i vlastní totožnosti. Přitom se často jedná o názory, mínění a přesvědčení, neodpovídající vaší původní bytosti, neboť jste je dříve přejali (často nekriticky) od rodičů, vychovatelů a jiných vzorů. Nelze opomenout ani působivé masky a profily, vámi samými vytvořené, které je teď třeba strhnout, aby se mohla projevit a rozvinout vaše pravá osobnost. Na hlubší úrovni říká tato karta, že získáváte o smrti novou představu, jak ji popisuje C. G. Jung: "Smrt není; správně psychologicky hodnoceno, pouhým koncem, nýbrž cílem, k němuž směřuje život, jakmile člověk překročí jeho polovinu."

DOPORUČENÍ: v hloubi duše se musíte odpoutat od dosavadních přání a tužeb. Rozlučte se a zeptejte se přitom sami sebe, jestli jste splnili očekávání, které na vás bylo kladeno. Přes veškerou bolest byste v tomto případě měli projevit i pocity naplnění a vděčnosti. Jinak musíte přijít na to, co byste měli učinit, aby se toto loučení ukončilo jasně a mírumilovně. Uznejte, že přišel čas loučení. Vzdejte se dosavadních představ a mínění. Čím jasněji a jednoznačněji tak učiníte, tím rychleji a snadněji se dostaví poznání, jež vám otevře oči, a vy uvidíte další běh událostí.

XIV MÍRNOST (Venuše ve smyslu harmonie, vyrovnanosti) - význam této karty by byl možná srozumitelnější, kdybyste ji nazvali "pravá míra". Představuje zdravý protiklad k následující kartě Ďábel (XV), vystihující nemírnost. Harmonie, vyrovnanost, mírnost a klid v duši jsou proti tomu charakteristickými rysy umírněnosti. Takto naznačuje tato karta šťastné prožitky, zdraví a vnitřní vyrovnanost. S kladným vztahem k vlastní osobnosti pak dokážete žít v harmonickém souladu a s vaším okolím. Podle tématu otázky může tato karta znamenat také vyléčení a uzdravení. Na úrovni vědomí symbolizuje správná míra harmonický soulad těla, ducha a duše. To znamená, že víte, co chcete, jste v souladu se světem i se sebou. Vaše nitro je klidné, protože jste za sebou nechali horečné snažení, mučivé pochybnosti o sobě i obviňování se. Z této hloubky duše můžete zcela přirozeně, bez ambicí a samolibosti kolem sebe vytvořit mír, pomoci i ostatním ke štěstí a být jim dobrým příkladem.

DOPORUČENÍ: v klidu hledejte cestu do hloubky své bytosti a nenechte se vyvést z míry. Obrazy jsou potravou duše a hudba je vodou, po níž žízníte. vezměte si na to čas a dopřávejte si jich, dokud nenajdete štěstí a spokojenost. Na celou záležitost se dívejte s klidem. Nejprve si uvědomte, co vlastně chcete. Hoďte za hlavu hádky i závist, trýznivé pochybnosti o sobě a ctižádost, která vás souží. Uzavřete mír se sebou i ostatními. Jděte svou cestou as přátelskou pozorností a radujte se z klidu. Nemáte se čeho bát.

XV ĎÁBEL (Pluto jako výraz temné moci) - ze všech tarotových karet se dá ďábel nejnesnadnějši vysvětlit, protože má pro každého z nás jinou tvář. Zkušenost, touto kartou poznamenané nesou určité společné rysy - závislost, slabou vůli. ztroskotání dobrých předsevzetí a způsob chování neodpovídající vnitřnímu přesvědčení. Ďábel ztělesňuje temné stránky mnoha tarotových karet: proti Kouzelníkovi (I) stojí jako černý mág, představuje část záhadného aspektu Velekněžky (II), pokrytecký protipól Velekněze, holdujícího materialismu, u Milenců (VI) znamená tendence k boji o moc nebo bezduché oplzlosti a u Spravedlnosti (XI) podplatitelnost nebo její stín nespravedlnosti. U Síly (VIII) symbolizuje bezduchý chtíč, u Mírnosti (XIV) sklony k přehánění a také je vládcem tmavých měsíčních krajin (XVIII). Jako pokušitel se vám přirozeně jeví ve své lákavé podobě. Tato karta naznačuje, že si hrajete s ohněm a musíte si dávat "ďábelsky" (!) pozor, abyste si při tom nespálili prsty. Na hlubší úrovni svědčí o tom, že v souvislosti s položenou otázkou narazíte na vlastní stinné stránky. Na úrovni vědomí svědčí tato karta o poznávání vlastních temných stránek. Jsou to zkušenosti, nutící vás přiznat si nesvobodu a závislost. Jen zřídkakdy je výrazem posedlosti, dychtění po moci, sklonů ke vraždění či psychické závislosti, působící svou temností někdy téměř fascinujícím dojmem. Zpravidla se však jedná o protivnou jednotvárnost, podlost a skrývané neřesti, za něž se stydíte právě proto, že jsou tak všední, ale přesto se jich nemůžete zbavit: notorická nespolehlivost, nesmyslné každodenní lži, kleptomanie či chorobné požitkářství - a to jsou některé z mnohých. Vedle toho představuje tato karta také utkvělé představy, za nimiž se posedle štvete nebo může symbolizovat nekritický obraz světa, kdy se obáváte zla zvenčí, aniž byste si byli ochotni přiznat, že se díváte do zrcadla vlastní duše.

DOPORUČENÍ:  buďte nanejvýš opatrní. Tato karta naznačuje, že jste uváděni v pokušení. Hrajete-li si s ohněm, musíte dávat velký pozor, abyste nezašli příliš daleko. Mohli byste přitom lehce propadnout bezuzdnosti, zvrácenému vkusu nebo se dokonce stát obětí vydírání. Uvědomte si, že před sebou máte nějaký prožitek, ve kterém se ukáže vaše morální síla. Jen nevěřte, že jsou vám rizika už dávno známá. Ďábel se neskrývá jen v maličkostech, ale objeví se i tam, kde ho člověk nejmíň čeká.

XVI VĚŽ - karta naznačuje, že jste se uzavřeli ve věži poskytující údajnou jistotu, která se však začne náhle otřásat. Přitom se jedná o struktury a dimenze, jež se staly příliš bezvýznamnými a těsnými. To se může týkat přesvědčení a životních zásad, jakož i pojetí jistoty v povolání a ve financích a v neposlední řadě i přátelství a jiných osobních vztahů. V každém případě symbolizuje Věž koncept poskytující vám dříve v rozumné míře jistotu a pocit bezpečnosti, kterému jste však už odrostli. Zpravidla jde o překvapivé zkušenosti (někdy o opravdový záblesk ducha), způsobující rozpad starého systému. Protože je postižena domnělá základna vašich jistot, považujete zpočátku tyto náhlé změny za katastrofu. Po překonání prvního šoku s ulehčením pocítíte, že jste byli zbaveni staré zátěže. Tento průlom může být vyvolán vlastním poznáváním nebo i vnějšími vlivy. I Ging se k tomu vyjadřuje takto: "Bouře zdolá blesky a hromy rušivé napětí v přírodě." Karta vystihuje nenadálé, částečně zdrcující poznatky, které otřesou dosavadními pevnými přesvědčeními, představami nebo dokonce celkovým obrazem světa. Přitom se jedná o nepříjemné poznatky, jež v sobě již delší dobu nosíte (jako "zlé") předtuchy, ale zatím jste je úspěšně potlačovali. Teď se však derou násilím do vašeho vědomí, ničí utkvělé či dokonce nutkavé představy a vaše dosavadní pojetí jistoty změní v trosky. Často si až se zpětnou platností uvědomíte, že tato fáze byla uvolněním cesty ke skutečně vlastnímu a živému pohledu na věc či počátku svobody, jak jej působivě popisuje Krišnamurty ve své stejnojmenné knize. Vzdáleněji může Věž poukazovat na revolucionářské vědomí a v neposlední řadě i na náhlé vyřešení dlouho nepřekonatelného problému, stručně vyjádřeného: "Heureka" (našel jsem).

DOPORUČENÍ: Zatím jste nebyli přitom, nezúčastnili jste se hry, nýbrž jste se oddělili od ostatních a skryli se za vysokými zdmi. Teď však přišel čas vše riskovat. Měli byste se připravit na to, že značně znejistíte pod tlakem událostí a že se zhroutí mnohé z toho, co vám zatím poskytovalo podporu a jistotu. Ale můžete si být jisti, že na vás za povalenými zdmi a zničenými fasádami čeká bohatství života. Pak uvidíte, že vaše domnělá ochrana byla pouhým vězením, z jehož chladu se derete přes trosky k pravému a vroucímu životu. Uvědomte si , že vaše dosavadní strategie byly chybné a že jste uvězněni ve "věži pomýleného vědomí". Buď je váš postoj příliš přísný, úzkoprsý, a nebo je vám jistota nade vše ostatní. Přijměte záblesk poznání, který vás osvobodí od starých zvyklostí. Vytvořte dostatečný prostor pro nenadálé poznatky a neobvyklé myšlenky, i když právě proto, že se vám zdají ohromující. Nelitujte svých starých představ, pokud se rozpadnou, protože pak budete mít možnost dospět k novému, vhodnějšímu postoji.

XVII HVĚZDA - je kartou naděje, moudrosti a rozpoznání vyšších souvislostí. Naznačuje, že začínáte nebo plánujete věci sahající do budoucna a že můžete oprávněně doufat v jejich zdárný průběh. Přitom si v tomto raném stadiu ještě ani neuvědomujete dalekosáhlé následky svého počínání. Teprve při pohledu zpět si ujasníte, které důležité vyhlídky byly v této době postaveny. Stejně jako osivo potřebuje určitý čas, aby se projevila jeho plodivá síla. V tradičním pojetí byla Hvězda považována za jednu z ochranných karet, ohlašujících potěšitelný zdar. Karta ukazuje, že plánujete svou budoucnost. Přitom jde o hluboký pohled do vyšších souvislostí, který vám umožňuje překonat omezenost bezprostředního rozhledu. Je to, jako byste zaujali ptačí perspektivu, z níž lze přehlédnout i vysoké překážky a z níž se otevírá výhled na potěšitelnou budoucnost.

DOPORUČENÍ: smíte rozvíjet veškerou svou důvěru a optimismus. Podaří se vám splnit plány, sahající do daleké budoucnosti. Nechte se tím klidně povzbudit. Učte se rozvíjet cit pro čas, aby nevhodná netrpělivost nezmařila příznivý vývoj. Otevřete oči a zahleďte do budoucnosti. Musíte si uvědomit, že vaše záměry budou mít dalekosáhlé  a příjemné důsledky, zatím možná ještě netušené. Uvažujte velkorysejším způsobem než dosud a snažte se udělat si větší přehled. Získáte pak i větší důvěru.

XVIII LUNA - karta vás zavádí do tajemných oblastí temna a noci, do světa obrazů duše a inspiruje předtuchy, touhy a sny. Světlá tvář Měsíce znamená romantické snění, bujnou fantazii a dobrou schopnost vcítit se do ostatních. Druhá tvář spíš však symbolizuje temnou tvář Měsíce, temnou propast duše. Představuje tedy strach, nejistotu, zlé sny, ponuré předtuchy a hrůzu z neviditelného, z neuchopitelného. Tento strach cítíte při průchodu nočním lesem, kterým za dne projdete bez obav, jehož temnota vás však učí se bát. Nebo se jedná o hrůzu z něčeho, co se dřív nazývalo démony a v dnešní osvícené době dostalo nová jména - bakterie, viry, milirem (uhlíková stopa), (becquerel - radioaktivní záření), vzduch zamořený olovem, kyselý déšť, válečné řinčení. Na vědomé úrovni svědčí jak o velké příležitosti, tak o velkém nebezpečí. Zde se jedná o cestu do hlubin, v mýtech popisované jako sestup do Hádova podsvětí. Mýty znázorňují barvitě tyto hrůzné výplody ducha jako noční "havěť". Setkání s těmito obludami a vítězství nad nimi je nejtěžším místem cesty hrdiny, a proto i nejtěžší zkouškou života. Nebezpečí, o kterém se zde mluví, číhá v labyrintu, v němž bloudíte, v kouzelném lese, v němž vás zavádějí vám údajně příznivě nakloněné postavy k zapomenutí vlastního jména nebo i v zapovězeném pokrmu podsvětí. Tyto obrazy se povážlivě shodují například s tím, s čím se setkáváte při terapii (třeba poznání sebe sama), sloužící jako únik ze skutečného světa (protože zdánlivý svět terapeutické skupiny je snesitelnější), místo aby se stala pomocí k překonávání potíží každodenního života. Jiným nebezpečím je lehkomyslná hra se silami nevědomí, kterou i pokročilí duchové draze zaplatili pomatením mysli. Zastávky a útrapy této cesty odhaluje mýtická hra sestup Inanny do podsvětí.

DOPORUČENÍ: vydejte se na cestu strachu. Tyto obavy totiž nejsou upozorněním na to, že byste se snad měli svých plánů vzdát, ale právě naopak jsou spolehlivým ukazatelem cesty vedoucí k cíli. Zmocní-li se vás pocity hrůzy, nesnažte se jim vyhnout, potlačit je nebo je potírat. Vydržte a akceptujte tento strach, protože se tak jako tak rozplyne. Probádejte hlubiny vlastní duše, neboť jedině tam najdete kořeny své nejistoty a obav. Naskýtá se vám přitom jedinečná příležitost poznat lépe sebe sama a zbavit se tak strachu. Můžete to zkusit i tzv. "paradoxní intencí", při níž si ze symptomů strachu učiníte záměr. (Pokud třeba rudnete strachy, vyhledávejte schválně situace, v nichž budete rudnout tak, jako nikdy předtím. Napněte veškeré své síly, abyste ostatním ukázali, že opravdu můžete docílit barvy nachu. Budete se divit, kam se poděl váš strach.

XIX SLUNCE - je výrazem radosti ze života, vitality a důvěry. Představuje také síly osvícení ducha, jejichž prostřednictvím si ujasníte pojmy a překonáte starosti, zlobu a hrůzné obavy. Vedle toho je symbolem mladistvé svěžesti a pocitu znovuzrození, prostě jasných stránek života. Na hlubší úrovni vás vyzývá k překonání temnoty, k rozvinutí kladných stránek vaší osobnosti, k vysvobození vašeho temného bratra či sestry a jejich uvedení na světlo. Karta představuje probuzení, rozkvět a zrání vaší "sluneční" povahy (vědomí), shodné s vaším pravým Já. K tomu patří všechny vlastnosti, vztahující se k tomuto pojmu: sebedůvěra, sebejistota, sebepoznání, sebevědomí, samostatnost - vrcholící ve zdravé formě sebezapření a moudré nesobeckosti. To nelze zaměňovat se syndromem pomocníka, jehož chorobná touha být užitečným je jen výrazem snahy prchnou sám před sebou a neschopnosti rozvíjet vlastní osobnost. Toto pronikání k jádru vyjadřuje jasně Dürckheim v "Josefu Müllerovi" ohromující otázkou: "Jak projde Josef Müllerem?". Příjmení Müller zde představuje neosobní, vesmírné Já, jméno Josef pak konkrétní bytost, pravé Já. Položte i vy tuto otázku a nechte ji na sebe zapůsobit.

DOPORUČENÍ: přistupujte k celé věci s otevřeným srdcem. Buďte velkorysí, plni porozumění a ochoty odpustit a zapomenout.  Představte si, že minulé noci zapršelo, vyčistil se vzduch a nasává nové, sluneční ráno. Začnete-li s důvěrou uskutečňovat své plány, bude vše mít šťastný průběh. Postavte své plány do správného světla. Osvoboďte se od starostí, pochyb a temných obav, řekněte bezvýhradně ANO, a nic vás už nezastaví na cestě k dosažení stanoveného cíle.

XX AEON - pokud byste posuzovali tuto kartu jen podle jejího názvu, nepochopili byste ji asi správně. Soud, zvláště zde zmíněný Poslední soud, bývá v první řadě spojován s trestem, zatracením, a od toho neodmyslitelným strachem a hrůzou. Význam každé karty je však nerozlučně spjat s obsahem hluboko ukrytých archetypických a mytologických obrazů. Soudem zobrazené vstání z mrtvých ukazuje úchvatný zážitek spasení a vysvobození toho, co bylo ukryto a uvězněno. To pravé, božské unikne z temného žaláře a přijde na světlo. Proto je tato karta především výrazem štěstí. Symbolizuje rozhodující krok k realizaci vlastní osobnosti, úspěšný proces alchymické proměny, ve které se z nižšího stává vyšší. Ve všedním životě znamená karta Soud různé možnosti osvobození: od starostí a nouze, z nepříjemných situací a svazků, od zábran a bázně. Vzdáleněji může upozorňovat na to, že ve vašem záměru (k němuž se tato karta vztahuje) leží ukrytý "poklad".

DOPORUČENÍ: možná už cítíte, že se blíží rozhodující krok ke svobodě. Budete se cítit osvobození a jako znovunarození. Buďte smělí a neztrácejte odvahu těsně před cílem. Kousněte do toho kyselého jablka a shledáte, že se v něm skrývají zlatá jádra. Oživte také cit, který jste až dosud ze strachu potlačovali. Uvědomte si, že se vám otevírají zatím netušené možnosti. Jste na cestě osvobození a vykoupení. Snažte se do svého obrazu světa včlenit i názor, který se zatím nehodil. Neotálejte s překonáním i té poslední překážky. Odhodlejte se i ke kroku, jemuž jste se chtěli vyhnout. Nebudete toho litovat.

XXI. SVĚT - karta symbolizuje znovu nalezenou jednotu, prožitek vyšší harmonie a potěšitelný výsledek nějakého procesu. Pokud byste chtěli vyjádřit slovy krásu této karty, znamenalo by to vydávat se v nebezpečí, že se nevyhnete banálnímu kýči tzv. "happyendu". Na cestě hrdiny svědčí o šťastném konci, o znovu nalezeném ráji, což ve skutečném životě znamená, že jste u cíle. Někdy se zde jedná o životní cíl, většinou však jde o důležitý mezistupeň. Konkrétně naznačuje, že jste si našli správné místo, právě to, na něž opravdu patříte. Na úrovni hlubších zkušeností prozrazuje tato karta, že jste učinili důležitý, možná i rozhodující krok k realizaci vlastní osobnosti, rozvoji její ryzosti a celistvosti. Na úrovni událostí poukazuje na šťastné časy, v nichž si užíváte života bez zábran a plnými doušky, někdy jde i o vztahy k zahraničí nebo cesty. Svět je symbolem šťastné zkušenosti, nějakého (možná velmi důležitého) kroku k realizaci vlastní osobnosti a pocitu hluboké radosti, že jste dosáhli opravdového úkolu vašeho života. Nedíváte-li se na váš horoskop (a přitom jmenovitě na jeho složité konstelace) jako na zlý výplod zlovolného osudu, ale "vzpomenete-li si", že jste chtěli přispět ke zmírnění tohoto vysilujícího napětí ve vás i ve světě, pak pochopíte velkolepost této karty. Ukazuje vám totiž, jak se z chaosu počáteční zatvrzelosti a protikladů pomalu, ale jistě vytváří uspořádaný a vytříbený obraz celku.

DOPORUČENÍ: radujte se, stojíte těsně před významným vrcholem. Neotálejte, vaše cesta vede přímo k místu, na které "patříte", na kterém budete šťastni. Přistupujte svobodně a  otevřeně k realizaci svých plánů, úspěch je zaručen. Uvědomte si, že máte před sebou rozhodující kroky, jež vás přivedou ke šťastnému dovršení toho, co jste si předsevzali. Nechte za sebou všechny pochyby. Jste na správné cestě, abyste se zmocnili místa na tomto světe, které vám náleží.


Použitá literatura: Základní kniha o Tarotu - Hajo Banzhaf