Jupiter konjunkce Saturn ve Vodnáři a další vlivy ...

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 

Jupiter konjunkce Saturn ve Vodnáři:

Změna ve společnosti se stane ve chvíli, kdy začneme reformovat náš vnitřní svět.

Této konjunkci předcházela konjunkce Jupitera se Saturnem ve znamení Býka v květnu 2000. Jupiter ve Vodnáři pobude 1 rok, Saturn 2,5 let. Další konjunkce Jupitera se Saturnem nastane v říjnu 2040 ve znamení Vah.

Polarizace společnosti se nyní posouvá do bodu, kdy začíná nabývat na síle po staletí utlačovaná přirozená stránka touhy po životě ve spojení s kosmickými/přírodními/duchovními zákony.

V současné době se nacházíme jako lidstvo v energetickém pohybu, během kterého budeme nuceni na základě zkušenosti hledání rovnováhy mezi řečí srdce a ducha/mysli dojít k rozlišování mezi pravdou, spravedlností a relativností dobra a zla.

Důležitou otázkou se stává: "Je důležitější to, co jsem nebo to, co mám?

Osa Lev - Vodnář: Ledové krystaly se rozzáří, když na ně vysvitne Slunce.

Znamení Lva v horoskopu symbolizuje uvědomění naší  individuality, soustředěnosti, jáského vědomí, pocit jedinečnosti, autentičnosti, vřelosti a srdečnosti.

Kdo v sobě cítí Božskou jiskru a je si vědom své jedinečnosti lidského tvora, dokáže své srdce otevřít také ostatním lidem.

Tato konjunkce aktivuje energeticky nutnost, abychom v našich životech vědomě v průběhu 2,5 let zpracovali rovnováhu mezi řečí srdce a mysli, vyšších nadosobních principů, osobní angažovaností a rozumnou zdrženlivostí, schopností se na něco soustředit nebo vůči tomu zaujmout odstup, mezi osobní angažovaností, co nejvyvinutějším jáským vědomím a vědomím individuální funkce ve velkém soustrojí světa.

Jestliže naše sebevědomí není dostatečně rozvinuto, jestliže místo jáského vědomí cítíme nejistotu, naše srdce jsou nepřístupná, můžeme se projevovat způsobem, který je příliš cool. Jsme necitoví až zcela chladní, dokonce jsme vůči tomu, co je "lidské, příliš lidské", pyšní na to, že nikdy nepláčeme a neprojevujeme své city. Příliš velký odstup vůči světu může mít za následek naši povýšenost. Stínem každého z nás, stejně jako stínem Vodnáře se tak stává jáský pocit (Lev), a to nárok na to být pokládán za mimořádného člověka, avšak pocit vlastní jedinečnosti nám chybí. V tu chvíli se nacházíme v bodě, kdy nevíme, kým vlastně jsme.

Konjunkce Jupitera se Saturnem ve Vodnáři nás jako jedince a celé lidstvo donutí uvědomit si a řešit téma týkající se našeho strachu a vnitřního zákazu nebo odporu ke svobodě, extravagancím, individualitě, pokroku nebo utopii.

Více, než na strach z nemoci, chudoby, ztráty práce, rozpadu rodiny a dalších  bychom se měli zaměřit  na strach z osamění, opuštěnosti z toho, že podlehneme a že se rozvíjením svých osobních zvláštností vyloučíme z okruhu ostatních, "elitářských" skupin, společnosti, takže nebudeme patřit nikam. Ten podprahově způsobuje naši závislost na systému, zdravotnictví, vládě a jejich diktátu.

Každý jsme díky staletím systémové manipulace infikovaní sebestředností a neustálým, malicherným lpěním na svých libůstkách a zvláštnostech na úkor srdečné radosti a spokojených mezilidských vztahů. 

Chtě nechtě jsme nuceni začít více nahlížet do hloubi našich strachů a zjišťovat, jaké jsme schopni provádět šílenosti vůči světu, Zemi, našemu tělu a naší mysli, jenom, abychom se odlišili. Dvou a půlletý tranzit Saturna znamením Vodnáře ukazuje a ještě ukáže, do jaké míry jsme posedlí různými reformními myšlenkami, i když nám ve skutečnosti velmi škodí ...

Osvobozením vlastní mysli/ducha, přijetím životních zkušeností z toho, co nám na základě obrovského množství informací vnější svět diktoval a my ho poslouchali, aniž bychom vědomě chtěli, začneme pociťovat pravou tvář skutečné nezávislosti a osobitosti.

Tranzit Saturna znamením Vodnáře svět naučí střízlivému postoji vůči všem experimentům a novotám. Zkouškou časem projdou pouze ty novinky, vynálezy a vývojové postupy, které budou použitelné v zájmu zdravého života lidské společnosti. Jupiter konjunkcí podpoří Saturnskou zkušenost, budeme procházet realizací ideálu rovnosti, volnosti a bratrství.

Moderní myšlení a vše co směřuje k budoucnosti, je potřeba a budeme donuceni začít realizovat ve spojení s potřebami našeho těla, přírody, zdravého životního stylu ... Začíná období, ve kterém se začne každý z nás snažit a postupně všichni začneme usilovat o překonání překážek a třídních rozdílů. Svoji sílu více a více projeví všeobecné lidské uctívání svobody jednotlivce a právo každého na sebeurčení, zasazování se za lidská práva. Probouzí se v nás osvícenský duch hledající moudrost a usilující o schopnost umět všechno hodnotit z vyššího, nadosobního hlediska. smysl pro samotu, cestu do vlastního nitra, vlastní životní prostor a osvícenou idylickou pohodu.

Saturn, moudrý učitel, nacházející se ve znamení Vodnáře ve svém povýšení, zastaví a zablokuje všechny aktivity a činnosti, jejichž prostřednictvím bychom se stali oběťmi vlastních představ, představ lidstva, ničících přirozenou evoluci kosmu a života v něm, naši tendenci vznášet se ve vznešených myšlenkových konstrukcích a modelech, jak přinést osvícení světu. díky této konjunkci na ose Vodnář - Lev budeme konfrontováni s jednostranným uctíváním rozumu a z pozice někoho, kdoví všechno lépe, demystifikováním všech transcendentálních zážitků a prožitků Boha, trapným lpěním na povrchu a samolibým odmítáním prověřovat sporné teorie v praxi.

Nebojme se zároveň otevírat novým neobvyklým vztahům. Naučme se a s odvahou prožívejme to, co podvědomě známe odjakživa, že věci a události jsou nestálé a to je naše jediná jistota. Vše, co prožíváme, je pouze hra mysli. Šlechetnost osvětluje cestu a zdrojem a světlem našeho života je naše osobní zkušenost a jejím prostřednictvím ní otevřené srdce. Nikdo nejsme sám.

Hlavním tématem a aktivací těchto dní a nastávajících let života na zeměkouli je téma osy Býk - Štír, hraniční osy ve smyslu buď - anebo, osy energie, osy zdrojů. Více najdete v odkazu níže:


Sabyánské symboly:

21.12.2020 (18:59) Jupiter konjunkce Saturn - evoluce nebo revoluce: 0° Vodnář 30': 

TAJNÁ SCHŮZKA LIDÍ ZODPOVĚDNÝCH ZA VÝKONNÁ ROZHODNUTÍ V ZÁLEŽITOSTECH SVĚTA.

Schopnost přijmout zodpovědnost za klíčová rozhodnutí, k nimž se dojde po znalé diskusi s těmi, kdo tu schopnost sdílejí.

Všichni dnes víme o práci tajných komisí v Bílém Domě a na všech úrovních vlády. Student esoterické filosofie věří v existenci toho, co bývá nazýváno vnitřní vládou, jež má moc směrovat nebo i řídit evoluci naší planety a lidstva. Někteří lidé hovoří o "okultní Hierarchii" či "Bílé Lóži". Zde se znovu opakuje motiv "vidění skrz" fakta telurických procesů a lidské historie - za předpokladu, že ona fakta jsou alespoň zčásti výsledkem rozhodnutí učiněných nejvyšší Radou téměř-božských Bytostí. Symbol se také samozřejmě vztahuje k tomu, co se děje v obyčejné oblasti obchodu a politiky. Na všech úrovních vypovídá o nejvyšší formě společenské interakce.

Symbol se vztahuje k zodiakálnímu znamení Kozoroha. Vidíme v něm kulminaci společenské odpovědnosti a odkaz na VÝKONNOU MOC.

1° Vodnář 00':

STARÁ BUDOVA MISIE V KALIFORNII, STAVĚNÁ Z NEPÁLSKÝCH CIHEL.

Všechna velká lidská díla v sobě nesou sílu, díky níž dalece přetrvávají krátké životy svých tvůrců.

Dílo a duch španělských kněží, kteří řídili stavbu kalifornských misií, má trvalý vliv na rozvoj této země, misie zůstávají pomníkem lidí, kteří byli schopni tomuto cizorodému prostředí vtisknout něco ze sebe, zatímco zodiakální znamení Kozoroha začíná symbolem společensko-politické moci, Vodnář na svém počátku předkládá duchovnější a idealističtější či tvořivější obraz působení společenských sil. Navíc zdůrazňuje trvalý charakter lidských výdobytků prodchnutých velkou vizí. V referenčním rámci naší západní civilizace vypovídá symbol o promítnutí vznešeného ideálu do konkrétních krásných a nosných forem, tudíž o vyzařování "civilizující" moci do instituce nabízející primitivním lidem příležitost dosáhnout vyšší, organizovanější a produktivnější úrovně aktivity.

Symbol hovoří o KONKRETIZACI IDEÁLU, čímž je řečeno i to, že "nesmrtelným" se jednotlivec stává, je-li součástí velkého kolektivního kulturního projektu.21.12.2020 Mars konjunkce Eris (17:57), 23° Beran 12': 

TĚHOTNÁ ŽENA V LEHKÝCH LETNÍCH ŠATECH.

Plodnost.

Mužská agresivita a ženská touha po naplnění jsou integrovány a zhmotněny v očekávaném dítěti. Tento trojčetný úsek může působit na nejrůznějších úrovních, a třetí bod, dítě, může mít 

nejrůznější emocionální a kulturní formy. základní význam však zůstává stejný. Léto je obdobím dozrávání. člověk - na vnímané "ženské" úrovni - sklízí plody své dynamické aktivity.

Symbol VNITŘNÍHO NAPLNĚNÍ.