Úplněk 27.2.2021

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

LIDSTVÍ je to, co činí člověka člověkem: lidskost, lidské jednání na rozdíl od nelidského.

NE-LIDSTVÍ jsou trestné činy z nenávisti zaměřené na rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí. Tyto trestné činy mohou mít různou podobu jako vraždy, vyhlazování, perzekuce, zotročování, mučení a podobně.

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce 

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili/"uviděli". V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím roztočit spirálu našeho života, tuto zkušenost realizovat v každodenním životě, otevřít se novým, nám neznámým možnostem a posunout se dál ... 


ÚPLNĚK 28.1.2021 (9:20) osa mistrovství Panna - Ryby nás vede od reality ke snům, obě znamení se snaží pomoci svým bližním, Panna praktickým způsobem, Ryby sebeobětováním. 


Znamení Panny svým talentem pragmatické analýzy odhaluje a energeticky léčí čistou esenci života. Netýká se to pouze pravidelného úklidu domácnosti, jedná se o potřebu zkoumat základní přírodní zákony na celé zeměkouli ... společně se znamením Býka (Mars, Černá Luna a Uran) a Kozoroha (Pluto) formuje život na zeměkouli a jeho přirozené rytmy. 

Všichni, kteří ztratili vizi svého života, tápete a hledáte pevný bod, o který by jste se mohli opřít, nejdříve analyzujte, čí představu o životě a duševním uspokojení žijete. Svoji nebo někoho jiného?

Uvidíte kvalitu významu pomoci. Pomáhá vám někdo s vaším vědomým souhlasem nebo vám svoji pomoc nutí a vytváří umělou realitu tak, aby jste jeho pomoc nakonec potřebovali?

Záleží pouze na nás a na tom, jaký život si přejeme žít, jakou o něm máme vizi, jaké máme duševní potřeby, jak je přijímáme a jestli jsme schopni se s nimi skutečně propojit. 

Po poctivé analýze reality, nalezení vlastního klidu, životního prostoru a hlavně otevření se procesu čištění vlastního podvědomí, je třeba se vědomě vymezit okolním vlivům, teprve tehdy k nám může proudit energie, léčit a posilovat naši mysl a naše těla.

Teprve poté přirozeným způsobem začínáme čerpat ze zkušeností našich předků a na základě získání faktů o současnosti, jejich vyhodnocení, oddělení životaschopných a život ničících vlivů naplňme již dávno danou formu života na planetě čistou životní a lidskou esencí.

Každý máme svoji tvůrčí sílu uvnitř, aktivní sílu, kterou můžeme svobodně použít a formovat jejím prostřednictvím naše osobní životy. Naše duševní potřeby nyní nabývají na síle a nenechají nás chladnými. Zjistíme, že obětování negativních forem našeho ega ve prospěch harmonie a lásky (sebedestrukce, podřízenost, sobectví, chamtivost, pýcha ...) má obrovský ozdravující charakter, probouzí v nás upřímnou radost a potřebu propojení. 

Ve chvíli, kdy vstoupíte do tohoto seberegeneračního procesu, potkáte ostatní, kteří již na této cestě dlouhou dobu kráčí a stejně jako oni nenásilným způsobem ukážete - pomůžete jiným, kteří ještě tápou a nevědí, že být sami sebou je úžasný, ozdravný, posilující a osvobozující proces, který blahodárně ovlivňuje a chrání životy všech bytostí a rostlin na naší planetě.

Přeji vám krásné dny Zdeňka Svobodová


Sabyánské symboly: 

Luna (nálady, návyky, zvyky, instinktivní reakce) 8° Panna 59' 

MALÍŘ EXPRESIONISTA PŘI PRÁCI.

Nutkání vyjádřit individualizovaný smysl pro hodnoty bez ohledu na tradice.

Na tomto stupni vidíme jedince stavějícího se proti kulturním normám a stereotypnímu způsobu interpretace svého vnímání. Jde o vyhlášení nekompromisního spoléhání na sebe sama, které dokonce může znamenat určitý vzdor a provokaci vůči společnosti. Mysl se snaží odkrýt charakter skutečného základu individuální svébytnosti, tón ÓM (či logos) individuálního bytí. Takový proces ovšem obvykle vyjadřuje reflexi hluboké katarze s emocionálně nabitými a i tragickými podvody.

Tento symbol přináší narážku na techniku transformace osobnosti. Co převládá, je vnitřní konflikt a příliš sebevědomé "bytí sebou samým". Je však velký rozdíl mezi tím, být počátkem vývoje těhotného budoucností, a mezi záměrným vyhledáváním ORIGINALITY.

Slunce (vědomí, uvědomění) 8° Ryby 59' 

ŽOKEJ ŽENE KONĚ, CHCE CO NEJVÍC PŘEDEHNAT SOUPEŘE.

Intenzivní mobilizace energie a umu při nutkání uspět v určité skupinové činnosti, ovlivněné duchem soutěživosti.

Od dob konce starověku a počátku zdůrazňování individualismus, zejména v naší americké společnosti, která uctívá materiální obrazy "úspěchu", plodí touha zvítězit v jakémkoli "závodu" horečné rozpoutání energie, ovládané technickou zručností a dlouhým výcvikem. Všude tam, kde nacházíme tento symbol, se jedná o potřebu napřít se celou bytostí k rychlému dosažení cíle, o který jde.

Technický význam tohoto symbolu je evidentní. Každá přebytečná "zátěž", každý zbytečný ohled je na překážku, jde-li někdo přímou čarou za svým společenským cílem. Klíčovým slovem by mohlo být SEBEPODNÍCENÍVenuše konjunkce Slunce v Rybách 2° Ryby 15' (sebehodnota, sebevymezení, harmonie, inspirace, kultivace emocí) :

VEVERKA SCHOVÁVAJÍCÍ SE PŘED LOVCI.

Potřeba jedince zajistit si budoucí živobytí a chránit se přitom před prvky agresivity ve společnosti.

Veverka nejenže se musí schovávat a dělat si zásoby na zimu; při shánění jídla se navíc musí mít neustále na pozoru. Společenské procesy vždy vrhají temné stíny. Jedinec si mezi svými druhy není nikdy jist bezpečím, neboť proces individualizace - se svými negativními aspekty, předháněním, společenskou agresivitou a chtivostí - zapříčinil zhroucení organického kmenového uspořádání lidstva archaických dob.

Symbol varuje před nebezpečenstvím života ve společnosti v době rozjitřeného individualismu, kdy násilí je možností, s níž je třeba vždy počítat. SEBEOBRANA a ostražitost je stále nutná.

Mars v 27° Býk 14' (emoce, seberegenerace - sebeléčení, agresivita, aktivita, sebeprosazení):

STARÁ INDIÁNKA PRODÁVÁ KOLEMJDOUCÍM ARTEFAKTY SVÉHO KMENE.

Mírumilovné přizpůsobení se kolektivním potřebám.

V kontrastu k vehemenci dvorného Španěla tu máme tichou a usměvavou tvář staré Indiánky, která nabízí na prodej tradiční produkty své kmenové kultury. I ona funguje uvnitř kultury, která jí během dlouhého života dodávala podporu a aktivitu a přinášela osobní klid a vnitřní uspokojení. V pokročilém věku se síla kolektivity ještě jednou znovu projevuje, aby překonala někdy únavné úsilí člověka prosadit svou jedinečnost a individuální charakter.

Na tomto stupni se stárnoucí mysl jedince v klidu a míru reintegruje do psychické matrice jeho skupiny a kultury, v klidném PŘIZPŮSOBENÍ životním potřebám celku, jehož pomíjivou částí se cítí být.